Giáo án điện tử Tiếng Anh 8 Global Success (hay nhất)

Tài liệu Giáo án điện tử Tiếng Anh 8 Global Success đầy đủ Học kì 1, Học kì 2 hay, mới nhất với thiết kế hiện đại, dễ dàng chỉnh sửa giúp Giáo viên soạn bài giảng powerpoint (PPT) Tiếng Anh 8 dễ dàng.

Giáo án điện tử Tiếng Anh 8 Global Success (hay nhất)

Xem thử

Chỉ từ 500k mua trọn bộ Giáo án điện tử Tiếng Anh 8 Global Success phong cách hiện đại, trình bày đẹp mắt, dễ dàng chỉnh sửa:

Quảng cáo

Giáo án PPT Tiếng Anh 8 Unit 1 Lesson 1

Giáo án điện tử Tiếng Anh 8 Global Success (hay nhất) | Bài giảng powerpoint (PPT) Tiếng Anh 8

Giáo án điện tử Tiếng Anh 8 Global Success (hay nhất) | Bài giảng powerpoint (PPT) Tiếng Anh 8

Giáo án điện tử Tiếng Anh 8 Global Success (hay nhất) | Bài giảng powerpoint (PPT) Tiếng Anh 8

Giáo án điện tử Tiếng Anh 8 Global Success (hay nhất) | Bài giảng powerpoint (PPT) Tiếng Anh 8

Giáo án điện tử Tiếng Anh 8 Global Success (hay nhất) | Bài giảng powerpoint (PPT) Tiếng Anh 8

................................

................................

................................

Trên đây tóm tắt một số nội dung miễn phí trong bộ Giáo án điện tử Tiếng Anh 8 Global Success năm 2024 mới, hay nhất, để mua bài giảng PPT đầy đủ, Thầy/Cô vui lòng xem thử:

Xem thử

Bài giảng PPT Tiếng Anh lớp Global Success cả năm gồm 12 Unit:

Unit 1: Leisure time

Từ vựng Unit 1 lớp 8

Getting Started (trang 8, 9)

A Closer Look 1 (trang 10)

A Closer Look 2 (trang 11, 12)

Communication (trang 12, 13)

Skills 1 (trang 14)

Skills 2 (trang 15)

Looking Back (trang 16)

Project (trang 17)

Unit 2: Life in the countryside

Từ vựng Unit 2 lớp 8

Getting Started (trang 18, 19)

A Closer Look 1 (trang 20)

A Closer Look 2 (trang 21, 22)

Communication (trang 22, 23)

Skills 1 (trang 24)

Skills 2 (trang 25)

Looking Back (trang 26)

Project (trang 27)

Unit 3: Teenagers

Từ vựng Unit 3 lớp 8

Getting Started (trang 28, 29)

A Closer Look 1 (trang 30)

A Closer Look 2 (trang 31, 32)

Communication (trang 32, 33)

Skills 1 (trang 33, 34)

Skills 2 (trang 35)

Looking Back (trang 36)

Project (trang 37)

Review 1

Language (trang 38)

Skills (trang 39)

Unit 4: Ethnic groups of Viet Nam

Từ vựng Unit 4 lớp 8

Getting Started (trang 40, 41)

A Closer Look 1 (trang 42)

A Closer Look 2 (trang 43)

Communication (trang 44)

Skills 1 (trang 45, 46)

Skills 2 (trang 47)

Looking Back (trang 48)

Project (trang 49)

Unit 5: Our customs and traditions

Từ vựng Unit 5 lớp 8

Getting Started (trang 50, 51)

A Closer Look 1 (trang 52, 53)

A Closer Look 2 (trang 53, 54)

Communication (trang 54, 55)

Skills 1 (trang 55, 56)

Skills 2 (trang 57)

Looking Back (trang 58)

Project (trang 59)

Unit 6: Lifestyles

Từ vựng Unit 6 lớp 8

Getting Started (trang 60, 61)

A Closer Look 1 (trang 62, 63)

A Closer Look 2 (trang 63, 64)

Communication (trang 64, 65)

Skills 1 (trang 65, 66)

Skills 2 (trang 67)

Looking Back (trang 68)

Project (trang 69)

Review 2

Language (trang 70)

Skills (trang 71)

Unit 7: Environmental protection

Từ vựng Unit 7 lớp 8

Getting Started (trang 72,73)

A Closer Look 1 (trang 74)

A Closer Look 2 (trang 75,76)

Communication (trang 76,77)

Skills 1 (trang 77, 78)

Skills 2 (trang 79, 80)

Looking Back (trang 80,81)

Project (trang 81)

Unit 8: Shopping

Từ vựng Unit 8 lớp 8

Getting Started (trang 82, 83)

A Closer Look 1 (trang 84)

A Closer Look 2 (trang 85, 86)

Communication (trang 86)

Skills 1 (trang 87, 88)

Skills 2 (trang 89)

Looking Back (trang 90)

Project (trang 91)

Unit 9: Natural disasters

Từ vựng Unit 9 lớp 8

Getting Started (trang 93, 93)

A Closer Look 1 (trang 94)

A Closer Look 2 (trang 95, 96)

Communication (trang 96, 97)

Skills 1 (trang 97, 98)

Skills 2 (trang 99)

Looking Back (trang 100)

Project (trang 101)

Review 3

Language (trang 102)

Skills (trang 103)

Unit 10: Communication in the future

Từ vựng Unit 10 lớp 8

Getting Started (trang 104, 105)

A Closer Look 1 (trang 106, 107)

A Closer Look 2 (trang 107, 108)

Communication (trang 108, 109)

Skills 1 (trang 109, 110)

Skills 2 (trang 110, 111)

Looking Back (trang 112)

Project (trang 113)

Unit 11: Science and technology

Từ vựng Unit 11 lớp 8

Getting Started (trang 114, 115)

A Closer Look 1 (trang 116, 117)

A Closer Look 2 (trang 117, 118)

Communication (trang 119)

Skills 1 (trang 120, 121)

Skills 2 (trang 121, 122)

Looking Back (trang 122, 123)

Project (trang 123)

Unit 12: Life on other planets

Từ vựng Unit 12 lớp 8

Getting Started (trang 124, 125)

A Closer Look 1 (trang 126, 127)

A Closer Look 2 (trang 127, 128)

Communication (trang 129)

Skills 1 (trang 130)

Skills 2 (trang 131)

Looking Back (trang 132)

Project (trang 133)

Review 4

Language (trang 134)

Skills (trang 135)

Xem thêm giáo án điện tử lớp 8 Global Success hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên