Giáo án điện tử Sinh học 12 (hay nhất) | Bài giảng powerpoint (PPT) Sinh 12

Trọn bộ giáo án điện tử Sinh học 12 sách mới Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều hay nhất, thiết kế đẹp mắt, phong cách hiện đại, dễ dàng chỉnh sửa giúp Giáo viên soạn bài giảng powerpoint (PPT) Sinh học 12 dễ dàng.

Giáo án điện tử Sinh học 12 (hay nhất)

Quảng cáo

Giáo án điện tử Sinh học 12 Kết nối tri thức

Giáo án điện tử Sinh học 12 Phần bốn: Di truyền học

Giáo án điện tử Sinh học 12 Chương I: Di truyền phân tử

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 1: DNA và cơ chế tái bản DNA

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 2: Gene, quá trình truyền đạt thông tin di truyền và hệ gene

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 3: Điều hoà biểu hiện gene

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 4: Đột biến gene

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 5: Công nghệ di truyền

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 6: Thực hành: Tách chiết DNA

Giáo án điện tử Sinh học 12 Chương II: Di truyền nhiễm sắc thể

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 7: Cấu trúc và chức năng của nhiễm sắc thể

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 8: Học thuyết di truyền của Mendel

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 9: Mở rộng học thuyết Mendel

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 10: Di truyền giới tính và di truyền liên kết với giới tính

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 11: Liên kết gene và hoán vị gene

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 12: Đột biến nhiễm sắc thể

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 13: Di truyền học người và di truyền y học

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 14: Thực hành: Quan sát một số dạng đột biến nhiễm sắc thể

Giáo án điện tử Sinh học 12 Chương III: Mở rộng học thuyết di truyền nhiễm sắc thể

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 15: Di truyền gene ngoài nhân

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 16: Tương tác giữa kiểu gene với môi trường và thành tựu chọn giống

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 17: Thực hành: Thí nghiệm về thường biến ở cây trồng

Giáo án điện tử Sinh học 12 Chương IV: Di truyền quần thể

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 18: Di truyền quần thể

Giáo án điện tử Sinh học 12 Phần năm: Tiến hóa

Giáo án điện tử Sinh học 12 Chương V: Bằng chứng và các học thuyết tiến hóa

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 19: Các bằng chứng tiến hoá

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 20: Quan niệm của Darwin về chọn lọc tự nhiên và hình thành loài

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 21: Học thuyết tiến hoá tổng hợp hiện đại

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 22: Tiến hoá lớn và quá trình phát sinh chủng loại

Giáo án điện tử Sinh học 12 Phần sáu: Sinh thái học và môi trường

Giáo án điện tử Sinh học 12 Chương VI: Môi trường và sinh thái học quần thể

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 23: Môi trường và các nhân tố sinh thái

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 24: Sinh thái học quần thể

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 25: Thực hành: Xác định một số đặc trưng của quần thể

Giáo án điện tử Sinh học 12 Chương VII: Sinh thái học quần xã

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 26: Quần xã sinh vật

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 27: Thực hành: Tìm hiểu cấu trúc dinh dưỡng của quần

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 28: Hệ sinh thái

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 29: Trao đổi vật chất và chuyển hoá năng lượng trong hệ sinh thái

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 30: Diễn thế sinh thái

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 31: Sinh quyển, khu sinh học và chu trình sinh - địa - hóa

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 32: Thực hành: Thiết kế một hệ sinh thái nhân tạo

Giáo án điện tử Sinh học 12 Chương VIII: Sinh thái học phục hồi, bảo tồn và phát triển bền vững

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 33: Sinh thái học phục hồi và bảo tồn đa dạng sinh vật

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 34: Phát triển bền vững

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 35: Dự án: Tìm hiểu thực trạng bảo tồn sinh thái tại địa phương và đề xuất giải pháp bảo tồn


Giáo án điện tử Sinh học 12 Chân trời sáng tạo

Giáo án điện tử Sinh học 12 Phần bốn: Di truyền học

Giáo án điện tử Sinh học 12 Chương 1: Di truyền phân tử và di truyền nhiễm sắc thể

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 1: Gene và cơ chế truyền thông tin di truyền

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 2: Thực hành: Tách chiết DNA

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 3: Điều hoà biểu hiện gene

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 4: Hệ gene, đột biến gene và công nghệ gene

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 5: Nhiễm sắc thể và đột biến nhiễm sắc thể

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 6: Thực hành: Quan sát đột biến nhiễm sắc thể; Tìm hiểu tác hại gây đột biến của một số chất độc

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 7: Di truyền học Mendel và mở rộng học thuyết Mendel

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 8: Các quy luật di truyền của Morgan và di truyền giới tính

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 9: Di truyền gene ngoài nhân

Giáo án điện tử Sinh học 12 Ôn tập chương 1

Giáo án điện tử Sinh học 12 Chương 2: Tương tác giữa kiểu gene với môi trường và thành tựu chọn giống

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 10: Mối quan hệ giữa kiểu gene – kiểu hình – môi trường

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 11: Thực hành: Thí nghiệm về thường biển ở cây trồng

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 12: Thành tựu chọn, tạo giống bằng phương pháp lai hữu tính

Giáo án điện tử Sinh học 12 Ôn tập chương 2

Giáo án điện tử Sinh học 12 Chương 3: Di truyền quần thể và di truyền học người

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 13: Di truyền quần thể

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 14: Di truyền học người

Giáo án điện tử Sinh học 12 Ôn tập Chương 3

Giáo án điện tử Sinh học 12 Phần năm: Tiến hóa

Giáo án điện tử Sinh học 12 Chương 4: Bằng chứng và cơ chế tiến hoá

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 15: Các bằng chứng tiến hoá

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 16: Quan niệm của Darwin về chọn lọc tự nhiên và hình thành loài

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 17: Thuyết tiến hoá tổng hợp hiện đại

Giáo án điện tử Sinh học 12 Ôn tập Chương 4

Giáo án điện tử Sinh học 12 Chương 5: Sự phát sinh và phát triển của sự sống trên Trái Đất

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 18: Sự phát sinh sự sống

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 19: Sự phát triển sự sống

Giáo án điện tử Sinh học 12 Ôn tập Chương 5

Giáo án điện tử Sinh học 12 Phần sáu: Sinh thái học và môi trường

Giáo án điện tử Sinh học 12 Chương 6: Môi trường và quần thể sinh vật

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 20: Môi trường và các nhân tố sinh thái

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 21: Quần thể sinh vật

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 22: Thực hành: Xác định một số đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật

Giáo án điện tử Sinh học 12 Ôn tập Chương 6

Giáo án điện tử Sinh học 12 Chương 7: Quần xã sinh vật và hệ sinh thái

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 23: Quần xã sinh vật

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 24: Thực hành: Tìm hiểu một số đặc trưng cơ bản của quần xã sinh vật trong tự nhiên

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 25: Hệ sinh thái

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 26: Thực hành: Thiết kế hệ sinh thái

Giáo án điện tử Sinh học 12 Ôn tập Chương 7

Giáo án điện tử Sinh học 12 Chương 8: Sinh thái học phục hồi, bảo tồn và phát triển bền vững

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 27: Sinh thái học phục hồi và bảo tồn

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 28: Phát triển bền vững

Giáo án điện tử Sinh học 12 Ôn tập Chương 8


Giáo án điện tử Sinh học 12 Cánh diều

Giáo án điện tử Sinh học 12 phần 5: Di truyền học

Giáo án điện tử Sinh học 12 Chủ đề 1: Cơ sở phân tử của sự di truyền và biến dị

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 1: Gene và sự tải bản DNA

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 2: Sự biểu hiện thông tin di truyền

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 3: Điều hoà biểu hiện gene

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 4: Đột biến gene

Giáo án điện tử Sinh học 12 Chủ đề 2: Nhiễm sắc thể và các quy luật di truyền

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 5: Nhiễm sắc thể và cơ chế di truyền nhiễm sắc thể

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 6: Đột biến nhiễm sắc thể

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 7: Di truyền học Mendel và mở rộng học thuyết Mendel

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 8: Di truyền liên kết giới tính, liên kết gene và hoán vị gene

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 9: Di truyền gene ngoài nhân

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 10: Mối quan hệ giữa kiển gene, môi trường và kiểu hình

Giáo án điện tử Sinh học 12 Chủ đề 3: Ứng dụng di truyền học

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 11: Hệ gene, công nghệ gene và ứng dụng

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 12: Thành tựu chọn, tạo giống bằng lai hữu tính

Giáo án điện tử Sinh học 12 Chủ đề 4: Di truyền học quần thể và di truyền học người

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 13: Di truyền học quần thể

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 14: Di truyền học người

Giáo án điện tử Sinh học 12 Ôn tập Phần 5

Giáo án điện tử Sinh học 12 phần 6: Tiến hóa

Giáo án điện tử Sinh học 12 Chủ đề 5: Bằng chứng tiến hoá và một số học thuyết tiến hoá

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 15: Bằng chứng tiến hoá

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 16: Quan niệm của Darwin về chọn lọc tự nhiên và hình thành loài

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 17: Thuyết tiến hoá tổng hợp hiện đại (Phần 1)

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 18: Thuyết tiến hoá tổng hợp hiện đại (Phần 1)

Giáo án điện tử Sinh học 12 Chủ đề 6: Sự phát sinh sự sống trên Trái Đất

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 19: Sự phát sinh, phát triển sự sống trên Trái Đất và hình thành loài người

Giáo án điện tử Sinh học 12 Ôn tập Phần 6

Giáo án điện tử Sinh học 12 phần 7: Sinh thái học và môi trường

Giáo án điện tử Sinh học 12 Chủ đề 7: Môi trường và quần thể sinh vật

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 20: Môi trường sống và các nhân tố sinh thái

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 21: Sinh thái học quần thể

Giáo án điện tử Sinh học 12 Chủ đề 8: Quần xã sinh vật và hệ sinh thái

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 22: Sinh thái học quần xã

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 23: Hệ sinh thái

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 24: Chu trình sinh – địa – hoá và sinh quyển

Giáo án điện tử Sinh học 12 Chủ đề 9: Sinh thái học ứng dụng

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 25: Sinh thái học phục hồi, bảo tồn

Giáo án điện tử Sinh học 12 Bài 26: Phát triển bền vững

Giáo án điện tử Sinh học 12 Ôn tập Phần 7

Xem thêm các bài soạn Giáo án điện tử các lớp mới nhất, hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên