Sách bài tập Vật Lí 7 Bài 4: Định luật phản xạ ánh sángSách bài tập Vật Lí 7 Bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng

Video Giải Sách bài tập Vật Lí 7 Bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng

Bài 4.1 trang 12 Sách bài tập Vật Lí 7 - Video giải tại 1:04 : Trên hình 4.1 vẽ một tia sáng SI chiếu lên một gương phẳng. Góc tạo bởi tia SI với mặt gương bằng 30o. Hãy vẽ tiếp tia phản xạ và tính góc phản xạ.

Giải sách bài tập Vật Lí lớp 7 hay nhất, chi tiết

Lời giải:

+ Vẽ pháp tuyến IN vuông góc với gương phẳng.

+ Vẽ tia phản xạ IR nằm trong cùng mặt phẳng với tia tới và pháp tuyến tại điểm tới, sao cho góc tới i bằng góc phản xạ i’: i = i’.

+ Xem hình vẽ 4.1a

Giải sách bài tập Vật Lí lớp 7 hay nhất, chi tiết

+ Vì SI hợp với mặt gương góc 30o nên góc tới i = 90 – 30 = 60o.

Suy ra: góc phản xạ i’ = i = 60o.

Bài 4.2 trang 12 Sách bài tập Vật Lí 7 - Video giải tại 5:40 : Chiếu một tia sáng lên một gương phẳng ta thu được một tia phản xạ tạo với tia tới một góc 40o. Góc tới có giá trị nào sau đây?

A. 20o

B. 80o

C. 40o

D. 60o

Lời giải:

   Đáp án: A

Ta có tia phản xạ tạo với tia tới một góc 40o, mà góc phản xạ và góc tới bằng nhau nên giá trị của góc tới là: 40 : 2 = 20o

Bài 4.3 trang 12 Sách bài tập Vật Lí 7 - Video giải tại 7:46 : Chiếu một tia sáng SI lên một gương phẳng (hình 4.2)

Giải sách bài tập Vật Lí lớp 7 hay nhất, chi tiết

a. Vẽ tia phản xạ.

b. Vẽ một vị trí đặt gương để thu được tia phản xạ theo phương nằm ngang từ trái sang phải.

Lời giải:

a) Vẽ tia phản xạ:

Giải sách bài tập Vật Lí lớp 7 hay nhất, chi tiết

Trong mặt phẳng tới:

    - Dựng pháp tuyến IN tại điểm tới I.

    - Ta dùng thước đo góc để đo góc tới Giải sách bài tập Vật Lí lớp 7 hay nhất, chi tiết

    - Từ đó vẽ tia IR khác phía với tia tới SI bờ là pháp tuyến IN sao cho

Giải sách bài tập Vật Lí lớp 7 hay nhất, chi tiết

Vậy tia IR là tia phản xạ cần vẽ.

b) Vị trí đặt gương như hình 4.2b.

Giải sách bài tập Vật Lí lớp 7 hay nhất, chi tiết

Cách vẽ:

Vì tia phản xạ IR phải có hướng nằm ngang chiều từ trái sang phải theo yêu cầu bài toán nên:

    + Đầu tiên ta vẽ tia phản xạ IR như đề bài đã cho.

    + Pháp tuyến IN luôn là tia phân giác của Giải sách bài tập Vật Lí lớp 7 hay nhất, chi tiết, do đó tiếp theo ta vẽ tia phân giác của góc Giải sách bài tập Vật Lí lớp 7 hay nhất, chi tiết.

    + Đường phân giác IN này luôn vuông góc với gương tại điểm tới I. Nên ta xác định được vị trí của mặt gương bằng cách quay gương sao cho mặt gương vuông góc với IN. Đây là vị trí gương cần xác định.

Bài 4.4 trang 12 Sách bài tập Vật Lí 7 - Video giải tại 15:10 : Một gương phẳng đặt trên mặt bàn nằm ngang, gần một bức tường thẳng đứng (hình 4.3). Dùng đèn pin chiếu một tia sáng lên gương (lấy một miếng bìa khoét 1 lỗ nhỏ rồi dán lên mặt kính của đèn để tạo tia sáng) sao cho tia phản xạ gặp bức tường. Hãy vẽ hai tia tới cho hai tia phản xạ gặp bức tường ở cùng một điểm M.

Giải sách bài tập Vật Lí lớp 7 hay nhất, chi tiết

Lời giải:

Muốn có được 2 tia tới cho hai tia phản xạ cùng tới điểm M trên tường thì ta phải thay đổi vị trị của đèn sao cho mỗi vị trí đó ứng với một tia tới SI cho tia phản xạ IM.

* Thay đổi vị trí đèn để có tia SI, vị trí này được xác định như sau:

+ Lấy điểm tới I bất kì trên gương, nối IM ta được tia phản xạ IM.

+ Vẽ pháp tuyến IN1 tại điểm tới, rồi vẽ góc tới Giải sách bài tập Vật Lí lớp 7 hay nhất, chi tiết bằng góc phản xạ Giải sách bài tập Vật Lí lớp 7 hay nhất, chi tiết nghĩa là: Giải sách bài tập Vật Lí lớp 7 hay nhất, chi tiết. Ta xác định được tia tới S1I cũng chính là vị trí đặt đèn pin.

* Tương tự như vậy ta vẽ được tia tới S2K ứng với vị trí thứ hai của đèn pin.

Giải sách bài tập Vật Lí lớp 7 hay nhất, chi tiết

Bài 4.5 trang 13 Sách bài tập Vật Lí 7 - Video giải tại 21:46 : Chiếu một tia sáng SI lên một gương phẳng, ta thu được một tia phản xạ IR tạo với tia tới một góc 60o (hình 4.4). Tìm giá trị của góc tới i và góc phản xạ r.

Giải sách bài tập Vật Lí lớp 7 hay nhất, chi tiết

    A. i = r = 60o

    B. i = r = 30o

    C. i = 20o, r = 40o

    D. i = r = 120o

Lời giải:

   Đáp án: B

Ta có tia phản xạ IR tạo với tia tới một góc 60o, mà góc tới lại bằng góc phản xạ nên gía trị góc tới bằng góc phản xạ bằng: i = r = 60:2 = 30o

Bài 4.6 trang 13 Sách bài tập Vật Lí 7 - Video giải tại 23:35 : Chiếu một tia sáng vuông góc với một mặt gương phẳng. Góc phản xạ r có giá trị nào sau đây?

   A. r = 90o

   B. r = 45o

   C. r = 180o

   D. r = 0o

Lời giải:

   Đáp án: D

Vì khi chiếu tia tới vuông góc một mặt phẳng gương, tia tới trùng với pháp tuyển, góc tới bằng góc phản xạ bằng 0.

Bài 4.7 trang 13 Sách bài tập Vật Lí 7 - Video giải tại 24:10 : Chiếu một tia sáng SI theo phương nằm ngang lên một gương phẳng như hình 4.5, ta thu được tia phản xạ theo phương thẳng đứng. Góc SIM tạo bởi tia SI và mặt gương có giá trị nào sau đây?

Giải sách bài tập Vật Lí lớp 7 hay nhất, chi tiết

   A. 30o

   B. 45o

   C. 60o

   D. 90o

Lời giải:

Chọn B.

Giải sách bài tập Vật Lí lớp 7 hay nhất, chi tiết

Chiếu một tia sáng SI theo phương nằm ngang lên một gương phẳng như hình 4.5a, ta thu được tia phản xạ theo phương thẳng đứng, nó sẽ vuông góc với tia tới SI tạo thành góc 90o

Giải sách bài tập Vật Lí lớp 7 hay nhất, chi tiết

Theo định luật phản xạ ánh sáng ta có:

Giải sách bài tập Vật Lí lớp 7 hay nhất, chi tiết

Bài 4.8 trang 13 Sách bài tập Vật Lí 7 - Video giải tại 29:01 : Chiếu một tia sáng SI lên một gương phẳng, tia phản xạ thu được nằm trong mặt phẳng nào?

   A. mặt gương

   B. mặt phẳng vuông góc với tia tới và mặt gương

   C. mặt phẳng vuông góc với tia tới

   D. mặt phẳng tạo bởi tia tới và pháp tuyến với gương ở điểm tới

Lời giải:

   Đáp án: D

Khi chiếu một tia sáng SI lên một gương phẳng tia phản xạ thu được nằm trong mặt phẳng tạo bởi tia tới và pháp tuyến với gương ở điểm tới.

Bài 4.9 trang 13 Sách bài tập Vật Lí 7 - Video giải tại 29:40 : Một tia tới tạo với mặt gương một góc 120o như ở hình 4.6. Góc phản xạ r có giá trị nào sau đây?

Giải sách bài tập Vật Lí lớp 7 hay nhất, chi tiết

   A. r = 120o

   B. r = 60o

   C. r = 30o

   D. r = 45o

Lời giải:

Đáp án: C.

Giải sách bài tập Vật Lí lớp 7 hay nhất, chi tiết

Kẻ pháp tuyến IN vuông góc với mặt phẳng gương tạo với gương một góc 90o (hình 4.6a).

Ta có:

Giải sách bài tập Vật Lí lớp 7 hay nhất, chi tiết

Do góc tới bằng góc phản xạ nên góc phản xạ: r = i = 30o.

Bài 4.10 trang 14 Sách bài tập Vật Lí 7 - Video giải tại 31:16 : Hai gương phẳng G1 và G2 đặt song song với nhau, mặt phản xạ quay vào nhau. Tia tới SI được chiếu lên gương G1phản xạ một lần trên gương G1 và một lần trên gương G2 ( hình 4.7). Góc tạo bởi tia tới SI và tia phản xạ cuối cùng trên gương G2 có giá trị nào sau đây?

Giải sách bài tập Vật Lí lớp 7 hay nhất, chi tiết

   A. 0o

   B. 60o

   C. 45o

   D. 90o

Lời giải:

Đáp án: A.

Giải sách bài tập Vật Lí lớp 7 hay nhất, chi tiết

Giả sử tia tới là SI có góc tới là:

Giải sách bài tập Vật Lí lớp 7 hay nhất, chi tiết

Định luật phản xạ tại gương G1:

Giải sách bài tập Vật Lí lớp 7 hay nhất, chi tiết

Do hai gương đặt song song với nhau nên pháp tuyến IN ở gương G1 và pháp tuyến RN’ ở gương G2 song song với nhau, tia phản xạ ở G1 chính là tia tới ở gương G2:

Giải sách bài tập Vật Lí lớp 7 hay nhất, chi tiết

Định luật phản xạ tại gương G2:

Giải sách bài tập Vật Lí lớp 7 hay nhất, chi tiết

Từ (1) và (2) ta có:

Giải sách bài tập Vật Lí lớp 7 hay nhất, chi tiết

Vì hai góc này so le trong nên SI // RK. Nên góc tạo bởi tia tới SI và tia phản xạ cuối cùng trên gương G2 có giá trị 0o.

Bài 4.11 trang 14 Sách bài tập Vật Lí 7 - Video giải tại 36:35 : Hai gương phẳng G1 và G2 đặt vuông góc với nhau, mặt phản xạ quay vào nhau. Tia tới SI được chiếu lên gương G1 (hình 4.8) lần lượt phản xạ một lần trên gương G1 rồi trên gương G2. Góc tạo bởi tia tới SI và tia phản xạ cuối cùng trên gương G2 có giá trị nào sau đây?

Giải sách bài tập Vật Lí lớp 7 hay nhất, chi tiết

   A. 180o

   B. 60o

   C. 45o

   D. 90o

Lời giải:

Đáp án: A.

Giải sách bài tập Vật Lí lớp 7 hay nhất, chi tiết

Do hai gương đặt vuông góc với nhau nên hai pháp tuyến IN1 và JN2 cũng vuông góc với nhau.

Định luật phản xạ tại gương G1:

Giải sách bài tập Vật Lí lớp 7 hay nhất, chi tiết

Định luật phản xạ tại gương G2:

Giải sách bài tập Vật Lí lớp 7 hay nhất, chi tiết

Tam giác IJN vuông tại N:

Giải sách bài tập Vật Lí lớp 7 hay nhất, chi tiết

→ Tia tới SI song song với tia phản xạ JR. Góc tạo bởi tia tới SI và tia phản xạ cuối cùng trên gương G2 có giá trị 180o.

Bài 4.12 trang 14 Sách bài tập Vật Lí 7 - Video giải tại 42:43 : Hai gương phẳng G1 và G2 có mặt phản xạ quay vào nhau và tạo với nhau một góc α (hình 4.9). Tia tới SI được chiếu lên gương G1 lần lượt phản xạ một lần trên gương G1 rồi một lần trên gương G2. Biết góc tới trên gương G1 bằng 30o. Tìm góc α để tia tới trên gương G1 và tia phản xạ trên gương G2 vuông góc với nhau?

Giải sách bài tập Vật Lí lớp 7 hay nhất, chi tiết

Lời giải:

Giải sách bài tập Vật Lí lớp 7 hay nhất, chi tiết

Tại I, theo định luật phản xạ, ta có:

Giải sách bài tập Vật Lí lớp 7 hay nhất, chi tiết

Trong tam giác IJO, ta có:

Giải sách bài tập Vật Lí lớp 7 hay nhất, chi tiết

Tại K, theo định luật phản xạ, ta có:

Giải sách bài tập Vật Lí lớp 7 hay nhất, chi tiết

Từ (1) và (2) ta được:

Giải sách bài tập Vật Lí lớp 7 hay nhất, chi tiết

Trong tam giác IKJ, ta có:

Giải sách bài tập Vật Lí lớp 7 hay nhất, chi tiết

Để tia tới SI trên gương G1 vuông góc với tia phản xạ JR trên gương G2 thì:

Giải sách bài tập Vật Lí lớp 7 hay nhất, chi tiết

Xem thêm các bài giải sách bài tập Vật Lí lớp 7 chọn lọc, chi tiết khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Vật Lí 7 hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Video Giải sách bài tập Vật Lí lớp 7 hay, chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung Sách bài tập Vật Lí 7.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.