Giáo án điện tử Tiếng Anh lớp 3 Global Success (hay nhất)

Tài liệu Giáo án điện tử Tiếng Anh lớp 3 Global Success đầy đủ Học kì 1, Học kì 2 hay, mới nhất với thiết kế hiện đại, dễ dàng chỉnh sửa giúp Giáo viên soạn bài giảng powerpoint (PPT) Tiếng Anh lớp 3 dễ dàng.

Giáo án điện tử Tiếng Anh lớp 3 Global Success (hay nhất)

Quảng cáo

Nội dung đang tiếp tục được cập nhật.....

................................

................................

................................

Trên đây tóm tắt một số nội dung miễn phí trong bộ Giáo án điện tử Tiếng Anh lớp 3 Global Success năm 2024 mới, hay nhất, để mua bài giảng PPT đầy đủ, Thầy/Cô vui lòng xem thử:

Bài giảng PPT Tiếng Anh lớp 3 Global Success cả năm gồm 21 Unit, 4 Review và các Lesson:

Tiếng Anh lớp 3 Global Success Tập 1

Starter

Từ vựng Starter

A. Numbers (trang 7)

B. The alphabet (trang 8)

C. Fun time (trang 9)

Unit 1: Hello

Từ vựng Unit 1

Unit 1 Lesson 1 (trang 10, 11)

Unit 1 Lesson 2 (trang 12, 13)

Unit 1 Lesson 3 (trang 14, 15)

Unit 2: Our names

Từ vựng Unit 2

Unit 2 Lesson 1 (trang 16, 17)

Unit 2 Lesson 2 (trang 18, 19)

Unit 2 Lesson 3 (trang 20, 21)

Unit 3: Our friends

Từ vựng Unit 3

Unit 3 Lesson 1 (trang 22, 23)

Unit 3 Lesson 2 (trang 24, 25)

Unit 3 Lesson 3 (trang 26, 27)

Unit 4: Our bodies

Từ vựng Unit 4

Unit 4 Lesson 1 (trang 28, 29)

Unit 4 Lesson 2 (trang 30, 31)

Unit 4 Lesson 3 (trang 32, 33)

Unit 5: My hobbies

Từ vựng Unit 5

Unit 5 Lesson 1 (trang 34, 35)

Unit 5 Lesson 2 (trang 36, 37)

Unit 5 Lesson 3 (trang 38, 39)

Review 1 & Fun time

Review 1 (trang 40, 41)

Fun time (trang 42, 43)

Unit 6: Our school

Từ vựng Unit 6

Unit 6 Lesson 1 (trang 44, 45)

Unit 6 Lesson 2 (trang 46, 47)

Unit 6 Lesson 3 (trang 48, 49)

Unit 7: Classroom instructions

Từ vựng Unit 7

Unit 7 Lesson 1 (trang 50, 51)

Unit 7 Lesson 2 (trang 52, 53)

Unit 7 Lesson 3 (trang 54, 55)

Unit 8: My school things

Từ vựng Unit 8

Unit 8 Lesson 1 (trang 56, 57)

Unit 8 Lesson 2 (trang 58, 59)

Unit 8 Lesson 3 (trang 60, 61)

Unit 9: Colours

Từ vựng Unit 9

Unit 9 Lesson 1 (trang 62, 63)

Unit 9 Lesson 2 (trang 64, 65)

Unit 9 Lesson 3 (trang 66, 67)

Unit 10: Break time activities

Từ vựng Unit 10

Unit 10 Lesson 1 (trang 68, 69)

Unit 10 Lesson 2 (trang 70, 71)

Unit 10 Lesson 3 (trang 72, 73)

Review 2 & Fun time

Review 2 (trang 74, 75)

Fun time (trang 76, 77)

Tiếng Anh lớp 3 Global Success Tập 2

Unit 11: My family

Từ vựng Unit 11

Unit 11 Lesson 1 (trang 6, 7)

Unit 11 Lesson 2 (trang 8, 9)

Unit 11 Lesson 3 (trang 10, 11)

Unit 12: Jobs

Từ vựng Unit 12

Unit 12 Lesson 1 (trang 12, 13)

Unit 12 Lesson 2 (trang 14, 15)

Unit 12 Lesson 3 (trang 16, 17)

Unit 13: My house

Từ vựng Unit 13

Unit 13 Lesson 1 (trang 18, 19)

Unit 13 Lesson 2 (trang 20, 21)

Unit 13 Lesson 3 (trang 22, 23)

Unit 14: My bedroom

Từ vựng Unit 14

Unit 14 Lesson 1 (trang 24, 25)

Unit 14 Lesson 2 (trang 26, 27)

Unit 14 Lesson 3 (trang 28, 29)

Unit 15: At the dining table

Từ vựng Unit 15

Unit 15 Lesson 1 (trang 30, 31)

Unit 15 Lesson 2 (trang 32, 33)

Unit 15 Lesson 3 (trang 34, 35)

Review 3 & Fun time

Review 3 (trang 36, 37)

Fun time (trang 38, 39)

Unit 16: My pets

Từ vựng Unit 16

Unit 16 Lesson 1 (trang 40, 41)

Unit 16 Lesson 2 (trang 42, 43)

Unit 16 Lesson 3 (trang 44, 45)

Unit 17: Our toys

Từ vựng Unit 17

Unit 17 Lesson 1 (trang 46, 47)

Unit 17 Lesson 2 (trang 48, 49)

Unit 17 Lesson 3 (trang 50, 51)

Unit 18: Playing and doing

Từ vựng Unit 18

Unit 18 Lesson 1 (trang 52, 53)

Unit 18 Lesson 2 (trang 54, 55)

Unit 18 Lesson 3 (trang 56, 57)

Unit 19: Outdoor activities

Từ vựng Unit 19

Unit 19 Lesson 1 (trang 58, 59)

Unit 19 Lesson 2 (trang 60, 61)

Unit 19 Lesson 3 (trang 62, 63)

Unit 20: At the zoo

Từ vựng Unit 20

Unit 20 Lesson 1 (trang 64, 65)

Unit 20 Lesson 2 (trang 66, 67)

Unit 20 Lesson 3 (trang 68, 69)

Review 4 & Fun time

Review 4 (trang 70, 71)

Fun time (trang 72, 73)

Xem thêm giáo án điện tử lớp 3 Kết nối tri thức hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên