Giáo án điện tử KTPL 12 (hay nhất) | Bài giảng powerpoint (PPT) Kinh tế pháp luật 12

Trọn bộ giáo án điện tử KTPL 12 sách mới Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều hay nhất, thiết kế đẹp mắt, phong cách hiện đại, dễ dàng chỉnh sửa giúp Giáo viên soạn bài giảng powerpoint (PPT) Kinh tế pháp luật 12 dễ dàng.

Giáo án điện tử Kinh tế pháp luật 12 (hay nhất)

Quảng cáo

Giáo án điện tử Kinh tế pháp luật 12 Kết nối tri thức

Giáo án điện tử Kinh tế pháp luật 12 Phần một: Giáo dục kinh tế

Giáo án điện tử Kinh tế pháp luật 12 Chủ đề 1: Tăng trưởng và phát triển kinh tế

Giáo án điện tử Kinh tế pháp luật 12 Bài 1: Tăng trưởng và phát triển kinh tế

Giáo án điện tử Kinh tế pháp luật 12 Chủ đề 2: Hội nhập kinh tế quốc tế

Giáo án điện tử Kinh tế pháp luật 12 Bài 2: Hội nhập kinh tế quốc tế

Giáo án điện tử Kinh tế pháp luật 12 Chủ đề 3: Bảo hiểm và an sinh xã hội

Giáo án điện tử Kinh tế pháp luật 12 Bài 3: Bảo hiểm

Giáo án điện tử Kinh tế pháp luật 12 Bài 4: An sinh xã hội

Giáo án điện tử Kinh tế pháp luật 12 Chủ đề 4: Lập kế hoạch kinh doanh

Giáo án điện tử Kinh tế pháp luật 12 Bài 5: Lập kế hoạch kinh doanh

Giáo án điện tử Kinh tế pháp luật 12 Chủ đề 5: Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Giáo án điện tử Kinh tế pháp luật 12 Bài 6: Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Giáo án điện tử Kinh tế pháp luật 12 Chủ đề 6: Quản lí thu, chi trong gia đình

Giáo án điện tử Kinh tế pháp luật 12 Bài 7: Quản lí thu, chi trong gia đình

Giáo án điện tử Kinh tế pháp luật 12 Phần hai: Giáo dục pháp luật

Giáo án điện tử Kinh tế pháp luật 12 Chủ đề 7: Một số quyền và nghĩa vụ của công dân về kinh tế

Giáo án điện tử Kinh tế pháp luật 12 Bài 8: Quyền và nghĩa vụ của công dân về kinh doanh và nộp thuế

Giáo án điện tử Kinh tế pháp luật 12 Bài 9: Quyền và nghĩa vụ của công dân về sở hữu tài sản và tôn trọng tài sản của người khác

Giáo án điện tử Kinh tế pháp luật 12 Chủ đề 8: Quyền và nghĩa vụ của công dân về văn hóa, xã hội

Giáo án điện tử Kinh tế pháp luật 12 Bài 10: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân và gia đình

Giáo án điện tử Kinh tế pháp luật 12 Bài 11: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong học tập

Giáo án điện tử Kinh tế pháp luật 12 Bài 12: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ và bảo đảm an sinh xã hội

Giáo án điện tử Kinh tế pháp luật 12 Bài 13: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong bảo vệ di sản văn hoá, môi trường và tài nguyên thiên nhiên

Giáo án điện tử Kinh tế pháp luật 12 Chủ đề 9: Một số vấn đề cơ bản của luật quốc tế

Giáo án điện tử Kinh tế pháp luật 12 Bài 14: Một số vấn đề chung về pháp luật quốc tế

Giáo án điện tử Kinh tế pháp luật 12 Bài 15: Công pháp quốc tế về dân cư, lãnh thổ và chủ quyền quốc gia

Giáo án điện tử Kinh tế pháp luật 12 Bài 16: Nguyên tắc cơ bản của Tổ chức Thương mại thế giới và hợp đồng thương mại quốc tế


Giáo án điện tử Kinh tế pháp luật 12 Chân trời sáng tạo

Giáo án điện tử Kinh tế pháp luật 12 Phần một: Giáo dục kinh tế

Giáo án điện tử Kinh tế pháp luật 12 Chủ đề 1: Tăng trưởng và phát triển kinh tế

Giáo án điện tử Kinh tế pháp luật 12 Bài 1: Tăng trưởng kinh tế và phát triển kinh tế

Giáo án điện tử Kinh tế pháp luật 12 Chủ đề 2: Hội nhập kinh tế quốc tế

Giáo án điện tử Kinh tế pháp luật 12 Bài 2: Hội nhập kinh tế quốc tế

Giáo án điện tử Kinh tế pháp luật 12 Chủ đề 3: Bảo hiểm và an sinh xã hội

Giáo án điện tử Kinh tế pháp luật 12 Bài 3: Bảo hiểm

Giáo án điện tử Kinh tế pháp luật 12 Bài 4: An sinh xã hội

Giáo án điện tử Kinh tế pháp luật 12 Chủ đề 4: Lập kế hoạch kinh doanh

Giáo án điện tử Kinh tế pháp luật 12 Bài 5: Lập kế hoạch kinh doanh

Giáo án điện tử Kinh tế pháp luật 12 Chủ đề 5: Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Giáo án điện tử Kinh tế pháp luật 12 Bài 6: Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Giáo án điện tử Kinh tế pháp luật 12 Chủ đề 6: Quản lí thu, chi trong gia đình

Giáo án điện tử Kinh tế pháp luật 12 Bài 7: Quản lí thu, chi trong gia đình

Giáo án điện tử Kinh tế pháp luật 12 Phần hai: Giáo dục pháp luật

Giáo án điện tử Kinh tế pháp luật 12 Chủ đề 7: Một số quyền và nghĩa vụ của công dân về kinh tế

Giáo án điện tử Kinh tế pháp luật 12 Bài 8: Quyền và nghĩa vụ của công dân về kinh doanh và nộp thuế

Giáo án điện tử Kinh tế pháp luật 12 Bài 9: Quyền và nghĩa vụ của công dân về sở hữu tài sản và tôn trọng tài sản của người khác

Giáo án điện tử Kinh tế pháp luật 12 Chủ đề 8: Quyền và nghĩa vụ của công dân về văn hóa, xã hội

Giáo án điện tử Kinh tế pháp luật 12 Bài 10: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân và gia đình

Giáo án điện tử Kinh tế pháp luật 12 Bài 11: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong học tập

Giáo án điện tử Kinh tế pháp luật 12 Bài 12: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ và đảm bảo an sinh xã hội

Giáo án điện tử Kinh tế pháp luật 12 Bài 13: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong bảo vệ di sản văn hoá, môi trường và tài nguyên thiên nhiên

Giáo án điện tử Kinh tế pháp luật 12 Chủ đề 9: Một số vấn đề cơ bản của pháp luật quốc tế

Giáo án điện tử Kinh tế pháp luật 12 Bài 14: Khái quát chung về pháp luật quốc tế

Giáo án điện tử Kinh tế pháp luật 12 Bài 15: Một số nội dung cơ bản của Công pháp quốc tế về dân cư, lãnh thổ, biên giới quốc gia

Giáo án điện tử Kinh tế pháp luật 12 Bài 16: Một số nguyên tắc cơ bản của Tổ chức Thương mại Thế giới và hợp đồng thương mại quốc tế


Giáo án điện tử Kinh tế pháp luật 12 Cánh diều

Giáo án điện tử Kinh tế pháp luật 12 Chủ đề 1: Tăng trưởng và phát triển kinh tế

Giáo án điện tử Kinh tế pháp luật 12 Bài 1: Tăng trưởng và phát triển kinh tế

Giáo án điện tử Kinh tế pháp luật 12 Chủ đề 2: Hội nhập kinh tế quốc tế

Giáo án điện tử Kinh tế pháp luật 12 Bài 2: Hội nhập kinh tế quốc tế

Giáo án điện tử Kinh tế pháp luật 12 Chủ đề 3: Bảo hiểm và an sinh xã hội

Giáo án điện tử Kinh tế pháp luật 12 Bài 3: Bảo hiểm

Giáo án điện tử Kinh tế pháp luật 12 Bài 4: An sinh xã hội

Giáo án điện tử Kinh tế pháp luật 12 Chủ đề 4: Lập kế hoạch kinh doanh

Giáo án điện tử Kinh tế pháp luật 12 Bài 5: Lập kế hoạch kinh doanh

Giáo án điện tử Kinh tế pháp luật 12 Chủ đề 5: Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Giáo án điện tử Kinh tế pháp luật 12 Bài 6: Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Giáo án điện tử Kinh tế pháp luật 12 Chủ đề 6: Quản lí thu, chi trong gia đình

Giáo án điện tử Kinh tế pháp luật 12 Bài 7: Quản lí thu, chi trong gia đình

Giáo án điện tử Kinh tế pháp luật 12 Chủ đề 7: Một số quyền và nghĩa vụ của công dân về kinh tế

Giáo án điện tử Kinh tế pháp luật 12 Bài 8: Quyền, nghĩa vụ của công dân về kinh doanh và nộp thuế

Giáo án điện tử Kinh tế pháp luật 12 Bài 9: Quyền và nghĩa vụ của công dân về sở hữu tài sản; tôn trọng tài sản của người khác

Giáo án điện tử Kinh tế pháp luật 12 Chủ đề 8: Quyền và nghĩa vụ của công dân về văn hóa, xã hội

Giáo án điện tử Kinh tế pháp luật 12 Bài 10: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân và gia đình

Giáo án điện tử Kinh tế pháp luật 12 Bài 11: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong học tập

Giáo án điện tử Kinh tế pháp luật 12 Bài 12: Quyền và nghĩa vụ công dân trong bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ và đảm bảo an sinh xã hội

Giáo án điện tử Kinh tế pháp luật 12 Bài 13: Quyền và nghĩa vụ công dân về bảo vệ di sản văn hoá

Giáo án điện tử Kinh tế pháp luật 12 Bài 14: Quyền và nghĩa vụ công dân trong bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên

Giáo án điện tử Kinh tế pháp luật 12 Chủ đề 9: Một số vấn đề cơ bản của pháp luật quốc tế

Giáo án điện tử Kinh tế pháp luật 12 Bài 15: Những vấn đề chung về pháp luật quốc tế

Giáo án điện tử Kinh tế pháp luật 12 Bài 16: Công pháp quốc tế về dân cư, lãnh thổ và biên giới quốc gia, Luật Biển quốc tế

Giáo án điện tử Kinh tế pháp luật 12 Bài 17: Các nguyên tác cơ bản của Tổ chức Thương mại thế giới và hợp đồng thương mại quốc tế

Xem thêm các bài soạn Giáo án điện tử các lớp mới nhất, hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên