Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 12 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra Vật Lí 12 Học kì 2

    Thời gian: 15 phút

Câu 1. Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng của Y-âng, hai khe cách nhau một khoảng a, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là D, hình ảnh giao thoa thu được trên màn có khoảng vân i. Bức xạ chiếu vào hai khe có bước sóng A được xác định bởi công thức

Quảng cáo
Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 12 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

Câu 2. Khi sử dụng phép phân tích bằng quang phổ sẽ xác định được

A. Màu sắc của vật

B. Hình dạng của vật

C. Kích thước của vật

D. Thành phần cấu tạo và nhiệt độ của các

Câu 3. Phát biểu nào dưói đây là SAI khi nói về ánh sáng trắng và ánh sáng đơn sắc?

A. Chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng đơn sắc khác nhau có trị số như nhau.

B. Ánh sáng trắng là tập hợp của vô số ánh sáng đơn sắc khác nhau có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím.

C. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng mà không bị lăng kính làm tán sắc

D. Chiết suất môi trường trong suốt có giá trị lớn nhất đối với ánh sáng màu tím, nhỏ nhất đối với ánh sáng màu đỏ

Câu 4. Khi chiếu hai tia sáng đơn sắc song song màu đỏ và màu lục từ không khí vào lăng kính thủy tinh và có tia ló thì:

Quảng cáo

A. Các tia ló song song

B. Các tia ló luôn luôn cắt nhau sau lăng kính

C. Tia đỏ có góc lệch lớn hơn

D. Tia lục có góc lệch lớn hơn

Câu 5. Khoảng cách giữa hai khe và khoảng cách từ màn ảnh đến hai khe trong thí nghiệm giao thoa Iâng là: a = 2mm và D = 2m. Chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng là 0,64μm thì vân tối thứ 3 cách vân sáng trung tâm một khoảng là:

A. 0,64 mm    B. 6,4 mm

C. 1,6 mm    D. 1,2 mm

Câu 6. Trong thí nghiệm giao thoa Iâng, khoảng cách hai khe a = 2mm, khoảng cách hai khe tới màn D = l,2m. Khe S phát đồng thời hai bức xạ màu đỏ có bước sóng 0,7μm và màu lục có bước sóng 0,48μm. Khoảng cách từ vân sáng màu đỏ bậc 2 đến vân sáng màu lục bậc 5 (cùng phía so với sáng vân trung tâm) là:

A. 3,24 mm    B. 1 mm

C. 0,6 mm    D. 1,2 mm

Câu 7. Thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, bề rộng giao thoa là 7,2mm người ta đếm được 9 vân sáng (ở 2 rìa là 2 vân sáng). Tại điểm M cách vân trung tâm 14,4mm là vân gì?

A. M là vân sáng thứ 16.

B. M là vân tối thứ 18.

C. M là vân tối thứ 16.

D. M là vân sáng thứ 18.

Câu 8. Một nguồn sáng đơn sắc S cách 2 khe Young 0,2mm phát ra một bước xạ đơn sắc có λ=0,64μm. Hai khe cách nhau a = 3mm, màn cách 2 khe 3m. Miền vân giao thoa trên màn có bề rộng 12mm. Số vân tối quan sát được trên màn là:

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

A. 16    B. 17

C. 18    D. 19

Câu 9. Chiếu ánh sáng trắng có bước sóng biến đổi từ 0,38μm đến 0,76μm vào khe S trong thí nghiệm giao thoa Iâng, khoảng cách từ hai nguồn đến màn là 2m, khoảng cách giữa hai nguồn là 2mm. Số bức xạ cho vân sáng tại M trên màn cách vân trung tâm 4mm là:

A. 6    B. 7

C. 5    D. 4

Câu 10. Trong thí nghiệm giao thoa dùng khe Iâng có khoảng cách từ màn ảnh đến hai khe D = 2,5m, khoảng cách giữa hai khe là a = 2,5mm . Chiếu đồng thời hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,48μm và λ2 = 0,64μm thì vân sáng cùng màu với vân trung tâm và gần nhất cách vân trung tâm:

A. 1,72mm    B. 0,64mm

C. 1,92mm    D. 1,64mm

Đáp án & Thang điểm

Câu 1. Đáp án C

Bức xạ chiếu vào hai khe có bước sóng A được xác định bởi công thức: Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 12 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

Câu 2. Đáp án D

Khi sử dụng phép phân tích bằng quang phổ sẽ xác định được thành phần cấu tạo và nhiệt độ của các chất.

Câu 3. Đáp án A

Chiết suất của lăng kính đối vói ánh sáng đơn sắc khác nhau có trị số khác nhau.

Câu 4. Đáp án D

Khi chiếu hai tia sáng đơn sắc song song màu đỏ và màu lục từ không khí vào lăng kính thủy tinh và có tia ló thì tia lục có góc lệch lớn hơn.

Câu 5. Đáp án C

Vị trí của vân tối thứ 3 (k = 2) cách vân trung tâm một khoảng là:

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 12 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

Câu 6. Đáp án C

Vị trí của vân sáng màu đỏ bậc 2 (k = 2) là:

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 12 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

Vị trí của vân sáng màu lục bậc 5 (k = 5) là:

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 12 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

Khoảng cách từ vân sáng màu đỏ bậc 2 đến vân sáng màu lục bậc 5 (cùng phía so vói sáng vân trung tâm) là: Δx = xl5 - xd2 = 1,44 - 0,84 = 0,6(mm)

Câu 7. Đáp án A

Ta có: 8i = 7,2(mm) → i = 0,9(mm)

Lập tỉ số:

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 12 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

Vậy M là vân sáng thứ 16.

Câu 8. Đáp án C

Khoảng vân:

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 12 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

Lập tỉ số:

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 12 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

Số vân tối quan sát được trên màn là: Nt = 2.9 = 18 (vân tối).

Câu 9. Đáp án C

Tại M là vân sáng:

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 12 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

Vì λ1 ≤ λ ≤ λ2

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 12 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 12 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 12 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

Có 5 giá trị của k. Vậy số bức xạ cho vân sáng tại M trên màn cách vân trung tâm 4mm là 5 vân sáng

Câu 10. Đáp án C

Vị trí vân sáng trùng màu với vân trung tâm là sự chồng chập của 2 vân sáng, ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 12 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 12 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 12 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

Vậy vân sáng cùng màu với vân trung tâm và gần nhất cách vân trung tâm:

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 12 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

Xem thêm các Đề thi, đề kiểm tra Vật Lí lớp 12 có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


Các loạt bài lớp 12 khác