Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Đáp án Kiểm tra cuối học kì 2 trang 64, 66 hay nhất

Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Đáp án Kiểm tra cuối học kì 2 trang 64, 66 hay nhất

Bài 1 (trang 64 Cùng em học Toán 5 Tập 2):

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :
Phần tô màu chiếm bao nhiêu phần trăm của hình dưới đây ? Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Đáp án Kiểm tra cuối học kì 2 trang 64, 66 hay nhất tại VietJack
A. 3%    B. 30%   C. 60%   D.Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Đáp án Kiểm tra cuối học kì 2 trang 64, 66 hay nhất tại VietJack%

Hướng dẫn giải:

Chọn C. 60%.
Giải thích :
Phần tô màu chiếm Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Đáp án Kiểm tra cuối học kì 2 trang 64, 66 hay nhất tại VietJack = 0,6 = 60% của hình.

Bài 2 (trang 64 Cùng em học Toán 5 Tập 2):

Viết phân số thập phân thích hợp vào chỗ chấm :
a) 1,15 = ………     b) Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Đáp án Kiểm tra cuối học kì 2 trang 64, 66 hay nhất tại VietJack = ………

Hướng dẫn giải:

a) 1,15 = Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Đáp án Kiểm tra cuối học kì 2 trang 64, 66 hay nhất tại VietJack
b) Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Đáp án Kiểm tra cuối học kì 2 trang 64, 66 hay nhất tại VietJack .

Bài 3 (trang 64 Cùng em học Toán 5 Tập 2):

Viết tiếp vào chỗ chấm để được câu trả lời đúng :
Tính diện tích hình thang có độ dài hai đáy lần lượt là Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Đáp án Kiểm tra cuối học kì 2 trang 64, 66 hay nhất tại VietJack m ; Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Đáp án Kiểm tra cuối học kì 2 trang 64, 66 hay nhất tại VietJack m và có chiều cao là Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Đáp án Kiểm tra cuối học kì 2 trang 64, 66 hay nhất tại VietJack m.
Trả lời : diện tích hình thang là …………………………………

Hướng dẫn giải:

Trả lời : Diện tích hình thang là Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Đáp án Kiểm tra cuối học kì 2 trang 64, 66 hay nhất tại VietJack m2.
Giải thích :
Diện tích hình thang là : Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Đáp án Kiểm tra cuối học kì 2 trang 64, 66 hay nhất tại VietJack (m2)

Bài 4 (trang 64 Cùng em học Toán 5 Tập 2):

Viết tiếp vào chỗ chấm để được câu trả lời đúng :
Bảng dưới đây ghi kết quả thời gian làm một sản phẩm của mỗi người trong một cuộc thi :

Tên người làm

Thời gian làm

Huy

12 phút 50 giây

Hoa

11 phút 50 giây

Hằng

11 phút 15 giây

Việt

12 phút 20 giây

Hùng

11 phút 45 giây

Hoàng

12 phút 10 giây


Trong 6 người trên, người nào làm nhanh nhất ?
Trả lời : Trong 6 người trên, ……… làm nhanh nhất.

Hướng dẫn giải:

Trả lời : Trong 6 người trên, Hằng làm nhanh nhất.
Giải thích :
Trong 6 người trên, thời gian làm của Hằng ngắn nhất.

Bài 5 (trang 65 Cùng em học Toán 5 Tập 2):

Đặt tính rồi tính :
52,47 – 25,18    3,74 x 8,5

Hướng dẫn giải:

Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Đáp án Kiểm tra cuối học kì 2 trang 64, 66 hay nhất tại VietJack    Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Đáp án Kiểm tra cuối học kì 2 trang 64, 66 hay nhất tại VietJack

Bài 6 (trang 65 Cùng em học Toán 5 Tập 2):

Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp :
Một tấm tôn hình vuông cạnh 2m và bị cắt đi một phần bằng nửa hình tròn như hình vẽ bên. Diện tích phần còn lại của tấm tôn là …………………………………. Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Đáp án Kiểm tra cuối học kì 2 trang 64, 66 hay nhất tại VietJack

Hướng dẫn giải:

Diện tích phần còn lại của tấm tôn là : 2,43m2
Giải thích :
Diện tích hình vuông là : 2 x 2 = 4 (m2)
Diện tích nửa hình tròn là : 1 x 1 x 3,14 : 2 = 1,57 (m2)
Diện tích phần cần tính là : 4 – 1,57 = 2,43 (m2)

Bài 7 (trang 65 Cùng em học Toán 5 Tập 2):

Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp :
a) Chiến thắng Bạch Đằng là một chiến công trong ba lần chống quân xâm lược Mông – Nguyên của quân và dân Đại Việt vào năm 1288, năm đó thuộc thế kỉ …
b) 3,5 phút – 3 phút 20 giây = ………………………………………………………

Hướng dẫn giải:

a) Chiến thắng Bạch Đằng là một chiến công trong ba lần chống quân xâm lược Mông – Nguyên của quân và dân Đại Việt vào năm 1288, năm đó thuộc thế kỉ XIII
b) 3,5 phút – 3 phút 20 giây = 3 phút 30 giây – 3 phút 20 giây = 10 giây.

Bài 8 (trang 65 Cùng em học Toán 5 Tập 2):

Viết số thích hợp vào chỗ chấm :
Một tủ sách có 600 cuốn bao gồm 4 loại : sách giáo khoa, sách tham khảo, truyện thiếu nhi và tạp chí. Kết quả thống kê các loại sách trên được cho trên biểu đồ hình quạt sau : Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Đáp án Kiểm tra cuối học kì 2 trang 64, 66 hay nhất tại VietJack Số cuốn sách tham khảo là ……………………….. cuốn.

Hướng dẫn giải:

Số cuốn sách tham khảo là 150 cuốn.
Giải thích:
Số cuốn sách tham khảo là: 600 x 25 : 100 = 150 cuốn.

Bài 9 (trang 66 Cùng em học Toán 5 Tập 2):

Viết tiếp vào chỗ chấm để được câu trả lời đúng:
Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 90m, chiều rộng bằng Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Đáp án Kiểm tra cuối học kì 2 trang 64, 66 hay nhất tại VietJack chiều dài. Biết rằng, cứ 100m2 của thửa ruộng đó thì thu hoạch được 50kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?

Hướng dẫn giải:

Đáp số: 27 tạ thóc.
Giải thích:
Chiều rộng của thửa ruộng là:
   90 x Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Đáp án Kiểm tra cuối học kì 2 trang 64, 66 hay nhất tại VietJack = 60 (m)
Diện tích của thửa ruộng là:
   90 x 60 = 5400 (m2)
Mỗi mét vuông thửa ruộng thu được số thóc là:
   50 : 100 = 0,5 (kg)
Cả thửa ruộng thu được số thóc là:
   5400 x 0,5 = 2700 (kg) = 27 tạ thóc.

Bài 10 (trang 66 Cùng em học Toán 5 Tập 2):

Giải bài toán: Một vòi nước chảy vào bể không có nước, trung bình mỗi giờ vòi chảy được Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Đáp án Kiểm tra cuối học kì 2 trang 64, 66 hay nhất tại VietJack bể. Hỏi sau 3 giờ vòi nước chảy vào bể thì còn mấy phần bể chưa có nước?

Hướng dẫn giải:

3 giờ vòi nước chảy được số phần bể nước là:
   3 x Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Đáp án Kiểm tra cuối học kì 2 trang 64, 66 hay nhất tại VietJack = Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Đáp án Kiểm tra cuối học kì 2 trang 64, 66 hay nhất tại VietJack (bể)
Số phần bể còn lại chưa có nước là:
   1 - Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Đáp án Kiểm tra cuối học kì 2 trang 64, 66 hay nhất tại VietJack = Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Đáp án Kiểm tra cuối học kì 2 trang 64, 66 hay nhất tại VietJack (bể)
     Đáp số: Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Đáp án Kiểm tra cuối học kì 2 trang 64, 66 hay nhất tại VietJack bể.

Các bài Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 khác:

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2009 ĐẠT 9-10 LỚP 5

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K tại khoahoc.vietjack.com

Tiếng Anh lớp 5 - Cô Giang Ly

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Toán 5 - Cô Nguyễn Thị Ngọc

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Ôn luyện Toán 5 - Cô Kiều Thu Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 5 Tập 1 & Tập 2 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Cùng em học Toán lớp 5 Tập 1 & Tập 2 giúp bạn học tốt môn Toán 5 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.