Giáo án năm 2024 (sách mới) | Giáo án điện tử, bài giảng Powerpoint (PPT) Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều

Bộ Giáo án sách mới Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều đầy đủ giáo án word, giáo án điện tử, bài giảng powerpoint (PPT) các môn học của các lớp bám sát mẫu Giáo án chuẩn của Bộ Giáo dục. Hi vọng tài liệu Giáo án này sẽ được Thầy/Cô đón nhận và đóng góp những ý kiến quí báu.

Giáo án năm 2024 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều

Để tìm kiếm và xem thử tài liệu, mời quí Thầy/Cô truy cập trang TailieuGiaovien.com.vn

Bộ Giáo án lớp 1

Giáo án điện tử lớp 1

Giáo án Tiếng Việt lớp 1

Giáo án điện tử Tiếng Việt lớp 1

Giáo án Toán lớp 1

Giáo án điện tử Toán lớp 1

Giáo án Âm nhạc lớp 1

Giáo án điện tử Âm nhạc lớp 1

Giáo án Đạo đức lớp 1

Giáo án điện tử Đạo đức lớp 1

Giáo án Giáo dục thể chất lớp 1

Giáo án điện tử Giáo dục thể chất lớp 1

Giáo án Hoạt động trải nghiệm lớp 1

Giáo án điện tử Hoạt động trải nghiệm lớp 1

Giáo án Mĩ thuật lớp 1

Giáo án điện tử Mĩ thuật lớp 1

Giáo án Tự nhiên xã hội lớp 1

Giáo án điện tử Tự nhiên xã hội lớp 1

Bộ Giáo án lớp 2

Giáo án điện tử lớp 2

Giáo án Tiếng Việt lớp 2

Giáo án điện tử Tiếng Việt lớp 2

Giáo án Toán lớp 2

Giáo án điện tử Toán lớp 2

Giáo án Tiếng Anh lớp 2

Giáo án điện tử Tiếng Anh lớp 2

Giáo án Đạo đức lớp 2

Giáo án điện tử Đạo đức lớp 2

Giáo án Hoạt động trải nghiệm lớp 2

Giáo án điện tử Hoạt động trải nghiệm lớp 2

Giáo án Tự nhiên và xã hội lớp 2

Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội lớp 2

Giáo án Âm nhạc lớp 2

Giáo án điện tử Âm nhạc lớp 2

Giáo án Mĩ thuật lớp 2

Giáo án điện tử Mĩ thuật lớp 2

Bộ Giáo án lớp 3

Giáo án điện tử lớp 3

Giáo án Toán lớp 3

Giáo án điện tử Toán lớp 3

Giáo án Tiếng Việt lớp 3

Giáo án điện tử Tiếng Việt lớp 3

Giáo án Tiếng Anh lớp 3

Giáo án điện tử Tiếng Anh lớp 3

Giáo án Đạo đức lớp 3

Giáo án điện tử Đạo đức lớp 3

Giáo án Hoạt động trải nghiệm lớp 3

Giáo án điện tử Hoạt động trải nghiệm lớp 3

Giáo án Tin học lớp 3

Giáo án điện tử Tin học lớp 3

Giáo án Tự nhiên và xã hội lớp 3

Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội lớp 3

Giáo án Giáo dục thể chất lớp 3

Giáo án điện tử Giáo dục thể chất lớp 3

Giáo án Công nghệ lớp 3

Giáo án điện tử Công nghệ lớp 3

Giáo án Âm nhạc lớp 3

Giáo án điện tử Âm nhạc lớp 3

Giáo án Mĩ thuật lớp 3

Giáo án điện tử Mĩ thuật lớp 3

Bộ Giáo án lớp 4

Giáo án điện tử lớp 4

Giáo án Toán lớp 4

Giáo án điện tử Toán lớp 4

Giáo án Tiếng Việt lớp 4

Giáo án điện tử Tiếng Việt lớp 4

Giáo án Tiếng Anh lớp 4

Giáo án Khoa học lớp 4

Giáo án điện tử Khoa học lớp 4

Giáo án Lịch sử và Địa lí lớp 4

Giáo án điện tử Lịch sử và Địa lí lớp 4

Giáo án Đạo đức lớp 4

Giáo án điện tử Đạo đức lớp 4

Giáo án Công nghệ lớp 4

Giáo án điện tử Công nghệ lớp 4

Giáo án Hoạt động trải nghiệm lớp 4

Giáo án điện tử Hoạt động trải nghiệm lớp 4

Giáo án Tin học lớp 4

Giáo án điện tử Tin học lớp 4

Giáo án Âm nhạc lớp 4

Giáo án điện tử Âm nhạc lớp 4

Giáo án Mĩ thuật lớp 4

Giáo án điện tử Mĩ thuật lớp 4

Giáo án Giáo dục thể chất lớp 4

Giáo án điện tử Giáo dục thể chất lớp 4

Bộ Giáo án lớp 5

Giáo án điện tử lớp 5 (các môn học)

Giáo án Toán lớp 5

Giáo án điện tử Toán lớp 5

Giáo án Tiếng Việt lớp 5

Giáo án điện tử Tiếng việt lớp 5

Giáo án Khoa học lớp 5

Giáo án điện tử Khoa học lớp 5

Giáo án Đạo đức lớp 5

Giáo án điện tử Đạo đức lớp 5

Giáo án Âm nhạc lớp 5

Giáo án điện tử Âm nhạc lớp 5

Giáo án Công nghệ lớp 5

Giáo án điện tử Công nghệ lớp 5

Giáo án Lịch sử và địa lí lớp 5

Giáo án điện tử Lịch sử và Địa lí lớp 5

Giáo án Tin học lớp 5

Giáo án điện tử Tin học lớp 5

Giáo án Hoạt động trải nghiệm lớp 5

Giáo án điện tử Hoạt động trải nghiệm lớp 5

Bộ Giáo án lớp 6

Giáo án điện tử lớp 6

Giáo án Ngữ văn 6

Giáo án điện tử Ngữ văn lớp 6

Giáo án Toán 6

Giáo án điện tử Toán lớp 6

Giáo án Tiếng Anh 6

Giáo án điện tử Tiếng Anh lớp 6

Giáo án Khoa học tự nhiên 6

Giáo án điện tử Khoa học tự nhiên lớp 6

Giáo án Lịch Sử 6

Giáo án điện tử Lịch sử lớp 6

Giáo án Địa Lí 6

Giáo án điện tử Địa lí lớp 6

Giáo án GDCD 6

Giáo án điện tử Giáo dục công dân lớp 6

Giáo án Tin học 6

Giáo án điện tử Tin học lớp 6

Giáo án Công nghệ 6

Giáo án điện tử Công nghệ lớp 6

Giáo án HĐTN 6

Giáo án điện tử Hoạt động trải nghiệm lớp 6

Giáo án Âm nhạc 6

Giáo án điện tử Âm nhạc lớp 6

Bộ Giáo án lớp 7

Giáo án điện tử lớp 7

Giáo án Toán 7

Giáo án điện tử Toán 7

Giáo án Ngữ văn 7

Giáo án điện tử Ngữ văn 7

Giáo án Tiếng Anh 7

Giáo án điện tử Tiếng Anh 7

Giáo án Khoa học tự nhiên 7

Giáo án điện tử Khoa học tự nhiên 7

Giáo án Lịch Sử 7

Giáo án điện tử Lịch Sử 7

Giáo án Địa Lí 7

Giáo án điện tử Địa Lí 7

Giáo án GDCD 7

Giáo án điện tử Giáo dục công dân 7

Giáo án Tin học 7

Giáo án điện tử Tin học 7

Giáo án Công nghệ 7

Giáo án điện tử Công nghệ 7

Giáo án Hoạt động trải nghiệm 7

Giáo án điện tử Hoạt động trải nghiệm 7

Giáo án Âm nhạc 7

Giáo án điện tử Âm nhạc 7

Bộ Giáo án lớp 8

Giáo án điện tử lớp 8

Giáo án Toán 8

Giáo án điện tử Toán 8

Giáo án Ngữ văn 8

Giáo án điện tử Ngữ văn 8

Giáo án Tiếng Anh 8

Giáo án điện tử Tiếng Anh 8

Giáo án KHTN 8

Giáo án điện tử Khoa học tự nhiên 8

Giáo án Lịch Sử 8

Giáo án điện tử Lịch sử 8

Giáo án Địa Lí 8

Giáo án điện tử Địa lí 8

Giáo án GDCD 8

Giáo án điện tử Giáo dục công dân 8

Giáo án HĐTN 8

Giáo án điện tử Hoạt động trải nghiệm 8

Giáo án Tin học 8

Giáo án điện tử Tin học 8

Giáo án Công nghệ 8

Giáo án điện tử Công nghệ 8

Giáo án Âm nhạc 8

Giáo án điện tử Âm nhạc 8

Giáo án Mĩ thuật 8

Giáo án điện tử Mĩ thuật 8

Bộ Giáo án lớp 9

Giáo án điện tử lớp 9

Giáo án Toán 9

Giáo án điện tử Toán lớp 9

Giáo án Ngữ văn 9

Giáo án điện tử Ngữ văn lớp 9

Giáo án Tiếng Anh 9

Giáo án điện tử Tiếng Anh 9

Giáo án Khoa học tự nhiên 9

Giáo án điện tử Khoa học tự nhiên 9

Giáo án Vật Lí 9

Giáo án điện tử Vật Lí 9

Giáo án Hóa học 9

Giáo án điện tử Hóa học 9

Giáo án Sinh học 9

Giáo án điện tử Sinh học 9

Giáo án Địa Lí 9

Giáo án điện tử Địa Lí 9

Giáo án Lịch Sử 9

Giáo án điện tử Lịch Sử 9

Giáo án GDCD 9

Giáo án điện tử GDCD 9

Giáo án Công nghệ 9

Giáo án điện tử Công nghệ 9

Giáo án Âm nhạc 9

Giáo án điện tử Âm nhạc 9

Giáo án Tin học 9

Giáo án điện tử Tin học 9

Giáo án Hoạt động trải nghiệm 9

Giáo án điện tử Hoạt động trải nghiệm 9

Bộ Giáo án lớp 10

Giáo án điện tử lớp 10

Giáo án Ngữ văn 10

Giáo án điện tử Ngữ văn 10

Giáo án Toán 10

Giáo án điện tử Toán 10

Giáo án Tiếng Anh 10

Giáo án điện tử Tiếng Anh 10

Giáo án Vật Lí 10

Giáo án điện tử Vật lí 10

Giáo án Hóa học 10

Giáo án điện tử Hóa học 10

Giáo án Sinh học 10

Giáo án điện tử Sinh học 10

Giáo án Kinh tế Pháp luật 10

Giáo án điện tử Kinh tế pháp luật 10

Giáo án Tin học 10

Giáo án điện tử Tin học 10

Giáo án Địa Lí 10

Giáo án điện tử Địa lí 10

Giáo án Lịch Sử 10

Giáo án điện tử Lịch sử 10

Giáo án Công nghệ 10

Giáo án điện tử Công nghệ 10

Giáo án Giáo dục quốc phòng 10

Giáo án điện tử Giáo dục quốc phòng 10

Giáo án Hoạt động trải nghiệm 10

Giáo án điện tử Hoạt động trải nghiệm 10

Giáo án Âm nhạc 10

Giáo án điện tử Âm nhạc 10

Giáo án Mĩ thuật 10

Bộ Giáo án lớp 11

Giáo án điện tử lớp 11

Giáo án Toán 11

Giáo án điện tử Toán 11

Giáo án Ngữ văn 11

Giáo án điện tử Ngữ văn 11

Giáo án Tiếng Anh 11

Giáo án điện tử Tiếng Anh 11

Giáo án KTPL 11

Giáo án điện tử Kinh tế pháp luật 11

Giáo án Vật lí 11

Giáo án điện tử Vật lí 11

Giáo án Hóa học 11

Giáo án điện tử Hóa học 11

Giáo án Sinh học 11

Giáo án điện tử Sinh học 11

Giáo án Địa lí 11

Giáo án điện tử Địa lí 11

Giáo án Lịch sử 11

Giáo án điện tử Lịch sử 11

Giáo án HĐTN 11

Giáo án điện tử Hoạt động trải nghiệm 11

Giáo án GDQP 11

Giáo án điện tử Giáo dục quốc phòng 11

Giáo án Tin học 11

Giáo án điện tử Tin học 11

Giáo án Công nghệ 11

Giáo án điện tử Công nghệ 11

Giáo án Âm nhạc 11

Giáo án điện tử Âm nhạc 11

Giáo án Mĩ thuật 11

Bộ Giáo án lớp 12

Giáo án điện tử lớp 12

Giáo án Toán 12

Giáo án điện tử Toán 12

Giáo án Văn 12

Giáo án điện tử Văn 12

Giáo án Tiếng Anh 12

Giáo án điện tử Tiếng Anh 12

Giáo án Vật Lí 12

Giáo án điện tử Vật Lí 12

Giáo án Hóa học 12

Giáo án điện tử Hóa học 12

Giáo án Sinh học 12

Giáo án điện tử Sinh học 12

Giáo án Địa Lí 12

Giáo án điện tử Địa Lí 12

Giáo án Lịch Sử 12

Giáo án điện tử Lịch Sử 12

Giáo án GDCD 12

Giáo án điện tử GDCD 12

Giáo án Kinh tế pháp luật 12

Giáo án điện tử Kinh tế pháp luật 12

Giáo án Công nghệ 12

Giáo án điện tử Công nghệ 12

Giáo án Tin học 12

Giáo án điện tử Tin học 12

Giáo án Âm nhạc 12

Giáo án điện tử Âm nhạc 12

Giáo án Hoạt động trải nghiệm 12

Giáo án điện tử Hoạt động trải nghiệm 12

Giáo án GDQP 12

Giáo án điện tử Giáo dục quốc phòng và an ninh 12

Để tìm kiếm và xem thử tài liệu, mời quí Thầy/Cô truy cập trang TailieuGiaovien.com.vn

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên