Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 12 Học kì 2 năm 2020 - 2021 có đáp ánĐể học tốt Vật Lí lớp 12, phần dưới đây là Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 12 Học kì 2 năm 2020 - 2021 có đáp án. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài thi, bài kiểm tra môn Vật Lí lớp 12.

Mục lục Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 12

Quảng cáo

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 12 Học kì 2 có đáp án (Đề số 1)

    Thời gian: 15 phút

Câu 1. Hiện tượng nào dưới đây là hiện tượng quang điện?

A. Electron bị bật ra khỏi mặt kim loại khi bị chiếu sáng với bước sóng ánh sáng thích hợp.

B. Electron bật ra khỏi kim loại khi có ion đập vào kim loại đó.

C. Electron bị bật ra khỏi một nguyên tử khi nguyên tử này va chạm với nguyên tử khác.

D. Electron bứt ra khỏi kim loại khi kim loại bị nung nóng.

Câu 2. Chiếu tới bề mặt của một kim loại bức xạ có bước sóng λ , giới hạn quang điện của kim loại đó là λ0. Biết hằng số Plăng là h, vận tốc ánh sáng trong chân không là c. Để có hiện tượng quang điện xảy ra thì

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 12 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)

Câu 3. Nếu quan niệm ánh sáng chỉ có tính chất sóng thì không thể giải thích được hiện tượng nào dưới đây?

A. Khúc xạ ánh sáng.

B. Giao thoa ánh sáng.

C. Phản xạ ánh sáng.

D. Quang điện.

Quảng cáo

Câu 4. Photon sẽ có năng lượng lớn hơn nếu nó có:

A. Bước sóng lớn hơn

B. Tần số lớn hơn

C. Biên độ lớn hơn

D. Vận tốc lớn hơn

Câu 5. Công thoát electron của một kim loại là 7,64.10-19 J. Chiếu lần lượt vào bề mặt tấm kim loại này các bức xạ có bước sóng là λ1 = 0,18μm, λ2 = 0,21μm và λ3 = 0,35μm. Lấy h = 6,625.10-34J.s, c = 3.108 m/s. Bức xạ nào gây được hiện tượng quang điện đối với kim loại đó?

A. Hai bức xạ (λ1 và λ2).

B. Không có bức xạ nào trong ba bức xạ trên.

C. Cả ba bức xạ (λ1, λ2 và λ3).

D. Chỉ có bức xạ λ1.

Câu 6. Chọn câu trả lời đúng. Chọn h = 6,625.10-34 J.s; c = 3.108 m/s. Cho công thoát electron của kim loại là A = 2eV. Bước sóng giới hạn quang điện của kim loại là:

A. 0,621μm    B. 0,525μm

C. 0,675μm    D. 0,58μm

Câu 7. Chọn câu trả lời đúng. Chọn h = 6,625.10-34 J.s; c = 3.108 m/s. Bước sóng giới hạn quang điện của kim loại là λ0 = 0,6μm. Công thoát của kim loại đó là:

A. 4,31.10-20 J    B. 3,31.10-19 J

C. 5,31.10-8 J    D. 3,31.10-17 J

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

Câu 8. Chiếu một bức xạ có bước sóng 0,18μm vào catốt của một tế bào quang điện có giới hạn quang điện là 0,3μm. Để cho không có electron nào đến được anốt thì hiệu điện thế UAK phải thoả mãn điều kiện nào? Cho điện tích của electrone = -1,6.10-16 C, hằng số Flăng h = 6,625.10-34 J.s; c = 3.108 m/s.

A. UAK ≤ -2,26V     B. UAK ≤ -2,76V

C. UAK ≤ -1,76V     D. UAK ≤ -0,76V

Câu 9. Chọn câu trả lời đúng. Cho e = 1,6.10-19 C. Cường độ dòng điện qua ống là 10mA. Số electron đến đập vào đối âm cực trong 10 giây là:

A. 6,25.108    B. 6,35.1017

C. 6,25.1017    D. 6,25.1019

Câu 10. Chọn câu trả lời đúng. Khi chiếu 2 ánh sáng có tần số f1 = 1015 Hzvà f2 = 1,5.1015 Hz vào một kim loại làm catốt của một tế bào quang điện, người ta thấy tỉ số các động năng ban đầu cực đại của các electron quang điện là bằng 3. Tần số giới hạn của kim loại đó là:

A. 1015 Hz     B. 1,5.1015 Hz

C. 7,5.1014 Hz    D. Một giá trị khác

Đáp án & Thang điểm

Câu 1. Đáp án A

Electron bị bật ra khỏi mặt kim loại khi bị chiếu sáng với bước sóng ánh sáng thích hợp.

Câu 2. Đáp án D

Để có hiện tượng quang điện xảy ra thì λ ≤ λ0.

Câu 3. Đáp án D

Nếu quan niệm ánh sáng chỉ có tính chất sóng thì không thể giải thích được hiện tượng quang điện.

Câu 4. Đáp án B

Photon sẽ có năng lượng lớn hơn nếu nó có tần số lớn hơn.

Câu 5. Đáp án A

Giới hạn quang điện của tấm kim loại là:

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 12 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)

Do λ1, λ2 < λ0 và λ3 > λ0 nên chỉ có hai bức xạ có bước sóng λ1 và λ2 mới gây ra được hiện tượng quang điện đối với kim loại đó.

Câu 6. Đáp án A

Giới hạn quang điện của tấm kim loại:

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 12 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)

Câu 7. Đáp án B

Công thoát của kim loại đó là:

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 12 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)

Câu 8. Đáp án B

Ta có: Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 12 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 12 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)

Để cho không có electron nào đến được anốt thì hiệu điện thế UAK phải thoả mãn điều kiện:

UAK ≤ -Uh = -2,76V

Câu 9. Đáp án C

Số electron đến đập vào đối âm cực trong 1 giây là:

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 12 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)

Số electron đến đập vào đối âm cực trong 10 giây là:

N = n.t = 6,25.1016.10 = 6,25.1017 (hạt)

Câu 10. Đáp án C

Vì f1 < f2 → v1 < v2 → Wd2 = 3

Áp dụng công thức Anhxtanh lần lượt cho hai bức xạ, ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 12 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 12 Học kì 2 có đáp án (Đề số 2)

    Thời gian: 15 phút

Câu 1. Nơtron là hạt sơ cấp

A. không mang điện.

B. mang điện tích âm.

C. có tên gọi khác là hạt nơtrinô.

D. mang điện tích dương.

Câu 2. Các hạt nhân đồng vị là những hạt nhân có

A. cùng số nơtron nhưng khác số prôtôn.

B. cùng số prôtôn nhưng khác số nơtron.

C. cùng số nuclôn nhưng khác số prôtôn.

D. cùng số nuclôn nhưng khác số nơtron.

Câu 3. Chùm tia β+

A. là chùm các hạt nhân có cùng khối lượng với electron, mang điện là +e

B. tia β+ có tầm bay trong không khí ngắn hơn so với tia α

C. ít bị lệch đường đi hơn hạt α khi đi qua điện trường

D. tia β+ có khả năng đâm xuyên rất mạnh, giống như tia Rơnghen

Câu 4. Xác định số hạt proton và notron của hạt nhân Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 12 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

A. 11 proton và 13 notron

B. 12 proton và 14 notron

C. 24 proton và 11 notron

D. 11 proton và 24 notron

Câu 5. Trong phóng xạ β- thì hạt nhân con:

A. Lùi 2 ô trong bảng phân loại tuần hoàn

B. Tiến 2 ô trong bảng phân loại tuần hoàn

C. Lùi 1 ô trong bảng phân loại tuần hoàn

D. Tiến 1 ô trong bảng phân loại tuần hoàn

Câu 6. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về độ phóng xạ (hoạt độ phóng xạ)?

A. Đơn vị đo độ phóng xạ là becơren.

B. Độ phóng xạ là đại lượng đặc trưng cho tính phóng xạ mạnh hay yếu của một lượng chất phóng xạ.

C. Với mỗi lượng chất phóng xạ xác định thì độ phóng xạ tỉ lệ với số nguyên tử của lượng chất đó.

D. Độ phóng xạ của một lượng chất phóng xạ phụ thuộc nhiệt độ của lượng chất đó.

Câu 7. Một khối chất Astat Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 12 Học kì 2 có đáp án (Đề 4) có số nguyên tử ban đầu N0 = 2,86.1016 nguyên tử và phóng xạ ra tia α. Trong giờ đầu tiên phát ra 2,29.1015 hạt α. Chu kỳ bán rã của Astat là:

A. 8 giờ 18 phút    B. 8 giờ

C. 7 giờ 18 phút    D. 8 giờ 10 phút

Câu 8. Trong khoảng thời gian 4 giờ, 75% số hạt nhân ban đầu của một đồng vị phóng xạ đã bị phân rã. Chu kì bán rã của đồng vị đó bằng bao nhiêu?

A. 1 giờ    B. 2 giờ

C. 3 giờ    D. 4 giờ

Câu 9. Ban đầu có √√2 g Pôlôni nguyên chất, đó là chất phóng xạ có chu kỳ bán rã 138 ngày và có phương trình phân rã: Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 12 Học kì 2 có đáp án (Đề 4) . Sau bao lâu thì khối lượng chì được tạo ra là 0,4g?

A. 69 ngày     B. 138 ngày

C. 34,5 ngày    D. 276 ngày

Câu 10. Biết Cs137 là chất phóng xạ β-. Sau 15 năm độ phóng xạ của nó giảm bớt 29,3% và khối lượng chất phóng xạ còn lại là 2,8√2.10-8 g. Tính độ phóng xạ ban đầu của Cs137.

A. 1,8.105 Bq    B. 0,8.105 Bq

C. 0,9√2.105 Bq    D. 1,8√2.105 Bq

Đáp án & Thang điểm

Câu 1. Đáp án A

Nơtron là hạt sơ cấp không mang điện.

Câu 2. Đáp án B

Các hạt nhân đồng vị là những hạt nhân có cùng số proton nhưng khác số nơtron.

Câu 3. Đáp án A

Chùm tia β+ là chùm các hạt có cùng khối lượng với electron, mang điện là +e.

Câu 4. Đáp án A

• Số khối: A = 24

• Số Proton: Z = 11

Số notron: N = A – Z = 13

Câu 5. Đáp án D

Trong phóng xạ β- thì hạt nhân con tiến 1 ô trong bảng phân loại tuần hoàn

Câu 6. Đáp án D

Phát biểu này sai vì độ phóng xạ của một lượng chất phóng xạ không phụ thuộc nhiệt độ của lượng chất đó.

Câu 7. Đáp án A

Số nguyên tử α tạo ra chính bằng số nguyên tử At đã phóng xạ, do đó:

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 12 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 12 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 12 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

Câu 8. Đáp án B

Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 12 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 12 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

Từ đó: Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 12 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

Câu 9. Đáp án A

Số nguyên tử ban đầu của 210Po là:

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 12 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

→ Số nguyên tử 206Pb được tạo ra:

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 12 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

→ Vì số nguyên tử Pb tạo ra bằng số nguyên tử Po đã bị phân rã, do đó:

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 12 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 12 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

Từ đó: Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 12 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

Câu 10. Đáp án A

Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 12 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 12 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

• Khối lượng ban đầu của chất phóng xạ:

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 12 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

• Độ phóng xạ ban đầu:

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 12 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 12 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Vật Lí lớp 12 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85
Các loạt bài lớp 12 khác