Sách bài tập Vật Lí 7 Bài 25: Hiệu điện thếSách bài tập Vật Lí 7 Bài 25: Hiệu điện thế

Video Giải Sách bài tập Vật Lí 7 Bài 25: Hiệu điện thế

Bài 25.1 trang 60 Sách bài tập Vật Lí 7 - Video giải tại 1:02 : Đổi đơn vị cho các giá trị sau đây:

   a. 500kV = ... V     b. 220V = ... kV

   c. 0,5V = ... mV     d. 6kV = ... V

Lời giải:

   a. 500kV = 500.000V     b. 220V = 0,220kV

   c. 0,5V = 500mV     d. 6kV = 6000V

Bài 25.2 trang 60 Sách bài tập Vật Lí 7 - Video giải tại 3:14 : Hình 25.1 vẽ mặt số của một vôn kế. Hãy cho biết:

Giải sách bài tập Vật Lí lớp 7 hay nhất, chi tiết

   a. Giới hạn đo của vôn kế này.

   b. Độ chia nhỏ nhất.

   c. Số chỉ của vôn kế khi kim ở vị trí (1).

   d. Số chỉ của vôn kế khi kim ở vị trí (2).

Lời giải:

   a. Giới hạn đo của vôn kế là 13V.

   b. Độ chia nhỏ nhất của vôn kế là 0,5V.

   c. Số chỉ của vôn kế khi ở vị trí (1) là 2V.

   d. Số chỉ của vôn kiế khi kim ở vị trí (2) là 9V.

Bài 25.3 trang 60 Sách bài tập Vật Lí 7 - Video giải tại 5:18 : Hãy kẻ đoạn thẳng nối một điểm ở cột bên trái với một điểm ở cột bên phải trong khung dưới đây để cho biết vôn kế được lụa chọn là phù hợp nhất đi đo hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện tương ứng.

Giải sách bài tập Vật Lí lớp 7 hay nhất, chi tiết

Lời giải:

Giải sách bài tập Vật Lí lớp 7 hay nhất, chi tiết

Bài 25.4 trang 60 Sách bài tập Vật Lí 7 - Video giải tại 7:05 : Câu phát biểu nào dưới đây về nguồn điện là không đúng?

   A. Nguồn điện là nguồn tạo ra các điện tích.

   B. Nguồn điện tạo ra giữa hai cực của nó một hiệu điện thế.

   C. Nguồn điện tạo ra sự nhiễm điện khác nhau ở hai cực của nó.

   D. Nguồn điện tạo ra và duy trì dòng điện chạy trong mạch điện kín.

Lời giải:

   Đáp án: A

Vì nguồn điện không phải là nguồn tạo ra các điện tích.

Bài 25.5 trang 60 Sách bài tập Vật Lí 7 - Video giải tại 8:05 : Số vôn ghi trên nguồn điện có ý nghĩa nào dưới đây?

   A. Là giá trị hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện khi đang được mắc trong mạch điện kín.

   B. Là giá trị hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ đang được mắc trong mạch điện kín với nguồn điện đó.

   C. Là giá trị hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện khi đang được mắc trong mạch điện để hở.

   D. Là giá trị hiệu điện thế định mức mà nguồn điện đó có thể cung cấp cho các dụng cụ điện.

Lời giải:

   Đáp án: D

Số vôn ghi trên nguồn điện là giá trị hiệu điện thế định mức mà nguồn điện đó có thể cung cấp cho các dụng cụ điện.

Bài 25.6 trang 61 Sách bài tập Vật Lí 7 - Video giải tại 9:05 : Trong trường hợp nào dưới đây có một hiệu điện thế khác 0?

   A. Giữa hai cực Bắc, Nam của một thanh nam châm.

   B. Giữa hai đầu một cuộn dây dẫn để riêng trên bàn.

   C. Giữa hai cực của một pin còn mới.

   D. Giữa hai đầu bóng đèn pin chưa mắc vào mạch.

Lời giải:

   Đáp án: C

Vì giữa hai cực Bắc, Nam của một thanh nam châm, giữa hai đầu một cuộn dây dẫn để riêng trên bàn, giữa hai đầu bóng đèn pin chưa mắc vào mạch đều không có hiệu điện thế nên hiệu điện thế của chúng bằng 0.

Bài 25.7 trang 61 Sách bài tập Vật Lí 7 - Video giải tại 9:51 : Dùng vôn kế có độ chia nhỏ nhất là 0,2V để đo hiệu điện thế giữa hai cực của một nguồn điện chưa mắc vào mạch. Cách viết kết quả đo nào dưới đây là đúng.

   A. 314mV     B. 1,53V

   C. 3,16V     D. 5,8V

Lời giải:

   Đáp án: D

Vì ĐCNN của vôn kế là 0,2 V nên kết quả phải là số chia hết cho 0,2 và chỉ có 1 số thập phân sau dấu phẩy.

Bài 25.8 trang 61 Sách bài tập Vật Lí 7 - Video giải tại 11:09 : Dưới đây là một số thao tác, đúng hoặc sai khi sử dụng vôn kế:

   1. Điều chỉnh kim chỉ thị về vạch số 0;

   2. Chọn thang đo có giới hạn đo nhỏ nhất;

   3. Mắc hai chốt của dụng cụ đo vào hai vị trí cần đo hiệu điện thế, trong đó chốt dương của dụng cụ được mắc về phía cực dương, còn chốt âm được mắc về phía cực âm của nguồn điện;

   4. Đọc số chỉ trên dụng cụ đo theo đúng quy tắc;

   5. Chọn thang đo phù hợp, nghĩa là thang đo cần có giới hạn đo lớn gấp khoảng 1,5 đến 2 lần giá trị ước lượng cần đo;

   6. Mắc hai chốt của dụng cụ đo vào hai vị trí cần đo hiệu điện thế, trong đó chốt âm của dụng cụ được mắc về phía cực dương của nguồn điện, còn chốt dương được mắc về phía cực âm của nguồn điện;

   7. Ghi lại giá trị vừa đo được;

   Khi sử dụng vôn kế để tiến hành đo hiệu điện thế giữa hai cực của một nguồn điện chưa được mắc vào mạch, thì cần thực hiện những thao tác nào đã nêu ở trên và theo trình tự nào dưới đây?

   A. 1 → 2 →3 →4 →7     B. 5 →1 →3 →4 →7

   C. 5 →6 →1 →4 →7     D. 1 →5 →3 →4 →7

Lời giải:

   Đáp án: B

Đầu tiên chọn thang đo phù hợp, nghĩa là thang đo cần có giới hạn đo lớn gấp khoảng 1,5 đến 2 lần giá trị ước lượng cần đo.

Sau đó, điều chỉnh kim chỉ thị về vạch số 0.

Tiếp theo mắc hai chốt của dụng cụ đo vào hai vị trí cần đo hiệu điện thế, trong đó chốt dương của dụng cụ được mắc về phía cực dương, còn chốt âm được mắc về phía cực âm của nguồn điện.

Đọc số chỉ trên dụng cụ đo theo đúng quy tắc.

Cuối cùng ghi lại giá trị vừa đo được.

Bài 25.9 trang 62 Sách bài tập Vật Lí 7 - Video giải tại 12:34 : Trong hình 25.2 dưới đây, vôn kế trong sơ đồ nào đo hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện khi mạch hở?

Giải sách bài tập Vật Lí lớp 7 hay nhất, chi tiết

Lời giải:

   Đáp án: A

Vì để vôn kế đo được hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện khi mạch hở ta cần:

+ Mắc vôn kế song song với bóng đèn.

+ Mắc cực (+) của nguồn điện với cực dương của vôn kế và cực (-) của nguồn điện với cực (-) của vôn kế.

Bài 25.10 trang 62 Sách bài tập Vật Lí 7 - Video giải tại 13:45 : Hãy ghép mỗi ý ở cột bên trái với một đơn vị ở cột bên phải để được một câu đúng.

1. Đơn vị đo cường độ dòng điện là

2. Đơn vị đo trọng lượng là

3. Đơn vị đo tần số của âm là

4. Đơn vị đo hiệu điện thế là

5. Đơn vị đo độ to của âm là

a. Vôn (V).

b. đêxiben (dB).

c. kilogam (kg).

d. niutơn (N).

e. Ampe (A).

g. héc (Hz).

Lời giải:

   1.e     2.d     3.g     4.a     5.b

Bài 25.11 trang 62 Sách bài tập Vật Lí 7 - Video giải tại 15:15 : Hãy ghép mỗi ý ở cột bên trái với một dụng cụ đo ở bên phải để được một câu đúng.

1. Đo cường độ dòng điện bằng

2. Đo trọng lượng bằng

3. Đo hiệu điện thế bằng

4. Đo nhiệt độ bằng

5. Đo khối lượng bằng

a. vôn kế.

b. bình tràn.

c. cân.

d. ampe kế.

e. lực kế.

g. nhiệt kế.

Lời giải:

   1.d     2.e     3.a     4.g     5.c

Bài 25.12 trang 62 Sách bài tập Vật Lí 7 - Video giải tại 17:16 : Trên vỏ của một acquy có ghi 12V. Số vôn này có ý nghĩa gì nếu acquy còn mới?

Lời giải:

   Số vôn này có ý nghĩa là giá trị hiệu điện thế giữa 2 cực của acquy khi chưa mắc vào mạch là 12V.

Bài 25.13 trang 62 Sách bài tập Vật Lí 7 - Video giải tại 18:18 : Mắc chốt dương (+) của vôn kế với cực dương của một pin còn mới và mắc chốt âm của vôn ké với cực âm của pin đó. So sánh số chỉ vôn kế và số vôn ghi trên vỏ của pin.

Lời giải:

   Số chỉ vôn kế và số ghi trên vỏ của pin là bằng nhau vì số chỉ của vôn kế và số ghi trên vỏ pin đều có ý nghĩa là giá trị hiệu điện thế giữa 2 cực của acquy khi chưa mắc vào mạch.

Xem thêm các bài giải sách bài tập Vật Lí lớp 7 chọn lọc, chi tiết khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Vật Lí 7 hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Video Giải sách bài tập Vật Lí lớp 7 hay, chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung Sách bài tập Vật Lí 7.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.