Giáo án điện tử Tiếng Anh 8 Explore English (hay nhất)

Tài liệu Giáo án điện tử Tiếng Anh 8 Explore English đầy đủ Học kì 1, Học kì 2 hay, mới nhất với thiết kế hiện đại, dễ dàng chỉnh sửa giúp Giáo viên soạn bài giảng powerpoint (PPT) Tiếng Anh 8 dễ dàng.

Giáo án điện tử Tiếng Anh 8 Explore English (hay nhất)

Quảng cáo

Nội dung đang được cập nhật

................................

................................

................................

Trên đây tóm tắt một số nội dung miễn phí trong bộ Giáo án điện tử Tiếng Anh 8 Explore English năm 2024 mới, hay nhất, để mua bài giảng PPT đầy đủ, Thầy/Cô vui lòng xem thử:

Bài giảng PPT Tiếng Anh lớp Explore English cả năm gồm 9 Unit:

Starter unit

Từ vựng Starter unit lớp 8

Vocabulary (trang 6)

Language Focus (trang 7)

Vocabulary and Listening (trang 8)

Language Focus (trang 9)

Unit 1: Fads and Fashions

Từ vựng Unit 1 lớp 8

Vocabulary (trang 10, 11)

Reading (trang 12)

Language Focus 1 (trang 13)

Vocabulary and Listening (trang 14)

Language Focus 2 (trang 15)

Speaking (trang 16)

Writing (trang 17)

Culture: Hairstyles (trang 90)

Unit 2: Sensations

Từ vựng Unit 2 lớp 8

Vocabulary (trang 18, 19)

Reading (trang 20)

Language Focus 1 (trang 21)

Vocabulary and Listening (trang 22)

Language Focus 2 (trang 23)

Speaking (trang 24)

Writing (trang 25)

CLIL: Art: Colours (trang 91)

Progress review 1

Progress review 1 (trang 26, 27)

Progress review 1 (trang 28, 29)

Unit 3: Adventure

Từ vựng Unit 3 lớp 8

Vocabulary (trang 30, 31)

Reading (trang 32)

Language Focus 1 (trang 33)

Vocabulary and Listening (trang 34)

Language Focus 2 (trang 35)

Speaking (trang 36)

Writing (trang 37)

CLIL: Geology: The water cycle (trang 92)

Unit 4: Material world

Từ vựng Unit 4 lớp 8

Vocabulary (trang 38, 39)

Reading (trang 40)

Language Focus 1 (trang 41)

Vocabulary and Listening (trang 42)

Language Focus 2 (trang 43)

Speaking (trang 44)

Writing (trang 45)

CLIL: Society: Fairtrade (trang 93)

Progress review 2

Progress review 2 (trang 46, 47)

Progress review 2 (trang 48, 49)

Unit 5: Years ahead

Từ vựng Unit 5 lớp 8

Vocabulary (trang 50, 51)

Reading (trang 52)

Language Focus 1 (trang 53)

Vocabulary and Listening (trang 54)

Language Focus 2 (trang 55)

Speaking (trang 56)

Writing (trang 57)

CLIL: Science: Genetic engineering (trang 95)

Unit 6: Learn

Từ vựng Unit 6 lớp 8

Vocabulary (trang 58, 59)

Reading (trang 60)

Language Focus 1 (trang 61)

Vocabulary and Listening (trang 62)

Language Focus 2 (trang 63)

Speaking (trang 64)

Writing (trang 65)

Culture: Work experience (trang 95)

Progress review 3

Progress review 3 (trang 66, 67)

Progress review 3 (trang 68, 69)

Unit 7: Big ideas

Từ vựng Unit 7 lớp 8

Vocabulary (trang 70, 71)

Reading (trang 72)

Language Focus 1 (trang 73)

Vocabulary and Listening (trang 74)

Language Focus 2 (trang 75)

Speaking (trang 76)

Writing (trang 77)

Culture: Youth projects (trang 96)

Unit 8: On screen

Từ vựng Unit 8 lớp 8

Vocabulary (trang 78, 79)

Reading (trang 80)

Language Focus 1 (trang 81)

Vocabulary and Listening (trang 82)

Language Focus 2 (trang 83)

Speaking (trang 84)

Writing (trang 85)

Culture: Book days (trang 97)

Progress review 4

Progress review 4 (trang 86, 87)

Progress review 4 (trang 88, 89)

Xem thêm giáo án điện tử lớp 8 Explore English hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên