Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 22 trang 17, 21 hay nhất

Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 22 trang 17, 21 hay nhất

Bài 1 (trang 17 Cùng em học Toán 5 Tập 2):

Người ta muốn sơn mặt ngoài (kể cả đáy) của hai chiếc hộp nhựa (dạng hình hộp chữ nhật) để trồng hoa, có kích thước như hình dưới đây. Tính diện tích cần sơn.

Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 22 trang 17, 21 hay nhất tại VietJack

Hướng dẫn giải:

Diện tích xung quanh của hình hộp thứ nhất là :
   (60 + 40) x 2 x 25 = 5000 (cm2)
Diện tích cần sơn của hình hộp thứ nhất là :
   5000 + 60 x 40 = 7400 (cm2)
Diện tích xung quanh của hình hộp thứ hai là :
   (100 + 30) x 2 x 30 = 7800 (cm2)
Diện tích cần sơn của hình hộp thứ hai là :
   7800 + 30 x 100 = 10800 (cm2)

Bài 2 (trang 18 Cùng em học Toán 5 Tập 2):

Viết số đo thích hợp vào ô trống :

Hình lập phương

A

B

C

Độ dài cạnh

12cm

8,5dm

Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 22 trang 17, 21 hay nhất tại VietJack m

Diện tích xung quanh

Diện tích toàn phần

Hướng dẫn giải:

Hình lập phương

A

B

C

Độ dài cạnh

12cm

8,5dm

Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 22 trang 17, 21 hay nhất tại VietJack m

Diện tích xung quanh

576cm2

289 dm2

Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 22 trang 17, 21 hay nhất tại VietJack

Diện tích toàn phần

864cm2

433,5 dm2

Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 22 trang 17, 21 hay nhất tại VietJack

Giải thích :
Diện tích xung quanh hình lập phương bằng diện tích một mặt nhân với 4.
Diện tích toàn phần hình lập phương bằng diện tích một mặt nhân với 6.

Bài 3 (trang 18 Cùng em học Toán 5 Tập 2):

Đúng ghi Đ, sai ghi S.
Cho hình A và hình B như dưới đây : Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 22 trang 17, 21 hay nhất tại VietJack
a) Hình A có diện tích toàn phần bé hơn hình B. Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 22 trang 17, 21 hay nhất tại VietJack
b) Hình B có diện tích xung quanh bé hơn hình A Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 22 trang 17, 21 hay nhất tại VietJack
c) Hình A và hình B có diện tích xung quanh bằng nhau Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 22 trang 17, 21 hay nhất tại VietJack

Hướng dẫn giải:


a) Hình A có diện tích toàn phần bé hơn hình B. Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 22 trang 17, 21 hay nhất tại VietJack
b) Hình B có diện tích xung quanh bé hơn hình A Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 22 trang 17, 21 hay nhất tại VietJack
c) Hình A và hình B có diện tích xung quanh bằng nhau Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 22 trang 17, 21 hay nhất tại VietJack

Giải thích :
Diện tích xung quanh hình A là : (6 + 4) x 2 x 5 = 100 cm2
Diện tích xung quanh hình B là : 5 x 5 x 4 = 100 cm2
Diện tích toàn phần hình A là : 100 + 6 x 4 x 2 = 148 cm2
Diện tích toàn phần hình B là : 5 x 5 x 6 = 150 cm2.

Bài 4 (trang 18, 19 Cùng em học Toán 5 Tập 2):

Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của các hình dưới đây :

a)

Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 22 trang 17, 21 hay nhất tại VietJack

b)

Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 22 trang 17, 21 hay nhất tại VietJack

Hướng dẫn giải:

a) Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật là :
   (8,5 + 5,2) x 2 x 4 = 109,6 (cm2)
Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật là :
   109,6 + 8,5 x 5,2 x 2 = 198 (cm2)
     Đáp số : Sxq = 109,6 cm2 ; STP = 198 cm2
b) Diện tích xung quanh hình lập phương là :
   4 x 4 x 4 = 64 (cm2)
Diện tích toàn phần hình lập phương là :
   4 x 4 x 6 = 96 (cm2)
     Đáp số : Sxq = 64cm2 ; STP = 96cm2.

Bài 5 (trang 19 Cùng em học Toán 5 Tập 2):

Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của :
a) Hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,8m ; chiều rộng 1,2m ; chiều cao 1,5m.
b) Hình lập phương cạnh 32,5dm.

Hướng dẫn giải:

a) Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật là :
     (1,8 + 1,2) x 2 x 1,5 = 9 (m2)
Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là :
     9 + 1,8 x 1,2 x 2 = 13,32 (m2)
b) Diện tích xung quanh của hình lập phương là :
     32,5 x 32,5 x 4 = 4225 (dm2)
Diện tích toàn phần của hình lập phương là :
     32,5 x 32,5 x 6 = 6337,5 (dm2)
   Đáp số : a) Sxq = 9m2 ; STP = 13,32m2
     b) Sxq = 4225dm2; STP = 6337,5 dm2.

Bài 6 (trang 20 Cùng em học Toán 5 Tập 2):

Người ta làm một cái thùng không nắp bằng tôn dạng hình hộp chữ nhật có chiều cao 80dm, chiều rộng 40dm, chiều dài 60dm. Tính diện tích tôn để làm cái thùng đó (không kể mép hàn).

Hướng dẫn giải:

Đổi 80dm = 8m; 40dm = 4m; 60dm = 6m.
Diện tích xung quanh của thùng tôn là:
   (4 + 6) x 2 x 8 = 160 (m2)
Diện tích đáy thùng tôn là:
   4 x 6 = 24 (m2)
Diện tích cần để làm thùng tôn là:
   160 + 24 = 184 (m2)
     Đáp số: 184m2.

Bài 7 (trang 20 Cùng em học Toán 5 Tập 2):

Các hình dưới đây đều được tạo bởi các hình lập phương nhỏ có cạnh bằng 1cm.

Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 22 trang 17, 21 hay nhất tại VietJack Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 22 trang 17, 21 hay nhất tại VietJack

Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:
Hình A gồm …… hình lập phương nhỏ, thể tích hình A là …….
Hình B gồm …… hình lập phương nhỏ, thể tích hình B là ……
Thể tích hình A …… thể tích hình B.

Hướng dẫn giải:

Hình A gồm 7 hình lập phương nhỏ, thể tích hình A là 7cm2
Hình B gồm 7 hình lập phương nhỏ, thể tích hình B là 7cm2
Thể tích hình A bằng thể tích hình B.

Bài 8 (trang 21 Cùng em học Toán 5 Tập 2):

Mỗi hình dưới đây được xếp bởi các hình lập phương nhỏ có cạnh 1cm.

Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 22 trang 17, 21 hay nhất tại VietJack

Viết vào chỗ chấm cho thích hợp:
Hình có thể tích bé nhất là hình ......... hình có thể tích lớn nhất là hình ………

Hướng dẫn giải:

Hình có thể tích bé nhất là hình 1. Hình có thể tích lớn nhất là hình 3.
Giải thích:
Hình 1 gồm 8 hình lập phương nhỏ, có thể tích 8cm2.
Hình 2 gồm 9 hình lập phương nhỏ, có thể tích 9cm2
Hình 3 gồm 10 hình lập phương nhỏ, có thể tích 10cm2.

Vui học (trang 21 Cùng em học Toán 5 Tập 2):

: Bác Thanh muốn làm một chiếc tủ kính hình hộp chữ nhật có kích thước như hình vẽ bên để treo quần áo. Em hãy giúp bác Thanh tính diện tích kính dùng làm chiếc tủ đó.

Giải Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 Tuần 22 trang 17, 21 hay nhất tại VietJack

Hướng dẫn giải:

Diện tích xung quanh chiếc tủ là:
   (1,8 + 1,2) x 2 x 0,5 = 3 (m2)
Diện tích toàn phần của chiếc tủ là:
   3 + 0,5 x 1,2 x 2 = 4,2 (m2)
     Đáp số: 4,2m2.

Các bài Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 5 Tập 2 khác:

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2009 ĐẠT 9-10 LỚP 5

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K tại khoahoc.vietjack.com

Tiếng Anh lớp 5 - Cô Giang Ly

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Toán 5 - Cô Nguyễn Thị Ngọc

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Ôn luyện Toán 5 - Cô Kiều Thu Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 5 Tập 1 & Tập 2 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Cùng em học Toán lớp 5 Tập 1 & Tập 2 giúp bạn học tốt môn Toán 5 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.