200 Đề thi Vật Lí 12 năm 2024 (có đáp án)Bộ 200 Đề thi Vật Lí 12 năm 2024 mới nhất đầy đủ Học kì 1 và Học kì 2 gồm đề thi giữa kì, đề thi học kì có đáp án chi tiết, cực sát đề thi chính thức giúp học sinh ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài thi Vật lí 12.

Đề thi Vật Lí 12 năm 2024 (có đáp án)

Xem thử Đề Lí 12 GK1 Xem thử Đề Lí 12 CK1 Xem thử Đề Lí 12 GK2

Chỉ từ 150k mua trọn bộ Đề thi Vật Lí 12 Giữa/Cuối kì 1, 2 bản word có lời giải chi tiết:

Đề thi Giữa kì 1 Vật lí 12

Đề thi Học kì 1 Vật lí 12

Đề thi Giữa kì 2 Vật lí 12

Đề thi Học kì 2 Vật lí 12

Bộ Đề thi Vật Lí 12 năm 2024

Đề thi Vật Lí 12 Kết nối tri thức

Đề thi Vật Lí 12 Chân trời sáng tạo

Đề thi Vật Lí 12 Cánh diều
Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Môn: Vật Lí 12

Thời gian làm bài: phút

(Đề thi số 1)

Câu 1: Trong dao động điều hoà

A. Gia tốc biến đổi điều hoà cùng pha so với li độ.

B. Gia tốc biến đổi điều hoà ngược pha so với li độ

C. Gia tốc biến đổi điều hoà sớm pha π/2 so với li độ

D. Gia tốc biến đổi điều hoà chậm pha π/2 so với li độ

Câu 2: Véc tơ vận tốc của một vật dao động điều hòa luôn

A. hướng ra xa vị trí cân bằng. 

B. cùng hướng chuyển động.

C. hướng về vị trí cân bằng.   

D. ngược hướng chuyển động.

Câu 3: Một vật dao động điều hòa có phương trình: Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề). Lấy Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề). Tốc độ của vật khi có li độ (x = 3cm ) là :

A. 50,24(cm/s)

B. 2,512(cm/s)

C. 25,12(cm/s)

D. 12,56(cm/s)

Câu 4: Vật dao động điều hòa với phương trình Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề). Vào lúc t = 0,5s thì vật có li độ và vận tốc là:

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề)

Câu 5: Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa. Biên độ dao động phụ thuộc vào:

A. Độ cứng lò xo

B. Khối lượng vật nặng

C. Điều kiện kích thích ban đầu.

D. Gia tốc của sự rơi tự do.

Câu 6: Một con lắc lò xo dao động điều hòa và vật đang chuyển động từ vị trí biên về vị trí cân bằng thì:

A. Năng lượng của vật đang chuyển hóa từ thế năng sang động năng

B. Thế năng tăng dần và động năng giảm dần

C. Cơ năng của vật tăng dần đến giá trị lớn nhất

D. Thế năng của vật tăng dần nhưng cơ năng của vật không đổi

Câu 7: Đồ thị nào sau đây biểu diễn đúng sự phụ thuộc của chu kì vào khối lượng của con lắc lò xo dao động điều hòa?

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề)

A. Đồ thị A

B. Đồ thị B

C. Đồ thị C

D. Đồ thị D

Câu 8: Một vật nhỏ dao động điều hòa dọc theo trục Ox. Khi vật cách vị trí cân bằng một đoạn 2 cm thì động năng của vật là 0,48 J. Khi vật cách vị trí cân bằng một đoạn 6 cm thì động năng của vật là 0,32 J. Biên độ dao động của vật bằng

A. 8 cm.

B. 14 cm.

C. 10 cm.

D. 12 cm.  

Câu 9: Một con lắc đơn chiều dài l dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g. Chu kỳ dao động của con lắc được tính:

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề)

Câu 10: Một con lắc đơn gồm vật nặng có khối lượng m, dây treo dài l. Kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng một góc α0 rồi thả cho vật dao động. Biểu thức xác định vận tốc tại vị trí α bất kì là:

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề)

Câu 11: Con lắc đơn dao động điều hòa với phương trình Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề), t tính theo đơn vị giây. Tại thời điểm t = 0,125s thì pha dao động của con lắc là :

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề)

Câu 12: Tại một nơi xác định, hai con lắc đơn có độ dài và , dao động điều hoà với chu kì tương ứng và . Tỉ số Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề) bằng:

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề)

Câu 13: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về dao động tắt dần?

A. Cơ năng của vật dao động tắt dần giảm dần theo thời gian.

B. Biên độ của vật dao động tắt dần không đổi theo thời gian.

C. Lực cản môi trường tác dụng lên vật luôn sinh công dương.

D. Dao động tắt dần là dao động chỉ chịu tác dụng của nội lực. 

Câu 14: Khi nói về dao động cưỡng bức, phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Dao động của con lắc đồng hồ là dao động cưỡng bức.

B. Biên độ của dao động cưỡng bức là biên độ của lực cưỡng bức.

C. Dao động cưỡng bức có biên độ không đổi và có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức.

D. Dao động cưỡng bức có tần số nhỏ hơn tần số của lực cưỡng bức.

Câu 15: Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng cơ thì vật tiếp tục dao động:

A. Với tần số bằng tần số dao động riêng

B. Mà không chịu ngoại lực tác dụng

C. Với tần số lớn hơn tần số dao động riêng

D. Với tần số nhỏ hơn tần số dao động riêng.

Câu 16: Một người xách một xô nước đi trên đường, mỗi bước dài 45cm. Chu kì dao động riêng của nước trong xô là 0,3s. Để nước trong xô bị dao động mạnh nhất người đó phải đi với tốc độ

A. 3,6m/s.

B. 4,2km/s.

C. 4,8km/h.

D. 5,4km/h.

Câu 17: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần só có phương trình lần lượt là x1 = A1cos(ωt+φ1) và x2 = A2cos(ωt+φ2). Pha ban đầu của vật được xác định bởi công thức nào sau đây?

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề)

Câu 18: Hai dao động có phương trình lần lượt là: x1 = 5cos(2πt + 0,75π) (cm) và x2 = 10cos(2πt + 0,5π) (cm). Độ lệch pha của hai dao động này có độ lớn bằng:

A. 0,25π

B. 1,25π

C. 0,50π

D. 0,75π 

Câu 19: Xét hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình dao động lần lượt là Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề). Pha ban đầu của dao động tổng hợp là:

A. −400

B. 400

C. −300

D. 300

Câu 20: Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T. Trong khoảng thời gian ngắn nhất khi đi từ vị trí có li độ Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề) đến vị trí Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề), chất điểm có tốc độ trung bình là:

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề)

Câu 21: Sóng cơ truyền được trong các môi trường 

A. khí, chân không và rắn. 

B. lỏng, khí và chân không. 

C. chân không, rắn và lỏng. 

D. rắn, lỏng và khí

Câu 22: Một âm có tần số xác định lần lượt truyền trong nhôm, nước, không khí với tốc độ tương ứng là Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề). Nhận định nào sau đây là đúng

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề)

Câu 23: Một sóng truyền theo phương AB. Tại một thời điểm nào đó, hình dạng sóng có dạng như hình vẽ. Biết rằng điểm M đang đi lên vị trí cân bằng. Khi đó, điểm N đang chuyển động:

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề)

A. Đi xuống

B. Đứng yên

C. Chạy ngang

D. Đi lên

Câu 24: Một sóng cơ học lan truyền trên mặt nước với tốc độ 25cm/s. Phương trình sóng tại nguồn là Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề). Vận tốc của phần tử vật chất tại điểm M cách O một khoảng 25cm tại thời điểm Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề) là:

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề)

Câu 25: Tại hai điểm A và B trên mặt nước nằm ngang có hai nguồn sóng cơ kết hợp, dao động theo phương thẳng đứng. Có sự giao thoa của hai sóng này trên mặt nước. Tại trung điểm của đoạn AB, phần tử nước dao động với biên độ cực tiểu. Hai nguồn sóng đó dao động: 

A. Lệch pha nhau góc Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề)

B. Cùng pha nhau 

C. Ngược pha nhau 

D. Lệch pha nhau góc Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề)

Câu 26: Trên mặt nước có hai nguồn sóng nước giống nhau cách nhau Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề). Sóng truyền trên mặt nước có bước sóng 1,2 (cm). Số đường cực đại đi qua đoạn thẳng nối hai nguồn là:

A. 11 

B. 12 

C. 13 

D. 14

Câu 27: Hai nguồn phát sóng kết hợp A và B trên mặt chất lỏng dao động theo phương trình: Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng 1m/s. I là trung điểm của AB. M là điểm nằm trên đoạn AI, N là điểm nằm trên đoạn IB. Biết Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề). Số điểm nằm trên đoạn MN có biên độ cực đại và cùng pha với I là:

A. 7 

B. 4 

C. 5 

D. 6

Câu 28: Hai nguồn sóng kết hợp A và B cùng tần số, cùng biên độ và cùng pha. Coi biên độ sóng không đổi. Điểm M, A, B, N theo thứ tự thẳng hàng. Nếu biên độ dao động tổng hợp tại M có giá trị là 6mm, thì biên độ dao động tổng hợp tại N có giá trị: 

A. Chưa đủ dữ kiện 

B. 3mm 

C. 6mm 

D. Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề) cm

Câu 29: Khi có sóng dừng trên dây, khoảng cách giữa hai nút liên tiếp bằng 

A. Một số nguyên lần bước sóng. 

B. Một phần tư bước sóng. 

C. Một nửa bước sóng. 

D. Một bước sóng.

Câu 30: Trên một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng. Biết khoảng cách ngắn nhất giữa một nút sóng và vị trí cân bằng của một bụng sóng là 0,25m. Sóng truyền trên dây với bước sóng là: 

A. 0,5 m. 

B. 1,5 m. 

C. 1,0 m. 

D. 2,0 m. 

Câu 31: Một sợi dây đàn hồi căng ngang, hai đầu cố định. Trên dây có sóng dừng, tốc độ truyền sóng không đổi. Khi tần số sóng trên dây là 42Hz thì trên dây có 4 điểm bụng. Tính tần số của sóng trên dây nếu trên dây có 6 điểm bụng. 

A. 63Hz 

B. 28Hz 

C. 84Hz 

D. 36Hz

Câu 32: Trên một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng với biên độ dao động của các điểm bụng là A. M là một phần tử dây dao động với biên độ 0,5A. Biết vị trí cân bằng của M cách điểm nút gần nó nhất một khoảng 2 cm. Sóng truyền trên dây có bước sóng là 

A. 24 cm      

B. 12 cm   

C. 16 cm       

D. 3 cm  

Câu 33: Một sợi dây AB dài 100cm căng ngang, đầu B cố định, đầu A gắn với một nhánh của âm thoa dao động điều hòa với tần số 40Hz. Trên dây AB có một sóng dừng ổn định, A được coi là nút sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là 20m/s. Tìm số nút sóng và bụng sóng trên dây, kể cả A và B. 

A. 3 bụng và 4 nút 

B. 4 bụng và 4 nút 

C. 4 bụng và 5 nút 

D. 5 bụng và 5 nút

Câu 34: Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về sóng âm

A. Là sóng cơ học truyền được trong tất cả các môi trường rắn, lỏng, khí và chân không 

B. Sóng âm trong môi trường lỏng, rắn là sóng ngang 

C. Sóng âm không truyền được trong chân không 

D. Sóng âm trong môi trường lỏng là sóng ngang

Câu 35: Âm nghe được là sóng cơ học có tần số nằm trong khoảng: 

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề)

Câu 36: Sắp xếp vận tốc truyền âm trong các môi trường sau theo thứ tự tăng dần 

(1) Nước nguyên chất 

(2) Kim loại 

(3) Khí hiđrô   

A. (1), (2), (3) 

B. (2), (3), (1) 

C. (3), (1), (2) 

D. (2), (1), (3)

Câu 37: Một dây đàn dài 15cm, khi gảy phát ra âm cơ bản với tốc độ truyền sóng trên dây là 300m/s. Tốc độ truyền âm trong không khí là 340m/s. Bước sóng của âm phát ra trong không khí là: 

A. 0,5m 

B. 1,24m 

C. 0,34m 

D. 0,68m

Câu 38: Âm sắc có mối liên hệ với đặc trưng vật lí nào của âm? 

A. Cường độ âm 

B. Tần số và biên độ âm 

C. Tần số âm 

D. Biên độ của âm

Câu 39: Chọn sai trong các sau 

A. Đối với tai con người, cường độ âm càng lớn thì âm càng to 

B. Cảm giác nghe âm to hay nhỏ chỉ phụ thuộc vào cường độ âm 

C. Cùng một cường độ âm tai con người nghe âm cao to hơn nghe âm trầm 

D. Ngưỡng đau hầu thư không phụ thuộc vào tần số của âm

Câu 40: Trong bài hát “Tiếng đàn bầu” do nam ca sĩ Trọng Tấn trình bày có câu “cung thanh là tiếng mẹ, cung trầm là giọng cha”. “thanh”, “trầm” trong câu hát này là chỉ đặc tính nào của âm dưới đây? 

A. Ngưỡng nghe 

B. Âm sắc 

C. Độ cao 

D. Độ to

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM

Câu 1: Chọn B

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề)

Câu 2: Chọn B

Véc tơ vận tốc của một vật dao động điều hòa luôn cùng hướng chuyển động

Câu 3: Chọn C

Tại li độ x=3cm, ta có:

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề)

Câu 4: Chọn D

Ta có:

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề)

Câu 5: Chọn C

Biên độ dao động phụ thuộc vào kích thích ban đầu

Câu 6: Chọn A

Khi vật đang chuyển động từ vị trí biên về vị trí cân bằng thì: Thế năng giảm - Động năng tăng - Cơ năng bảo toàn.

Câu 7: Chọn B

Ta có, chu kì dao động của con lắc lò xo: Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề)

=> Đồ thị T−m có dạng parabol

Câu 8: Chọn C

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề)

Câu 9: Chọn A

Chu kì dao động của con lắc đơn: Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề)

Câu 10: Chọn C

Vận tốc của con lắc tại vị trí bất kì được xác định bởi biểu thức:

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề)

Câu 11: Chọn C

Ta có: pha dao động tại thời điểm Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề)

Thay t=0,125s vào, ta được:

Pha dao động là Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề)

Câu 12: Chọn A

Ta có:

+ Chu kì dao động của con lắc đơn có chiều dài Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề)

+ Tần số dao động của con lắc đơn có chiều dài Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề)

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề)

Câu 13: Chọn A

Ta có: Dao động tắt dần là dao động có biên độ giảm dần theo thời gian

Mặt khác: Cơ  năng tỉ lệ thuận với bình phương biên độ:

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề) Cơ năng của dao động tắt dần giảm dần theo thời gian

Câu 14: Chọn C

A - sai vì dao động của con lắc đồng hồ là dao động duy trì

B - sai vì biên độ của lực cưỡng bức F0 = Aω

C - đúng

D - sai vì dao động cưỡng bức có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức

Câu 15: Chọn A

Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng cơ thì vật tiếp tục dao động với tần số bằng tần số dao động riêng của vật

Câu 16: Chọn D

Để nước trong xô bị dao động mạnh nhất thì phải xảy ra cộng hưởng cơ

=> T = T0 = 0,3s

Tốc độ khi đó:

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề)

Câu 17: Chọn C

Pha ban đầu của 2 dao động tổng hợp:

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề)

Câu 18: Chọn A

Ta có độ lệch pha giữa hai dao động

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề)

Câu 19: Chọn C

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề)

Câu 20: Chọn A

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề)

Câu 21: Chọn D

Sóng cơ chỉ truyền được trong các môi trường rắn , lỏng, khí

Câu 22: Chọn A

Tốc độ truyền sóng v: là tốc độ lan truyền  dao động trong môi trường

Phụ thuộc vào bản chất của môi trường truyền (tính đàn hồi và mật độ môi trường): 

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề)

Câu 23: Chọn D

Theo phương truyền sóng, các phần tử trước đỉnh sóng sẽ đi xuống, sau đỉnh sóng sẽ đi lên.

Từ đồ thị ta có, điểm M sau đỉnh sóng đang đi lên

=> Sóng truyền từ B đến A và N cũng đang đi lên

Câu 24: Chọn B

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề)

Câu 25: Chọn C

Gọi I - trung điểm của AB

Ta có: Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề) (do I trung điểm AB) mà tại I dao động với biên độ cực tiểu

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề)

=> 2 nguồn ngược pha

Câu 26: Chọn C

Do A,B dao động cùng pha nên số đường cực đại trên AB thoã mãn:

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề)

Câu 27: Chọn C

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề)

Hai nguồn cùng pha, trung điểm I dao động cực đại

Những điểm dao động cùng pha với I cách I một số nguyên lần bước sóng

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề)

Tổng số điểm dao động cùng pha với I trên MN là 5

Câu 28: Chọn C

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề)

Ta có biên độ tại một điểm trong trường giao thoa:

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề)

Biên độ tổng hợp tại N có giá trị bằng biên độ dao động tổng hợp tại M và bằng 6mm.

Câu 29: Chọn C

Khoảng cách giữa 2 nút hoặc 2 bụng liền kề của sóng dừng là Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề)

Câu 30: Chọn C

Ta có: khoảng cách giữa nút và bụng liền kề là

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề)

Câu 31: Chọn A

Số nút sóng Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề)

Vì hai đầu cố định là 2 nút nên ta có:

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề)

Câu 32: Chọn A

Biên độ dao động của điểm M là:

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề)

Câu 33: Chọn C

Ta có: Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề)

Ta có điều kiện để có sóng dừng trên dây hai đầu cố định:

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề)

Số bụng sóng = số bó sóng = k ;

Số nút sóng Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề)

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề)

=> số nút Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề) nút sóng

Câu 34: Chọn C

A – sai vì: sóng âm không truyền được trong chân không

B – sai vì: sóng âm trong môi trường lỏng, khí là sóng dọc

C – đúng

D – sai vì: sóng âm trong môi trường lỏng là sóng dọc

Câu 35: Chọn A

Âm nghe được (âm thanh) là sóng cơ học có tần số nằm trong khoảng 16Hz đến 20000Hz

Câu 36: Chọn C

Ta có, vận tốc truyền âm phụ thuộc vào tính đàn hồi, mật độ của môi trường và nhiệt độ của môi trường.

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề)

=> Thứ tự tăng dần vận tốc truyền âm trong các môi trường trên là: (3) khí hidro, (1) nước nguyên chất, (2) kim loại

Câu 37: Chọn C

Ta có, chiều dài của dây đàn:

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (3 đề)

Câu 38: Chọn B

Âm sắc: là đặc trưng của âm giúp ta phân biệt được các âm phát ra từ các nguồn khác nhau. Âm sắc liên quan đến đồ thị dao động âm.

Âm sắc phụ thuộc (hay có mối liên hệ) vào tần số và biên độ của các hoạ âm

Câu 39: Chọn B

B - sai vì: Cảm giác âm to hay nhỏ phụ thuộc vào cường độ âm và tần số âm

Câu 40: Chọn C

Độ cao phụ thuộc vào tần số của âm.

Tần số lớn: âm bổng

Tần số nhỏ: âm trầm

Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Môn: Vật Lí 12

Thời gian làm bài: phút

(Đề thi số 1)

Câu 1. Trong dao động điều hòa thì

A. Véctơ vận tốc và véctơ gia tốc luôn cùng hướng với hướng chuyển động của vật.

B. Véctơ vận tốc và véctơ gia tốc là những véctơ không đổi.

C. Véctơ vận tốc luôn cùng hướng với hướng chuyển động của vật, véctơ gia tốc luôn hướng về vị trí cân bằng.

D. Véctơ vận tốc và véctơ gia tốc luôn đổi hướng khi đi qua vị trí cân bằng.

Câu 2: Một vật dao động điều hòa trên trục Ox quanh vị trí cân bằng O. Gọi A, ω và φ lần lượt là biên độ, tần số góc và pha ban đầu của dao động. Biểu thức gia tốc của vật theo thời gian t là

A. a = A.ω2.cos(ω2.t + φ).

B. a = ω.A.cos(ω.t + φ + π).

C. a = t.cos(φ.A + ω).

D. a = A.ω2cos(t.ω + π + φ).

Câu 3: Một chất điểm M chuyển động đều trên một đường tròn với tốc độ dài 160cm/s và tốc độ góc 4 rad/s. Hình chiếu P của chất điểm M trên một đường thẳng cố định nằm trong mặt phẳng hình tròn dao động điều hoà với biên độ và chu kì lần lượt là

A. 2,5m; 1,57s.

B. 40cm; 0,25s.

C. 40m; 0,25s.

D. 40cm; 1,57s.

Câu 4 Một chất điểm dao động dọc theo trục Ox có phương trình dao động x = 2cos(2πt + π)(cm). Thời gian ngắn nhất vật đi từ lúc bắt đầu dao động đến lúc vật có li độ x = Đề thi Học kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (Đề 2) cm là:

A. 2,4s.

B. 1,2s.

C. 5/6s.

D. 5/12s.

Câu 5: Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Biên độ của dao động riêng chỉ phụ thuộc vào cách kích thích ban đầu để tạo lên dao động.

B. Biên độ của dao động tắt dần giảm dần theo thời gian.

C. Biên độ của dao động duy trì phụ thuộc vào phần năng lượng cung cấp thêm cho dao động trong mỗi chu kỳ.

D. Biên độ của dao động cưỡng bức chỉ phụ thuộc vào biên độ của lực cưỡng bức.

Câu 6:“Nguyên lý ‘cân’ phi hành gia”. Trong mọi hệ quy chiếu chu kì dao động của một con lắc lò xo đều không thay đổi. Ngoài không gian vũ trụ nơi không có trọng lượng để theo dõi sức khỏe của phi hành gia bằng cách đo khối lượng M của phi hành gia, người ta làm như sau: Cho phi hành gia ngồi cố định vào chiếc ghế có khối lượng m được gắn vào lò xo có độ cứng k thì thấy ghế dao động với chu kì T. Hãy tìm biểu thức xác định khối lượng M của phi hành gia:

Đề thi Học kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (Đề 2)

Câu 7 Một con lắc lò xo gồm một quả nặng có khối lượng m = 0,2kg treo vào lò xo có độ cứng k = 100N/m. Cho vật dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với biên độ A = 3cm. Lực đàn hồi cực tiểu có giá trị là

A. 3N.

B. 2N.

C. 1N.

D. 0N.

Câu 8: Con lắc đơn có chiều dài l dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g. Chu kì dao động là

Đề thi Học kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (Đề 2)

Câu 9: Một con lắc đơn có chiều dài l, trong khoảng thời gian Δt nó thực hiện được 6 dao động. Người ta giảm bớt độ dài của nó đi 16 cm, cũng trong khoảng thời gian Δt như trước nó thực hiện được 10 dao động. Chiều dài ban đầu của con lắc là :

A. l = 25m.

B. l = 25cm.

C. l = 9m.

D. l = 9cm.

Câu 10. Cho một con lắc đơn có vật nặng được tích điện dao động trong điện trường đều có phương thẳng đứng thì chu kỳ dao động nhỏ là 2,00s. Nếu đổi chiều điện trường, giữ nguyên cường độ thì chu kỳ dao động nhỏ là 3,00s. Chu kỳ dao động nhỏ của con lắc đơn khi không có điện trường là:

A. 2,35s.

B. 2,50s.

C. 1,80s.

D. 2,81s.

Câu 11. Dao động cơ tắt dần

A. có biên độ tăng dần theo thời gian.

B. luôn có hại.

C. có biên độ giảm dần theo thời gian.

D. luôn có lợi.

Câu 12. Một con lắc đơn có khối lượng vật nặng là m, chiều dài dây treo là 1m, dao động điều hoà dưới tác dụng của ngoại lực F = F0cos(2πft + Đề thi Học kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (Đề 2)) N. Lấy g = π2 = 10m/s2. Nếu tần số f của ngoại lực thay đổi từ 1Hz đến 2Hz thì biên độ dao động của con lắc sẽ

A. không thay đổi.

B. giảm.

C. tăng.

D. tăng rồi giảm.

Câu 13: Một vật nhỏ có m = 100g tham gia đồng thời 2 dao động điều hoà, cùng phương cùng tần số theo các phương trình: x1 = 3cos20t(cm) và x2 = 2cos(20t - π/3)(cm). Năng lượng dao động của vật là

A. 0,016J.

B. 0,040J.

C. 0,038J.

D. 0,032J.

Câu 14 Khi nói về các đại lượng đặc trưng của sóng cơ học, phát biểu nào sau đây là sai?

A. Tần số của sóng là tần số dao động của các phần tử dao động.

B. Vận tốc của sóng bằng vận tốc dao động của các phần tử dao động.

C. Bước sóng là quãng đường sóng truyền đi được trong một chu kỳ.

D. Chu kỳ của sóng chính bằng chu kỳ dao động của các phần tử dao động sóng.

Câu 15: Sóng tại nguồn O có phương trình u = Acos⁡(2πft), lan truyền với tốc độ v, bước sóng là λ. Biểu thức nào sau đây không phải là phương trình sóng tại điểm M ở cách O đoạn x.

Đề thi Học kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (Đề 2)

Câu 16. Hiện tượng giao thoa sóng xảy ra khi có sự gặp nhau của hai sóng

A. xuất phát từ hai nguồn truyền ngược chiều nhau.

B. xuất phát từ hai nguồn sóng kết hợp.

C. xuất phát từ hai nguồn dao động cùng biên độ.

D. xuất phát từ hai nguồn bất kì.

Câu 17. Tại hai điểm M và N trong một môi trường truyền sóng có hai nguồn sóng kết hợp cùng phương và cùng pha dao động. Biết biên độ, vận tốc của sóng không đổi trong quá trình truyền, tần số của sóng bằng 40Hz và có sự giao thoa sóng trong đoạn MN. Trong đọan MN, hai điểm dao động có biên độ cực đại gần nhau nhất cách nhau 1,5cm. Vận tốc truyền sóng trong môi trường này bằng

A. 2,4 m/s.

B. 1,2 m/s.

C. 0,3 m/s.

D. 0,6 m/s.

Câu 18. Hai điểm A và B cách nhau 10 cm trên mặt chất lỏng dao động với phương trình uA = uB = 2cos(100πt) cm, tốc độ truyền sóng là v = 100 cm/s. Phương trình sóng tại điểm M nằm trên đường trung trực của AB là

A. uM = 4cos(100πt – πd) cm.

B. uM = 4cos(100πt + πd) cm.

C. uM = 2cos(100πt – πd) cm.

D. uM = 4cos(100πt – 2πd) cm.

Câu 19: Trong thí nghiệm giao thoa trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A và B có AB = 10 cm dao động cùng pha với tần số ƒ = 20 Hz. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 30 cm/s. Một đường tròn có tâm tại trung điểm O của AB, nằm trong mặt phẳng chứa các vân giao thoa, bán kính 3 cm. Số điểm dao động cực đại trên đường tròn là

A. 9.

B. 14.

C. 16.

D. 18.

Câu 20. Trong hệ sóng dừng trên một sợi dây mà hai đầu được giữ cố định, bước sóng bằng

A. độ dài của dây.

B. một nửa độ dài của dây.

C. khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp.

D. hai lần khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp

Câu 21. Một sợi dây sắt dài 1,2 m căng ngang, có hai đầu cố định. Ở phía trên, gần sợi dây có một nam châm điện được nuôi bằng nguồn điện xoay chiều. Cho dòng điện qua nam châm thì trên dây xuất hiện sóng dừng với 6 bụng sóng. Nếu tốc độ truyền sóng trên dây là 20m/s thì tần số của dòng điện xoay chiều là

A. 50 Hz

B. 100 Hz

C. 60 Hz

D. 25 Hz

Câu 22. Trên một sợi dây cố định dài 0,9 m có sóng dừng. Kể cả hai nút ở hai đầu dây thì trên dây có 10 nút sóng. Biết vận tốc truyền sóng truyền trên dây là 40m/s. Sóng truyền trên dây có tần s

A. 100 Hz

B. 200 Hz

C. 300 Hzs

D. 400 Hz

Câu 23. Một nhạc cụ phát ra âm có tần số cơ bản ƒ0 thì hoạ âm bậc 4 của nó là

A. ƒ0

B. 2ƒ0

C. 3ƒ0

D. 4ƒ0

Câu 24. Khi mức cường độ âm tại một điểm trong môi trường truyền âm tăng thêm 70 dB thì cường độ âm tại điểm đó tăng

A. 107 lần.

B. 106 lần.

C. 105 lần.

D. 103 lần.

Câu 25: Tại một điểm trên trục Ox có một nguồn âm điểm phát âm đẳng hướng. Hình vẽ bên là đồ thị biểu diển sự phụ thuộc của cường độ âm I tại những điểm trên trục Ox theo toạ độ x. Cường độ âm chuẩn là I0 = 10-12 W/m2. M là điểm trên trục Ox có toạ độ x = 4 cm. Mức cường độ âm tại M có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây ?

Đề thi Học kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (Đề 2)

A. 24,4 dB

B. 24 dB

C. 23,5 dB

D. 23 dB

Câu 26. Cảm giác về sự trầm, bổng của âm được mô tả bằng khái niệm

A. độ to của âm

B. độ cao của âm

C. âm sắc của âm

D. mức cường độ âm

Câu 27. Trong máy phát điện xoay chiều một pha, lõi thép kĩ thuật điện được sử dụng để quấn các cuộn dây của phần cảm và phần ứng nhằm mục đích:

A. Tăng cường từ thông của chúng.

B. Làm cho từ thông qua các cuộn dây biến thiên điều hòa

C. Tránh dòng tỏa nhiệt do có dòng Phu-cô xuất hiện

D. Làm cho các cuộn dây phần cảm có thể tạo ra từ trường quay.

Câu 28. Một dòng điện có biểu thức i = 5Đề thi Học kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (Đề 2)sin100πt (A) đi qua ampe kế. Tần số của dòng điện và số chỉ của ampe kế lần lượt là

A. 100 Hz; 5Đề thi Học kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (Đề 2) A

B. 50 Hz; 5Đề thi Học kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (Đề 2) A

C. 50 Hz; 5 A

D. 100 Hz; 5 A

 

Câu 29.  Đặt điện áp u = U0cos(100πt + π/3)(V) vào hai đầu cuộn cảm có độ tự cảm Đề thi Học kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (Đề 2) (H). Ở thời điểm điện áp giữa hai đầu tụ điện là Đề thi Học kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (Đề 2) thì cường độ dòng điện trong mạch là 2A. Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là

Đề thi Học kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (Đề 2)

Câu 30. Một khung dây phẳng có diện tích 10 cm2 đặt trong từ trường đều, mặt phẳng khung dây hợp với đường cảm ứng từ một góc 30o. Độ lớn từ thông qua khung là

3.10-5 Wb. Cảm ứng từ có giá trị là:

A. 6.10-2 T.

B. 3.10-2 T.

C. 4.10-2 T.

D. 5.10-2 T.

Câu 31. Đoạn mạch điện xoay chiều AB chỉ chứa một trong các phần tử: điện trở thuần, cuộn dây hoặc tụ điện. Khi đặt hiệu điện thế u = Uocos(ωt + π/6) lên hai đầu A và B thì dòng điện trong mạch có biểu thức i = Iocos(ωt - π/3). Đoạn mạch AB chứa

A. cuộn dây thuần cảm

B. điện trở thuần

C. tụ điện

D. cuộn dây có điện trở thuần

Câu 32. Một cuộn dây dẫn điện trở không đáng kể được cuộn lại và nối vào mạng điện xoay chiều

127 V – 50 Hz. Dòng điện cực đại qua nó bằng 10A. Độ tự cảm của cuộn dây là

A. 0,043 (H).

B.0,081 (H).

C.  0,0572 (H).

D. 0,1141 (H).

Câu 33. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Tụ điện cho cả dòng điện xoay chiều và dòng điện một chiều đi qua.

B. Điện áp giữa hai bản tụ biến thiên sớm pha π/2 đối với dòng điện.

C. Cường độ hiệu dụng của dòng điện xoay chiều qua tụ điện tỉ lệ nghịch với tần số dòng điện.

D. Dung kháng của tụ điện tỉ lệ với chu kì của dòng điện xoay chiều.

Câu 34. Cho một đoạn mạch RLC nối tiếp. Biết Đề thi Học kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (Đề 2) , R thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp có biểu thức: u = U0cos⁡(100πt) (V). Để uC chậm pha Đề thi Học kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (Đề 2)  so với uAB thì R phải có giá trị

Đề thi Học kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (Đề 2)

Câu 35. Đặt hai điện áp xoay chiều vào hai đầu mạch RLC nối tiếp, cuộn dây thuần cảm. Khi nối tắt tụ C thì điện áp hiệu dụng hai đầu R gấp Đề thi Học kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (Đề 2)  lần điện áp hiệu hai đầu R lúc đầu và dòng điện trong hai trường hợp vuông pha với nhau. Hệ số công suất của mạch sau khi nối tắt C là:

Đề thi Học kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (Đề 2)

Câu 36. Công suất của dòng điện xoay chiều trên một đoạn mạch RLC nối tiếp nhỏ hơn tích UI là do

A. một phần điện năng tiêu thụ trong tụ điện.

B. trong cuộn dây có dòng điện cảm ứng.

C. điện áp giữa hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện lệch pha không đổi với nhau.

D. có hiện tượng cộng hưởng điện trên đoạn mạch.

Câu 37. Đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở mắc nối tiếp với một hộp kín X. Khi đặt vào hai đầu mạch một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U thì điện áp hiệu dụng hai đầu R0 và hộp X lần lượt là Đề thi Học kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (Đề 2) . Biết X chứa một trong các phần tử: cuộn dây hoặc điện trở thuần hoặc tụ điện. Hệ số công suất của mạch bằng bao nhiêu?

Đề thi Học kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (Đề 2)

Câu 38. Máy phát điện xoay chiều một pha và ba pha giống nhau ở điểm nào?

A. Đều có phần ứng quang, phần cảm cố định.

B. Đều có bộ góp điện để dẫn điện ra mạch ngoài.

C. đều có nguyên tắc hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ.

D. Trong mỗi vòng dây của rôto, suất điện động của máy đều biến thiên tuần hoàn hai lần.

Câu 39: Một máy biến áp lý tưởng có cuộn sơ cấp 1000 vòng, cuộn thứ cấp 50 vòng. Điện áp hiệu dụng đặt ở hai đầu cuộn sơ cấp là 220V. Bỏ qua hao phí. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở là.

A. 440V

B. 44V

C. 110V

D. 11V

Câu 40: Điện năng được truyền từ nguồn điện U = 50 kV được truyền đến nơi tiêu thụ với công suất 100 kW bằng dây điện có hai lõi riêng biệt đường kính tiết diện d, độ dài 10 km. Biết điện trở suất dây dẫn là 1,5.10-8 Ωm. Để độ điện năng hao phí trên dây không vượt quá 2% điện năng nguồn thì d nhỏ nhất bằng bao nhiêu?

A. 1,0 mm

B. 0,45 mm

C. 0,87 mm.

D. 0,25 mm

Đáp án và Hướng dẫn làm bài

Đề thi Học kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (Đề 2)

GIẢI CHI TIẾT ĐỀ SỐ 2

Câu 1. C

Trong dao động điều hòa, véctơ vận tốc luôn cùng hướng với hướng chuyển động của vật, gia tốc a = - w2x tỷ lệ và trái dấu với li độ (hệ số tỉ lệ là - w2) và luôn hướng về vị trí cân bằng.

Câu 2. D

Gia tốc tức thời trong dao động điều hòa biến đổi ngược pha với li độ.                                         

Câu 3: D

Đề thi Học kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (Đề 2)

Câu 4: D

Đề thi Học kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (Đề 2)

Đề thi Học kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (Đề 2)

+ Sử vòng tròn:

Đề thi Học kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (Đề 2)

Câu 5: D

Biên độ của dao động cưỡng bức phụ thuộc vào biên độ của lực cưỡng bức, tần số của ngoại lực và tần số dao động riêng, phụ thuộc vào lực cản của môi trường.

Câu 6. A

Đề thi Học kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (Đề 2)

Câu 7: D

+ Đề thi Học kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (Đề 2)

+ Do A = 3cm > Δlo nên lực đàn hồi cực tiểu có giá trị là 0N.

Câu 8: A

Câu 9: B                                

+ Ta có:

Đề thi Học kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (Đề 2)

+ Giải phương trình ta được: l = 25cm.

Câu 10: A

Chu kỳ dao động nhỏ của con lắc đơn khi không có điện trường là Đề thi Học kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (Đề 2)

Trường hợp lực điện trường hướng lên (ngược chiều trọng lực): Đề thi Học kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (Đề 2)

(Độ lớn Đề thi Học kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (Đề 2))

Đổi chiều điện trường: Đề thi Học kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (Đề 2)

Ta có T’ > T nên theo giả thiết ta được T’ = T2 = 3s, T = T1 = 2s

Đề thi Học kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (Đề 2)

Câu 11: C

Dao động tắt dần: Là dao động có biên độ giảm dần (hay cơ năng giảm dần) theo thời gian (nguyên nhân do tác dụng cản của lực ma sát). Lực ma sát lớn quá trình tắt dần càng nhanh và ngược lại. Ứng dụng trong các hệ thống giảm xóc của ôtô, xe máy, chống rung, cách âm…

Câu 12: B   

+ Chu kì dao động riêng của con lắc đơn là: Đề thi Học kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (Đề 2)

+ Do |f1 - fo| < |f1 - fo| (vì 1 – 0,5 < 2- 0,5) nên A1 >A2 ⇒ biên độ dao động của con lắc sẽ giảm.

Câu 13. C

Đề thi Học kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (Đề 2)

Câu 14: B

Vận tốc truyền sóng là vận tốc truyền pha của dao động.

Câu 15: D

Câu 16. B

Hiện tượng giao thoa sóng xảy ra khi có sự gặp nhau của hai sóng xuất phát từ hai nguồn sóng kết hợp.

Câu 17. B

Đề thi Học kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (Đề 2) , v = 3.40 = 120cm/s = 1,2m/s                  

Câu 18: A

Đề thi Học kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (Đề 2)

Câu 19: C

Đề thi Học kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (Đề 2)

Đề thi Học kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (Đề 2)

Số điểm dao động cực đại trên đoạn CD thỏa mãn:

  CA - CB ≤ 1,5k ≤ DA - DB ⇔ -6 ≤ 1,5k ≤ 6 ⇔ -4 ≤ k ≤ 4

→ có 9 cực đại trên CD.

Số cực đại trên đường tròn tâm O là 7.2 + 2 = 16

Câu 20. D

Khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp là λ/2 nên hai lần khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp là một bước sóng

Câu 21. D

Đề thi Học kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (Đề 2)

Câu 22: B

Đề thi Học kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (Đề 2)

Câu 23. D

Hoạ âm bậc 4 có tần số là 4f0

Câu 24. A

Đề thi Học kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (Đề 2)

Câu 25: A

Do cường độ âm giảm dần từ O theo chiều dương của trục Ox, nên nguồn đặt trước O một đoạn a.

Xét tại O và tại điểm x = 2 ta có Đề thi Học kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (Đề 2)

Đề thi Học kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (Đề 2)

Câu 26: B

Cảm giác về sự trầm, bổng của âm được mô tả bằng khái niệm độ cao của âm.

Câu 27. A

Nhận xét các đáp án :

A. Đúng, vì khi mục đích khi sử dụng lõi thép kỹ thuật điện là tăng cường từ thông cho phần cảm và phần ứng

B. Sai, vì lõi thép kỹ thuật điện không có chức năng làm cho từ thông qua các cuộn dây khác biến thiên điều hòa

C. Sai, vì để giảm hao phí do dòng Phu-cô có người ta ghép những lá thép kỹ thuật điện lại với nhau, chứ không thể tránh sự tỏa nhiệt của dòng này được

D. Sai, vì lõi thép kỹ thuật điện khong phải là nguyên nhân gây ra từ trường quay

Câu 28. C

Ampe kế đo giá trị hiệu dụng của dòng xoay chiều, nên số chỉ của ampe kế Đề thi Học kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (Đề 2)

Câu 29. A

Đáp án: ZL = 50Ω

Đoạn mạch chỉ có tụ điện thì:

Đề thi Học kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (Đề 2)

Câu 30. A

Sử dụng công thức tính từ thông

Chú ý là góc α là góc hợp bởi pháp tuyến và vecto cảm ứng từ, trong đề bài, góc tạo bởi vecto cảm ứng từ với mặt phẳng khung dây là 300. Nên ta chọn pháp tuyến sao cho α = 600

Đề thi Học kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (Đề 2)

Câu 31. A

Đề thi Học kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (Đề 2) đoạn chứa cuộn cảm thuần.

Câu 32. C

Ta có: Đề thi Học kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (Đề 2) ⇒ L = 0,0572 (H).   

Câu 33. D

Dung kháng  Đề thi Học kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (Đề 2) nên tỉ lệ với chu kì T

Câu 34. C

Đề thi Học kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (Đề 2)

Để uC chậm pha 3π/4 so với uAB nên từ giản đồ véc tơ ta có: φ = π/4

Ta lại có:

Đề thi Học kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (Đề 2)

Câu 35: C

Vì dòng điện trong hai trường hợp vuông pha với nhau nên:

Đề thi Học kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (Đề 2)

Câu 36. C

Nếu có sự chênh lệch pha giữa u và i thì P = I.U.cosφ < U.I.

Câu 37: A

Đề thi Học kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (Đề 2)

Ta có mạch gồm R0 nối tiếp với X

Đề thi Học kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (Đề 2)

Vẽ trên giản đồ véc tơ ta có hình vẽ

Vận dụng định lý hàm số cosin ta có:

Đề thi Học kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (Đề 2)

Câu 38. C

Nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều một pha và ba pha đều dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ.

Câu 39. D

Áp dụng công thức máy biến thế Đề thi Học kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (Đề 2)  tính được Đáp án: U2 = 11V.

Câu 40: C

Ta có:

Đề thi Học kì 1 Vật Lí 12 có đáp án (Đề 2)

Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa học kì 2

Năm học 2023 - 2024

Môn: Vật Lí 12

Thời gian làm bài: phút

(Đề thi số 1)

Câu 1. Phát biểu nào sau đây sai?

A. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều là sóng điện từ.

B. Tia Rơn-ghen và tia gamma đều không thuộc vùng ánh sáng nhìn thấy.

C. Các chất rắn, lỏng và khí ở áp suất lớn khi bị nung nóng phát ra quang phổ vạch.

D. Sóng ánh sáng là sóng ngang.

Câu 2. Chùm tia ló ra khỏi lăng kính trong một máy quang phổ, trước khi đi qua thấu kính của buồng ảnh là:

A. Một chùm phân kỳ màu trắng

B. Một chùm phân kỳ nhiều màu

C. Một tập hợp nhiêu chùm tia song song, mỗi chùm có một màu

D. Một chùm tia song song

Câu 3. Tia Rơnghen là sóng điện từ:

A. Có bước sóng ngắn hơn cả bước sóng của tia tử ngoại

B. Không có khả năng đâm xuyên

C. Được phát ra từ những vật bị nung nóng đến 500oC.

D. Mắt thường nhìn thấy được.

Câu 4. Quang phổ vạch thu đuợc khi chất phát sáng ở thể:

A. Khí hay hơi nóng sáng duới áp suất thấp.

B. Khí hay hơi nóng sáng dưới áp suất cao.

C. Rắn.

D. Lỏng.

Câu 5. Thí nghiệm giao thoa Iâng trong không khí, chiếu vào hai khe ánh sáng đơn sắc, khoảng vân quan sát được trên màn là i. Nhúng toàn bộ thí nghiệm vào trong nước thì:

A. Khoảng vân quan sát được là i.

B. Không thể quan sát được hiện tượng giao thoa.

C. Khoảng vân quan sát được lớn hơn i.

D. Khoảng vân quan sát được nhỏ hơn i.

Câu 6. Tại sao khi chùm tia sáng mặt trời đi qua một tâm thủy tinh phẳng lại không thấy bị tán sắc thành những màu cơ bản?

A. Vì tấm thủy tinh không phải là lăng kính nên không làm tán sắc ánh sáng trắng

B. Vì sau khi bị tán sắc, các tia màu đi qua tấm thủy tinh và ló ra ngoài dưới dạng những chùm tia chồng chất lên nhau nên tạo thành ánh sáng trắng.

C. Vì ánh sáng mặt trời chiếu tới không phải là sóng kết hợp nên không bị tấm thủy tinh làm tán sắc.

D. Vì thủy tinh không làm tán sắc ánh sáng trắng

Câu 7. Trong thí nghiệm giao thoa Iâng về ánh sáng đơn sắc. Khoảng vân i sẽ thay đổi như thế nào khi cho khe S di chuyển dọc theo đường trung trực của hai khe S1, S2 ?

A. Tăng

B. Giảm

C. Không đổi

D. Tăng hay giảm phụ thuộc vào chiều chuyển động khe S

Câu 8. Chọn câu trả lời đúng

Kết quả của thí nghiệm Iâng:

A. Là bằng chứng thực nghiệm chứng tỏ ánh sáng có tính chất sóng.

B. Là bằng chứng thực nghiệm chứng tỏ ánh sáng có tính chất hạt.

C. Là kết quả của hiện tượng giao thoa ánh sáng.

D. Cả A và C đều đúng.

Câu 9. Cường độ của chùm ánh sáng đơn sắc truyền trong một môi trường hấp thụ ánh sáng

A. giảm tỉ lệ nghịch với bình phương độ dài đường đi.

B. giảm tỉ lệ nghịch với độ dài đường đi.

C. giảm theo hàm số mũ của độ dài đường đi.

D. không phụ thuộc độ dài đường đi.

Câu 10. Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, hai khe hẹp cách nhau một khoảng a = 0,5mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là D = l,5m. Hai khe được chiếu bằng bức xạ có bước sóng λ = 0,6μm. Trên màn thu được hình ảnh giao thoa. Tại điểm M trên màn cách vân sáng trung tâm (chính giữa) một khoảng 5,4mm có vân sáng bậc:

A. 6    B. 3

C. 2    D. 4

Câu 11. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng các khe sáng được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc λ = 0,5μm, khoảng cách giữa 2 khe là 0,2mm khoảng cách từ 2 khe tới màn là 80cm. Điếm M cách vân trung tâm 0,7cm thuộc:

A. vân sáng bậc 4    B. vân sáng bậc 3

C. vân tối thứ 3    D. vân tối thứ 4

Câu 12. Trong thí nghiệm giao thoa Young, khoảng cách hai khe a = 2mm, khoảng cách hai khe tới màn hứng vân là D = l,2m. Khe S phát đồng thời hai bức xạ màu đỏ có bước sóng 0,76μm và màu lục có bước sóng 0,48μm. Khoảng cách từ vân sáng màu đỏ bậc 2 đến vân sáng màu lục bậc 5 nằm cùng phía đối với vân trung tâm là:

A. 0,528mm    B. 1,20mm

C. 3,24mm    D. 2,53mm

Câu 13. Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, cho khoảng cách giữa 2 khe là 2mm, khoảng cách từ 2 khe đến màn là 1m. Nếu chiếu vào hai khe bức xạ A có bước sóng λ thì tại điểm M trên màn cho vân sáng bậc 3 và khoảng vân đo được là 0,2mm. Thay λ bởi λ' thì tại M cũng là vân sáng. Bức xạ λ' có giá trị nào dưới đây? Biết λ' > λ.

A. 0,6μm     B. 0,54μm

C. 0,5μm    D. 0,45μm

Câu 14. Trong thí nghiệm Young với ánh sáng trắng; thay kính lọc sắc theo thứ tự là: vàng, lục, tím; khoảng vân đo được bằng i1; i2; i3 thì

A. i1 = i2 = i3 B. i1 < i2 < i3

C. i1 > i2 > i3 D. i1 < i2 = i3

Câu 15. Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng: khoảng cách giữa hai khe là a = S1S2 = l,5mm, hai khe cách màn ảnh một đoạn D = 2m. Chiếu đồng thời hai bức xạ đơn sắc λ1 = 0,48μm và λ2 = 0,64μm vào hai khe Young. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai vân sáng cùng màu với vân sáng chính giữa có giá trị là:

A. d = 1,92 mm    B. d = 2,56 mm

C. d = 1,72 mm    D. d = 0,64 mm

Câu 16. Thực hiện thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng với hai khe S1, S2 cách nhau một đoạn a = 0,5mm, hai khe cách màn ảnh một khoảng D = 2m. Anh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm có bước sóng λ = 0,5μm. Bề rộng miền giao thoa trên màn đo được là L = 26mm. Khi đó, trong miền giao thoa ta quan sát được:

A. 6 vân sáng và 7 vân tối.

B. 7 vân sáng và 6 vân tối.

C. 13 vân sáng và 12 vân tối.

D. 13 vân sáng và 14 vân tối

Câu 17. Trong thí nghiệm Young cho a = 2mm, D = 2,2m. Người ta đặt trước khe sáng S1 một bản mặt song song mỏng chiết suất n, bề dày e = 6μm. Khi đó ta thấy hệ thống vân giao thoa trên màn bị dịch chuyển một đoạn 3mm về phía S1. Chiết suất n của chất làm bản mỏng là:

A. 1,40    B. 1,45

C. 1,60    D. 1,50

Câu 18. Nguồn sáng S phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng X. Khoảng cách từ S tới mặt phẳng hai khe là D’. Hai khe cách màn một đoạn là 2,7m. Cho S dời theo phương song song với S1S2 về phía S1 một đoạn l,5mm. Hệ vân giao thoa trên màn di chuyển 4,5mm theo phương song song với S1S2 về phía S2. Tính d:

A. 0,45m    B. 0,9m

C. 1,8m    D. 2,7 m

Câu 19. Hai lăng kính có cùng góc chiết quang A = 30' làm bằng thuỷ tinh có chiết suất n = 1,5, gắn chung đáy với nhau tạo thành 1 lưỡng lăng kính. Một khe sáng S nằm trong mặt phẳng của đáy chung, cách 2 lăng kính một khoảng d1 = 50cm, phát ra bức xạ có bước sóng λ = 0,450μm. Một màn E đặt cách 2 lăng kính khoảng d2 = 1 m. Khoảng cách giữa 11 vân sáng liên tiếp quan sát được trên màn là:

A. 1,5mm    B. 3,0mm

C. 2,250mm    D. 1,0mm

Câu 20. Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng với lưỡng thấu kính Billet gồm 2 nửa thấu kính có tiêu cự f = 20cm, đặt sao cho 2 trục chính song song và O1O2 = 0,4mm. Nguồn sáng S phát ánh sáng đơn sắc λ = 600nm đặt trên đường trung trực Δ của O1O2 và cách thấu kính 60cm. Màn hứng vân giao thoa đặt sau thấu kính vuông góc Δ và cách thấu kính l,3m. Khoảng vân giao thoa đo được trên màn là:

A. 0,6mm    B. 0,8mm

C. 1,2mm    D. 1mm

Câu 21. Trong một thí nghiệm giao thoa ánh sáng trắng, nguồn phát ra hai bức xạ đơn sắc có các bước sóng lần lượt là λ1 = 0,5μm và λ2. Vân sáng bậc 12 của λ1 trùng với vân sáng bậc 10 của λ2. Bước sóng λ2 là:

A. 0,45μm    B. 0,55μm

C. 0,60μm    D. 0,75μm

Câu 22. Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, gọi a là khoảng cách hai khe S1 và S2; D là khoảng cách từ S1S2 đến màn; λ là bước sóng của ánh sáng đơn sắc. Khoảng cách từ vân sáng bậc 2 đến vân tối thứ 3 (xét hai vân này ở hai bên đối với vân sáng chính giữa) bằng:

Đề thi Vật Lí 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 2)

Câu 23. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về hiện tượng tán sắc ánh sáng?

A. Quang phổ của ánh sáng trắng có bảy màu cơ bản: đỏ, da cam, vàng, lục, lam, chàm, tím.

B. Chùm ánh sáng trắng không bị tán sắc khi đi qua lăng kính.

C. Ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc khi đi qua lăng kính.

D. Các tia sáng song song gồm các màu đơn sắc khác nhau chiếu vào mặt bên của một lăng kính thì các tia ló ra ở mặt bên kia có góc lệch khác nhau so với phương ban đầu.

Câu 24. Một sóng ánh sáng đơn sắc có bước sóng trong không khí bằng 0,6μm. Bước sóng của ánh sáng đơn sắc này trong nước (n = 4/3) là:

A. 0,8μm    B. 0,45μm

C. 0,75μm    D. 0,4μm

Câu 25. Chiếu ánh sáng trắng có bước sóng biến đổi từ 0,38μm đến 0,76μm vào khe S trong thí nghiệm giao thoa Young, khoảng cách từ hai nguồn đến màn là 2m, khoảng cách giữa hai nguồn là 2mm. Số bức xạ cho vân sáng tại M trên màn cách vân trung tâm 4mm là:

A. 5    B. 4

C. 6    D. 7

Đáp án & Thang điểm

Câu 1. Đáp án C

Câu này sai vì các chất rắn, lỏng và khí ở áp suất lớn khi bị nung nóng phát ra quang phổ liên tục.

Câu 2. Đáp án C

Chùm tia ló ra khỏi lăng kính trong một máy quang phổ, trước khi đi qua thấu kính của buồng ảnh là một tập hợp nhiều chùm tia song song, mỗi chùm có một màu.

Câu 3. Đáp án A

Tia Rơnghen là sóng điện từ có bước sóng ngắn hơn cả bước sóng của tia tử ngoại.

Câu 4. Đáp án A

Quang phổ vạch thu được khi chất phát sáng ở thể khí hay hơi nóng sáng dưới áp suất thấp.

Câu 5. Đáp án D

Nhúng toàn bộ thí nghiệm vào trong nước thì khoảng vân quan sát được nhỏ hơn i.

Câu 6. Đáp án B

Vì sau khi bị tán sắc, các tia màu đi qua tấm thủy tinh và ló ra ngoài dưới dạng những chùm tia chồng chất lên nhau nên tạo thành ánh sáng trắng.

Câu 7. Đáp án C

Khoảng vân i sẽ không đổi.

Câu 8. Đáp án D

Cả A và C đều đúng

Câu 9. Đáp án C

Cường độ của chùm ánh sáng đơn sắc truyền trong một môi trường hấp thụ ánh sáng giảm theo hàm số mũ độ dài đường đi.

Câu 10. Đáp án B

Khoảng vân:

Đề thi Vật Lí 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 2)

Lập tỷ số:

Đề thi Vật Lí 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 2)

Do đó tại M là vân sáng bậc 3.

Câu 11. Đáp án D

Khoảng vân:

Đề thi Vật Lí 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 2)

Lập tỷ số:

Đề thi Vật Lí 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 2)

Do đó tại M là vân tối thứ 4.

Câu 12. Đáp án A

Vị trí của vân sáng màu đỏ bậc 2:

Đề thi Vật Lí 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 2)

Vị trí của vân sáng màu lục bậc 5:

Đề thi Vật Lí 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 2)

Khoảng cách từ vân sáng màu đỏ bậc 2 đến vân sáng màu lục bậc 5 nằm cùng phía đối với vân trung tâm là:

Δx = xd2 - xl5 = 1,44 - 0,912 = 0,528mm

Câu 13. Đáp án A

Bước sóng của bức xạ A:

Đề thi Vật Lí 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 2)

Đề thi Vật Lí 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 2)

Hai bức xạ trùng nhau:

Đề thi Vật Lí 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 2)

Do:

Đề thi Vật Lí 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 2)

Khi k = 1 thì λ' = 1,2μm, không có đáp án phù hợp.

Khi k = 2 thì λ' = 0,6μm, đáp án A phù hợp.

Câu 14. Đáp án C

Ta có: i1 > i2 > i3

Câu 15. Đáp án B

Ta có:

Đề thi Vật Lí 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 2)

Đề thi Vật Lí 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 2)

d đạt giá trị nhỏ nhất khi :

Đề thi Vật Lí 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 2)

Khi n = -1 thì x = -4 mm.

Câu 16. Đáp án D

Khoảng vân: Đề thi Vật Lí 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 2)

Lập tỷ số: Đề thi Vật Lí 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 2)

Số vân sáng quan sát được: Ns = 6.2 + 1 = 13 vân sáng.

Số vân tối quan sát được trên màn: Nt = 2(6 + 1) = 14 vân tối.

Câu 17. Đáp án B

Ta có:

Đề thi Vật Lí 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 2)

Câu 18. Đáp án B

Ta có:

Đề thi Vật Lí 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 2)

Câu 19. Đáp án A

Khoảng vân:

Đề thi Vật Lí 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 2)

Câu 20. Đáp án D

Ta có:

Đề thi Vật Lí 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 2)

Từ đó: Đề thi Vật Lí 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 2)

Câu 21. Đáp án C

Ta có:

Đề thi Vật Lí 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 2)

Câu 22. Đáp án C

Khoảng vân: Đề thi Vật Lí 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 2)

Vị trí của vân sáng bậc 2:

Đề thi Vật Lí 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 2)

Vị trí của vân tối thứ 3:

Đề thi Vật Lí 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 2)

Khoảng cách từ vân sáng bậc 2 đến vân tối thứ 3 nằm về hai phía của vân trung tâm là:

Đề thi Vật Lí 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 2)

Câu 23. Đáp án B

Câu này sai vì chùm ánh sáng trắng bị tán sắc khi đi qua lăng kính.

Câu 24. Đáp án B

Ta có: Đề thi Vật Lí 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 2)

Câu 25. Đáp án A

Ta có:

Đề thi Vật Lí 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 2)

Do: Đề thi Vật Lí 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 2)

Đề thi Vật Lí 12 Giữa kì 2 có đáp án (Đề 2)

Suy ra k = 6, 7, 8, 9 ,10. Như vậy tại M có 5 bức xạ cho vân sáng.

Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 2

Năm học 2023 - 2024

Môn: Vật Lí 12

Thời gian làm bài: phút

(Đề thi số 1)

Câu 1. Dao động trong máy phát dao động điều hòa dùng tranzito là:

A. Dao động tự do.

B. Dao động tắt dần.

C. Dao động cưỡng bức.

D. Sự tự dao động.

Câu 2. Phát biểu nào sau đây về máy quang phổ lăng kính là không đúng?

A. Buồng ảnh nằm ở phía sau lăng kính.

B. Ống chuẩn trực có tác dụng tạo ra chùm tia sáng song song.

C. Lăng kính có tác dụng phân tích chùm ánh sáng phức tạp song song thành các chùm sáng đơn sắc song song.

D. Quang phổ của một chùm sáng thu được trong buồng ảnh của máy luôn là một dải sáng có màu cầu vồng.

Câu 3. Góc chiết quang của lăng kính bằng 6o, chiếu một tia sáng trắng vào mặt bên của lăng kính theo phương vuông góc với mặt phẳng phân giác của góc chiết quang. Đặt một màn quan sát sau lăng kính, song song với mặt phẳng phân giác của góc chiết quang của lăng kính và cách mặt này 2m. Chiết suất của lăng kính đối với tia đỏ là nd = 1,5 và đối với tia tím là nt = 1,58. Độ rộng của quang phổ liên tục trên màn quan sát bằng:

A. 16,76 mm    B. 12,75 mm

C. 18,30 mm    D. 15,42 mm

Câu 4. Phản ứng Đề thi Học kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (Đề 2) tỏa ra một năng lượng Q = 4,80MeV. Giả sử động năng của các hạt ban đầu (n và Li) không đáng kể. Động năng của hạt α (hạt nhân He) có giá trị:

A. 2,74 MeV    B. 1,68 MeV

C. 3,12 MeV    D. 2,06 MeV

Câu 5. Ánh sáng có tần số lớn nhất trong số các ánh sáng đơn sắc: đỏ, lam, chàm, tím là ánh sáng

A. chàm.    B. lam.

C. đỏ.    D. tím.

Câu 6. Đồng vị có thể phân hạch khi hấp thụ một nơtron chậm là:

Đề thi Học kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (Đề 2)

Câu 7. Nguyên tắc hoạt động của quang điện trở dựa vào:

A. Hiện tượng nhiệt điện.

B. Hiện tượng quang điện ngoài.

C. Hiện tượng quang điện trong.

D. Sự phụ thuộc của điện trở vào nhiệt độ.

Câu 8. Sau thời gian 280 ngày, số hạt nhân nguyên tử của một chất phóng xạ còn lại bằng 1/3 số hạt nhân nguyên tử đã phân rã trong khoảng thời gian đó. Chu kì bán rã của chất phóng xạ đó là:

A. 160 ngày    B. 140 ngày

C. 70 ngày;    D. 280 ngày

Câu 9. Một dao động (lí tưởng) gồm tụ điện có điện dung C = 0,1μF và một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 5mH. Biết giá trị cực đại của hiệu điện thế giữa hai bản tụ là U0 = 12V. Tại thời điểm hiệu điện thế giữa hai bản tụ là U = 8V thì dòng điện chạy qua cuộn dây là:

A. 0,04 A.    B. 0,05 A.

C. 0,4 A.    D. 0,5 A.

Câu 10. Chọn câu trả lời đúng

Trong thí nghiệm Iâng, nếu xét trên một vân sáng cùng bậc thì ánh sáng bị lệch nhiều nhất là:

A. Ánh sáng đỏ

B. Ánh sáng xanh

C. Ánh sáng tím

D. Tuỳ thuộc vào khoảng cách giữa hai khe

Câu 11. Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Điện từ trường biến thiên theo thời gian lan truyền trong không gian duới dạng sóng. Đó là sóng điện từ.

B. Sóng điện từ lan truyền với vận tốc rất lớn. Trong chân không, vận tốc đó bằng 3.108m/s.

C. Sóng điện từ mang năng lượng. Bước sóng càng nhỏ thì năng lượng của sóng điện từ càng lớn.

D. Sóng điện từ là sóng ngang. Trong quá trình lan truyền sóng điện từ thì điện trường biến thiên và từ trường biến thiên dao động cùng phương và cùng vuông góc với phương truyền sóng.

Câu 12. Trong laze rubi có sự biến đổi của dạng năng lượng nào dưới đây thành quang năng?

A. Điện năng    B. Cơ năng

C. Nhiệt năng    D. Quang năng

Câu 13. Cho biết: hằng số Plank h = 6,625.10-34J.s; Tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.108; Độ lớn điện tích của electron e = 1,6.10-19. Công thoát electron của một kim loại dùng làm catot là A = 3,6 eV .

Giới hạn quang điện của kim loại đó là:

A. 1,35 μm.    B. 0,345 μm.

C. 0,321 μm.     D. 0,426 μm.

Câu 14. Thời gian để số hạt nhân của một chất phóng xạ giảm e lần là 199,1 ngày. Chu kì bán rã của chất phóng xạ này là:

A. 199,1 ngày     B. 138 ngày

C. 99,55 ngày     D. 40 ngày

Câu 15. Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Tia hồng ngoại có bản chất là sóng điện từ.

B. Vật nung nóng ở nhiệt độ thấp chỉ phát ra tia hồng ngoại. Khi nhiệt độ của vật trên 500oC, vật mới bắt đầu phát ra ánh sáng khả kiến.

C. Tia hồng ngoại kích thích thị giác làm cho ta nhìn thấy màu hồng.

B. Tia hồng ngoại nằm ngoài vùng ánh sáng khả kiến, bước sóng của tia hồng ngoại dài hơn bước sóng của ánh sáng đỏ.

Câu 16. Mạch dao động ở lối vào của một máy thu thanh gồm một tụ điện có điện dung biến thiên trong khoảng từ 15 pF đến 860 pF và một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm biến thiên. Để máy thu bắt được các sóng có bước sóng từ 10 m đến 1000 m thì độ tự cảm của cuộn dây có giới hạn biến thiên từ:

A. 1,87.10-6H đến 3,27.10-4H;    B. 3,27.10-8H đến 1,87.10-2H

C. 1,87.10-4H đến 3,27.10-3H;     D. 3,27.10-6H đến 1,87.10-4H

Câu 17. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về thuyết lượng tử ánh sáng?

A. Những nguyên tử hay phân tử vật chất không hấp thụ hay bức xạ ánh sáng một cách liên tục mà theo từng phần riêng biệt, đứt quãng.

B. Chùm ánh sáng là dòng hạt, mỗi hạt gọi là một phôtôn.

C. Năng lượng của phôtôn ánh sáng là như nhau, không phụ thuộc vào bước sóng của ánh sáng.

D. Khi ánh sáng truyền đi, các lượng tử ánh sáng không bị thay đổi, không phụ thuộc khoảng cách tới nguồn sáng.

Câu 18. Trong thí nghiệm Yâng về giao thoa ánh sáng, ánh sáng được dùng là ánh sáng đơn sắc. Trên bề rộng 7,2 mm của vùng giao thoa trên màn quan sát, người ta đếm được 9 vân sáng (ở hai rìa là hai vân sáng). Tại vị trí cách vân trung tâm 14,4 mm là vân:

A. sáng bậc 18    B. tối thứ 18

C. sáng bậc 16    D. tối thứ 16

Câu 19. Trong một ống Rơnghen, hiệu điện thế giữa anot và catot là UAK = 15300V. Bỏ qua động năng electron bứt ra khỏi catot.

Cho e = -1,6.10-19C; c = 3.108m/s; h = 6,625.10-34J.s.

Bước sóng ngắn nhất của tia X do ống phát ra là:

A. 8,12.10-11m    B. 8,21.10-11m

C. 8,12.10-10m    D. 8,21.10-12m

Câu 20. Một Ống Rơn-ghen phát ra tia X có bước sóng ngắn nhất là 1,875.10-10m để tăng độ cứng của tia X, nghĩa là để giảm bước sóng của nó, ta cho hiệu điện thế giữa hai bản cực của ống tăng thêm ΔU = 3,3kV. Bước sóng ngắn nhất của tia X do ống phát ra khi đó là

A. 1,252.10-10m     B. 1,652.10-10m

C. 2,252.10-10m     D. 6,253.10-10m

Câu 21. Đề thi Học kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (Đề 2) là một chất phóng xạ β- có chu kì bán rã T = 15 giờ. Để xác định thể tích máu trong cơ thể) người ta tiêm vào trong máu một người 10cm3 một dung dịch chứa Na với nồng độ 10-3mol/lít (không ảnh hưởng đến sức khỏe của người). Sau 6 giờ người ta lấy ra 10 cm3 máu và tìm thấy 1,875.10-8 mol của Na. Giả thiết với thời gian trên thì chất phóng xạ phân bố đều, thể tích máu trong cơ thể là:

A. 4,8 lít    B. 4 lít

C. 3 1ít    D. 3,6 lít

Câu 22. Một bức xạ đơn sắc có bước sóng λ = 0,44μm ở trong thủy tinh (chiết suất của thủy tinh ứng với bức xạ đó bằng 1,50). Bức xạ này có màu:

A. Lam    B. Chàm

C. Đỏ    D. Tím

Câu 23. Dùng prôtôn bắn vào hạt nhân Đề thi Học kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (Đề 2) đứng yên để gây phản ứng: Đề thi Học kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (Đề 2) . Biết động năng của các hạt p, X, Đề thi Học kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (Đề 2) lần lượt là 5,45 MeV; 4,0 MeV và 3,575 MeV. Coi khối lượng các hạt tính theo u gần bằng số khối của nó. Góc hợp bởi hướng chuyển động của các hạt p và X gần đúng bằng:

A. 45o   B. 120o

C. 60o    D. 90o

Câu 24. Một khúc xương chứa 500g C14 (đồng vị cacbon phóng xạ) có độ phóng xạ là 4000 phân rã/phút. Biết rằng độ phóng xạ của cơ thế sống bằng 15 phân rã/phút tính trên 1 g cacbon. Tính tuổi của khúc xương?

A. 10804 năm     B. 4200 năm

C. 2190 năm    D. 5196 năm

Câu 25. Khi các phôtôn có năng lượng hf chiếu vào một tấm nhôm (có công thoát êlectron là A) các electron quang điện được phóng ra có động năng cực đại là K. Nếu tần số của bức xạ chiếu tới tăng gấp đôi thì động năng cực đại của các electron quang điện là:

A. K + hf     B. K + A

C. 2K     D. K + A + hf

Đáp án & Thang điểm

Câu 1. Đáp án D.

Sự tự dao động.

Câu 2. Đáp án D.

Quang phổ của một chùm sáng thu được trong buồng ảnh của máy luôn là một dải sáng có màu cầu vồng.

Câu 3. Đáp án A.

Dễ dàng tính được góc tới ở mặt bên thứ nhất của lăng kính là:

Đề thi Học kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (Đề 2)

Áp dụng các công thức lăng kính cho ánh sáng đỏ, ta có:

Đề thi Học kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (Đề 2)

Áp dụng các công thức lăng kính cho ánh sáng đỏ, ta có:

Đề thi Học kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (Đề 2)

Độ rộng của quang phổ bằng:

DT = MT - MD = OM tanMOT⁡ - OMtanMOD

= 2.tan⁡3,48o - 2.tan⁡3o = 0,01676(m) = 16,76(mm)

Đề thi Học kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (Đề 2)

Câu 4. Đáp án D.

Theo định luật bảo toàn động lượng:

mTvT + mHevHe = 0 ⇒ (mTvT)2 = (mHevHe)2

Đề thi Học kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (Đề 2)

Đề thi Học kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (Đề 2)

Năng lượng toả ra chuyển thành động năng của các hạt sau phản ứng.

Do đó: Wd (T) + Wd (He) = 4,80(MeV) (2)

Từ (1) và (2) suy ra: Wd (He) = 2,06(MeV)

Câu 5. Đáp án D.

Ánh sáng có tần số lớn nhất trong số các ánh sáng đơn sắc: đỏ, lam, chàm, tím là ánh sáng tím.

Câu 6. Đáp án C.

Đồng vị có thể phân hạch khi hấp thụ một notron chậm là Đề thi Học kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (Đề 2)

Câu 7. Đáp án C.

Hiện tượng quang điện trong

Câu 8. Đáp án B.

Số hạt nhân còn lại sau thời gian t là:

Đề thi Học kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (Đề 2)

Số hạt nhân đã phân rã sau thời gian t là:

Đề thi Học kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (Đề 2)

Theo bài:

Đề thi Học kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (Đề 2)

Đề thi Học kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (Đề 2)

Câu 9. Đáp án A.

Theo định luật bảo toàn năng lượng thì:

Đề thi Học kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (Đề 2)

Câu 10. Đáp án A.

Trong thí nghiệm Iâng, nếu xét trên một vân sáng cùng bậc thì ánh sáng bị lệch nhiều nhất là ánh sáng đỏ.

Câu 11. Đáp án D.

Sóng điện từ là sóng ngang. Trong quá trình lan truyền sóng điện từ thì điện trường biến thiên và từ trường biến thiên dao động cùng phương và cùng vuông góc với phương truyền sóng.

Câu 12. Đáp án D.

Quang năng

Câu 13. Đáp án B.

A = 3,6eV = 5,76.10-19 (J)

Đề thi Học kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (Đề 2)

Câu 14. Đáp án B.

Đề thi Học kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (Đề 2)

Câu 15. Đáp án C.

Tia hồng ngoại kích thích thị giác làm cho ta nhìn thấy màu hồng.

Câu 16. Đáp án A.

Máy chỉ thu được sóng điện từ có tần số:

Đề thi Học kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (Đề 2)

Câu 17. Đáp án C.

Năng lượng của phôtôn ánh sáng là như nhau, không phụ thuộc vào bước sóng của ánh sáng.

Câu 18. Đáp án C.

Khoảng vân: Đề thi Học kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (Đề 2)

Tại vị trí cách vân trung tâm 14,4mm = 16i có vân sáng bậc 16.

Câu 19. Đáp án A.

Đề thi Học kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (Đề 2)

Câu 20. Đáp án A.

Áp dụng công thức:

Đề thi Học kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (Đề 2)

Khi ống Rơnghen phát ra tia X có bước sóng ngắn nhất là 1,875.10-10 m thì

Đề thi Học kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (Đề 2)

Tăng hiệu điện thế thêm một lượng ΔU = 3,3kV thì

Đề thi Học kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (Đề 2)

Đề thi Học kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (Đề 2)

Câu 21. Đáp án B.

Trong thể tích V0 = 10cm3 = 10-2 lít dung dịch với nồng độ 10-3 mol/lít có số mol là n = 10-5 mol và có khối lượng là: m0 = nA = 24.10-5 g.

Đề thi Học kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (Đề 2) là chất phóng xạ nên sau 6 giờ lượng Đề thi Học kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (Đề 2) còn lại là:

Đề thi Học kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (Đề 2)

Trong thể tích V0 = 10cm3 máu lấy ra có 1,875.10-8 mol của Na, tương ứng với khối lượng chất phóng xạ: m' = n'.A = 1,875.10-8.24 = 45.10-8 (g)

Vậy thể tích máu là:

Đề thi Học kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (Đề 2)

Câu 22. Đáp án C.

Ta có:

Đề thi Học kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (Đề 2)

⇒ Ánh sáng đỏ

Câu 23. Đáp án D

Đề thi Học kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (Đề 2)

Theo định luật bảo toàn động lượng:

Đề thi Học kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (Đề 2)

Wd (Li) = 3,575(MeV);

Wd (p) = 5,45(MeV); Wd (X) = 4(MeV)

Đề thi Học kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (Đề 2)

Đề thi Học kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (Đề 2)

Đề thi Học kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (Đề 2)

Câu 24. Đáp án D.

Độ phóng xạ của khúc xương tính trên 1g C14 là: H = 4000:500 = 8 (phân rã/phút)

Ta có:

Đề thi Học kì 2 Vật Lí 12 có đáp án (Đề 2)

Câu 25. Đáp án A.

Ta có: hf = K + A

Khi tăng tần số lên gấp đôi:

K' = 2hf - A = hf + hf - A = hf + (K + A) - A = hf + K

....................................

....................................

....................................

Trên đây là phần tóm tắt một số đề thi trong các bộ đề thi Vật Lí 12 năm 2024 Học kì 1 và Học kì 2, để xem đầy đủ mời quí bạn đọc lựa chọn một trong các bộ đề thi ở trên!

Lưu trữ: Bộ đề thi Vật Lí 12 cũ

Xem thử Đề Lí 12 GK1 Xem thử Đề Lí 12 CK1 Xem thử Đề Lí 12 GK2

Xem thêm các đề thi các môn học lớp 12 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack OfficialCác loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên