Giải Cùng em học Toán lớp 4 Tập 1 Tuần 4. So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên. Yến, tạ, tấn. Bảng đơn vị đo khối lượng. Giây, thế kỉ. hay nhất

Giải Cùng em học Toán lớp 4 Tập 1 Tuần 4. So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên. Yến, tạ, tấn. Bảng đơn vị đo khối lượng. Giây, thế kỉ. hay nhất

Bài 1: Điền <, >, =.

342 690 Giải Cùng em học Toán lớp 4 Tập 1 Tuần 4. So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên. Yến, tạ, tấn. Bảng đơn vị đo khối lượng. Giây, thế kỉ. hay nhất tại VietJack 342 700

7 000 292 Giải Cùng em học Toán lớp 4 Tập 1 Tuần 4. So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên. Yến, tạ, tấn. Bảng đơn vị đo khối lượng. Giây, thế kỉ. hay nhất tại VietJack 7 000 291

87 645 Giải Cùng em học Toán lớp 4 Tập 1 Tuần 4. So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên. Yến, tạ, tấn. Bảng đơn vị đo khối lượng. Giây, thế kỉ. hay nhất tại VietJack 80 000 + 7000 + 600 + 40 + 5

512 432 Giải Cùng em học Toán lớp 4 Tập 1 Tuần 4. So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên. Yến, tạ, tấn. Bảng đơn vị đo khối lượng. Giây, thế kỉ. hay nhất tại VietJack 500 000 + 10 000 + 2000 + 400 + 30 + 2

Hướng dẫn giải:

342 690 Giải Cùng em học Toán lớp 4 Tập 1 Tuần 4. So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên. Yến, tạ, tấn. Bảng đơn vị đo khối lượng. Giây, thế kỉ. hay nhất tại VietJack 342 700

7 000 292 Giải Cùng em học Toán lớp 4 Tập 1 Tuần 4. So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên. Yến, tạ, tấn. Bảng đơn vị đo khối lượng. Giây, thế kỉ. hay nhất tại VietJack 7 000 291

87 645 Giải Cùng em học Toán lớp 4 Tập 1 Tuần 4. So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên. Yến, tạ, tấn. Bảng đơn vị đo khối lượng. Giây, thế kỉ. hay nhất tại VietJack 80 000 + 7000 + 600 + 40 + 5

512 432 Giải Cùng em học Toán lớp 4 Tập 1 Tuần 4. So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên. Yến, tạ, tấn. Bảng đơn vị đo khối lượng. Giây, thế kỉ. hay nhất tại VietJack 500 000 + 10 000 + 2000 + 400 + 30 + 2

Bài 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :

a) Số bé nhất có bốn chữ số là 4444 Giải Cùng em học Toán lớp 4 Tập 1 Tuần 4. So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên. Yến, tạ, tấn. Bảng đơn vị đo khối lượng. Giây, thế kỉ. hay nhất tại VietJack

b) Số lớn nhất có bốn chữ số là 9999 Giải Cùng em học Toán lớp 4 Tập 1 Tuần 4. So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên. Yến, tạ, tấn. Bảng đơn vị đo khối lượng. Giây, thế kỉ. hay nhất tại VietJack

c) Số bé nhất có năm chữ số là 99 910 Giải Cùng em học Toán lớp 4 Tập 1 Tuần 4. So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên. Yến, tạ, tấn. Bảng đơn vị đo khối lượng. Giây, thế kỉ. hay nhất tại VietJack

d) Số lớn nhất có sáu chữ số là 999 990 Giải Cùng em học Toán lớp 4 Tập 1 Tuần 4. So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên. Yến, tạ, tấn. Bảng đơn vị đo khối lượng. Giây, thế kỉ. hay nhất tại VietJack

Hướng dẫn giải:

a) Số bé nhất có bốn chữ số là 4444 Giải Cùng em học Toán lớp 4 Tập 1 Tuần 4. So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên. Yến, tạ, tấn. Bảng đơn vị đo khối lượng. Giây, thế kỉ. hay nhất tại VietJack

Sửa lại : Số bé nhất có bốn chữ số là 1000

b) Số lớn nhất có bốn chữ số là 9999 Giải Cùng em học Toán lớp 4 Tập 1 Tuần 4. So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên. Yến, tạ, tấn. Bảng đơn vị đo khối lượng. Giây, thế kỉ. hay nhất tại VietJack

c) Số bé nhất có năm chữ số là 99 910 Giải Cùng em học Toán lớp 4 Tập 1 Tuần 4. So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên. Yến, tạ, tấn. Bảng đơn vị đo khối lượng. Giây, thế kỉ. hay nhất tại VietJack

Sửa lại : Số bé nhất có năm chữ số là 10 000

d) Số lớn nhất có sáu chữ số là 999 990 Giải Cùng em học Toán lớp 4 Tập 1 Tuần 4. So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên. Yến, tạ, tấn. Bảng đơn vị đo khối lượng. Giây, thế kỉ. hay nhất tại VietJack

Sửa lại : Số lớn nhất có sáu chữ số là 99 999

Bài 3: Bảng dưới đây cho biết số liệu điều tra dân số của một số nước vào năm 2017 :

Việt Nam Indonesia Thái Lan Lào
95 414 640 người 263 510 146 người 68 297 547 người 7 037 521 người

a) Trong các nước đã nêu trên :

Nước có dân số nhiều nhất là : ……………………………………………………

Nước có dân số ít nhất là : ……………………………………………………

b) Viết tên các nước có dân số theo thứ tự tăng dần : ………………………………

Hướng dẫn giải:

a) Trong các nước đã nêu trên :

Nước có dân số nhiều nhất là : Indonesia

Nước có dân số ít nhất là : Lào.

b) Viết tên các nước có dân số theo thứ tự tăng dần : Lào, Thái Lan, Việt Nam, Indonesia.

Giải thích :

Sắp xếp số dân theo thứ tự tăng dần :

7 037 521 ; 68 297 547 ; 263 510 146 ; 95 414 640.

Số dân đó tương ứng với các nước :

Lào, Thái Lan, Việt Nam, Indonesia.

Bài 4: Tìm số tự nhiên x, biết:

a) x < 5

b) x là số tròn trăm và 680 < x < 790

Hướng dẫn giải:

a) x < 5 : x = 0, 1, 2, 3, 4.

b) x là số tròn trăm vào 680 < x < 790 : x = 700.

Bài 5: Khoanh vào số đo khối lượng thích hợp dưới mỗi hình vẽ sau :

Giải Cùng em học Toán lớp 4 Tập 1 Tuần 4. So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên. Yến, tạ, tấn. Bảng đơn vị đo khối lượng. Giây, thế kỉ. hay nhất tại VietJack

Hướng dẫn giải:

Điện thoại nặng : 150g

Con hổ nặng : 35 yến

Con voi nặng : 12 tấn

Bài 6: Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

a) 1 yến = …………. kg

3 yến 2kg = ………….kg

6 yến = ………….kg

4 yến 3kg = ………….kg

b) 1 tạ = ………….kg

5 tạ 25kg = ………….kg

8 tạ = ………….kg

2 tạ 4kg = …………. kg

c) 1 tấn = ………….kg

3 tấn 30kg = ………….kg

7 tấn = …………. Kg

9 tấn 500kg = ………….kg.

Hướng dẫn giải:

a) 1 yến = 10 kg

3 yến 2kg = 32 kg

6 yến = 60 kg

4 yến 3kg = 43 kg

b) 1 tạ = 100 kg

5 tạ 25kg = 525 kg

8 tạ = 800 kg

2 tạ 4kg = 204 kg

c) 1 tấn = 1000 kg

3 tấn 30kg = 3030 kg

7 tấn = 7000 Kg

9 tấn 500kg = 9500 kg.

Bài 7: Bác Hùng mua 5 yến thóc để đi xát lấy gạo. Gạo thu được là 41kg. Hỏi phần vỏ cám và vỏ trấu là bao nhiêu ki-lô-gam ?

Hướng dẫn giải:

Đổi 5 yến = 50kg.

Số ki-lô-gam vỏ cám và vỏ trấu là :

50 – 41 = 9 (kg)

Đáp số : 9kg.

Bài 8: Điền số thích hợp vào chỗ chấm :

5 phút = ………… giây

1 thế kỉ = ………… năm

5 phút 20 giây = ………… giây

Năm nay thuộc thế kỉ …………

60 giây = …………phút

Từ năm 1 đến năm 2020 có ………… thế kỉ

Hướng dẫn giải:

5 phút = 300 giây

1 thế kỉ = 100 năm

5 phút 20 giây = 320 giây

Năm nay thuộc thế kỉ XXI

60 giây = 1 phút

Từ năm 1 đến năm 2020 có 21 thế kỉ

Vui học : Một con cá sấu nặng 2 tấn, một con bò tót nặng 16 tạ. Hỏi con cá sấu nặng hơn hay con bò tót nặng hơn ? Tại sao ?

Hướng dẫn giải:

Con cá sấu nặng hơn, vì

Con cá sấu nặng 2 tấn = 20 tạ

Con bò tót nặng 16 tạ

20 tạ > 16 tạ

Các bài Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 4 Tập 1 khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Toán lớp 4:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2010 ĐẠT 9-10 LỚP 4

Phụ huynh đăng ký khóa học lớp 4 cho con sẽ được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh Lớp 4 - cô Giang Ly

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Toán 4 - Cô Nguyễn Thị Ngọc

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Ôn luyện Toán 4 - cô Nguyễn Thùy Linh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Cùng em học Toán lớp 4 được biên soạn bám sát nội dung sách Cùng em học Toán lớp 4 Tập 1 & Tập 2 giúp bạn học tốt môn Toán lớp 4.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.