Giáo án điện tử Hóa học 12 (hay nhất) | Bài giảng powerpoint (PPT) Hóa 12

Trọn bộ giáo án điện tử Hóa 12 sách mới Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều hay nhất, thiết kế đẹp mắt, phong cách hiện đại, dễ dàng chỉnh sửa giúp Giáo viên soạn bài giảng powerpoint (PPT) Hóa học 12 dễ dàng.

Giáo án điện tử Hóa học 12 (hay nhất)

Quảng cáo

Giáo án điện tử Hóa học 12 Kết nối tri thức

Giáo án điện tử Hóa học 12 Chương 1: Ester - Lipid

Giáo án điện tử Hóa học 12 Bài 1: Ester - Lipid

Giáo án điện tử Hóa học 12 Bài 2: Xà phòng và chất giặt rửa

Giáo án điện tử Hóa học 12 Bài 3: Ôn tập chương 1

Giáo án điện tử Hóa học 12 Chương 2: Carbohydrate

Giáo án điện tử Hóa học 12 Bài 4: Giới thiệu về carbohydrate. Glucose và fructose

Giáo án điện tử Hóa học 12 Bài 5: Saccharose và maltose

Giáo án điện tử Hóa học 12 Bài 6: Tinh bột và cellulose

Giáo án điện tử Hóa học 12 Bài 7: Ôn tập chương 2

Giáo án điện tử Hóa học 12 Chương 3: Hợp chất chứa Nitrogen

Giáo án điện tử Hóa học 12 Bài 8: Amine

Giáo án điện tử Hóa học 12 Bài 9: Amino acid và peptide

Giáo án điện tử Hóa học 12 Bài 10: Protein và enzyme

Giáo án điện tử Hóa học 12 Bài 11: Ôn tập chương 3

Giáo án điện tử Hóa học 12 Chương 4: Polymer

Giáo án điện tử Hóa học 12 Bài 12: Đại cương về polymer

Giáo án điện tử Hóa học 12 Bài 13: Vật liệu polymer

Giáo án điện tử Hóa học 12 Bài 14: Ôn tập chương 4

Giáo án điện tử Hóa học 12 Chương 5: Pin điện và điện phân

Giáo án điện tử Hóa học 12 Bài 15: Thế điện cực và nguồn điện hoá học

Giáo án điện tử Hóa học 12 Bài 16: Điện phân

Giáo án điện tử Hóa học 12 Bài 17: Ôn tập chương 5

Giáo án điện tử Hóa học 12 Chương 6: Đại cương về kim loại

Giáo án điện tử Hóa học 12 Bài 18: Cấu tạo và liên kết trong tinh thể kim loại

Giáo án điện tử Hóa học 12 Bài 19: Tính chất vật lí và tính chất hoá học của kim loại

Giáo án điện tử Hóa học 12 Bài 20: Kim loại trong tự nhiên và phương pháp tách kim loại

Giáo án điện tử Hóa học 12 Bài 21: Hợp kim

Giáo án điện tử Hóa học 12 Bài 22: Sự ăn mòn kim loại

Giáo án điện tử Hóa học 12 Bài 23: Ôn tập chương 6

Giáo án điện tử Hóa học 12 Chương 7: Nguyên tố nhóm IA và nhóm IIA

Giáo án điện tử Hóa học 12 Bài 24: Nguyên tố nhóm IA

Giáo án điện tử Hóa học 12 Bài 25: Nguyên tố nhóm IIA

Giáo án điện tử Hóa học 12 Bài 26: Ôn tập chương 7

Giáo án điện tử Hóa học 12 Chương 8: Sơ lược về dãy kim loại chuyển tiếp thứ nhất và phức chất

Giáo án điện tử Hóa học 12 Bài 27: Đại cương về kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất

Giáo án điện tử Hóa học 12 Bài 28: Sơ lược về phức chất

Giáo án điện tử Hóa học 12 Bài 29: Một số tính chất và ứng dụng của phức chất

Giáo án điện tử Hóa học 12 Bài 30: Ôn tập chương 8


Giáo án điện tử Hóa học 12 Chân trời sáng tạo

Giáo án điện tử Hóa học 12 Chương 1: Ester - Lipid. Xà phòng và chất giặt rửa

Giáo án điện tử Hóa học 12 Bài 1: Ester – Lipid

Giáo án điện tử Hóa học 12 Bài 2: Xà phòng và chất giặt rửa

Giáo án điện tử Hóa học 12 Chương 2: Carbohydrate

Giáo án điện tử Hóa học 12 Bài 3: Glucose và fructose

Giáo án điện tử Hóa học 12 Bài 4: Saccharose và maltose

Giáo án điện tử Hóa học 12 Bài 5: Tinh bột và cellulose

Giáo án điện tử Hóa học 12 Chương 3: Hợp chất chứa Nitrogen

Giáo án điện tử Hóa học 12 Bài 6: Amine

Giáo án điện tử Hóa học 12 Bài 7: Amino acid và peptide

Giáo án điện tử Hóa học 12 Bài 8: Protein và enzyme.

Giáo án điện tử Hóa học 12 Chương 4: Polymer

Giáo án điện tử Hóa học 12 Bài 9: Đại cương về polymer

Giáo án điện tử Hóa học 12 Bài 10: Chất dẻo và vật liệu composite

Giáo án điện tử Hóa học 12 Bài 11: Tơ – Cao su – Keo dán tổng hợp

Giáo án điện tử Hóa học 12 Chương 5: Pin điện và điện phân

Giáo án điện tử Hóa học 12 Bài 12: Thế điện cực và nguồn điện hoá học

Giáo án điện tử Hóa học 12 Bài 13: Điện phân

Giáo án điện tử Hóa học 12 Chương 6: Đại cương về kim loại

Giáo án điện tử Hóa học 12 Bài 14: Đặc điểm cấu tạo và liên kết kin loại. Tính chất kim loại

Giáo án điện tử Hóa học 12 Bài 15: Các phương pháp tách kim loại

Giáo án điện tử Hóa học 12 Bài 16: Hợp kim – Sự ăn mòn kim loại

Giáo án điện tử Hóa học 12 Chương 7: Nguyên tố nhóm IA và nhóm IIA

Giáo án điện tử Hóa học 12 Bài 17: Nguyên tố nhóm IA

Giáo án điện tử Hóa học 12 Bài 18: Nguyên tố nhóm IIA,

Giáo án điện tử Hóa học 12 Chương 8: Sơ lược về dãy kim loại chuyển tiếp thứ nhất và phúc chất

Giáo án điện tử Hóa học 12 Bài 19: Đại cương về kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất.

Giáo án điện tử Hóa học 12 Bài 20: Sơ lược về phức chất và sự hình thành phức chất của ion kim loại chuyển tiếp trong dung dịch


Giáo án điện tử Hóa học 12 Cánh diều

Giáo án điện tử Hóa học 12 Chủ đề 1: Ester - Lipid

Giáo án điện tử Hóa học 12 Bài 1: Ester – Lipid

Giáo án điện tử Hóa học 12 Bài 2: Xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp

Giáo án điện tử Hóa học 12 Chủ đề 2: Carbohydrate

Giáo án điện tử Hóa học 12 Bài 3: Giới thiệu về carbohydrate

Giáo án điện tử Hóa học 12 Bài 4: Tính chất hoá học của carbohydrate

Giáo án điện tử Hóa học 12 Chủ đề 3: Hợp chất chứa Nitrogen

Giáo án điện tử Hóa học 12 Bài 5: Amine

Giáo án điện tử Hóa học 12 Bài 6: Amino acid

Giáo án điện tử Hóa học 12 Bài 7: Peptide, protein và enzyme

Giáo án điện tử Hóa học 12 Chủ đề 4: Polymer

Giáo án điện tử Hóa học 12 Bài 8: Đại cương về polymer

Giáo án điện tử Hóa học 12 Bài 9: Vật liệu polumer

Giáo án điện tử Hóa học 12 Chủ đề 5: Pin điện và điện phân

Giáo án điện tử Hóa học 12 Bài 10: Thế điện cực chuẩn của kim loại

Giáo án điện tử Hóa học 12 Bài 11: Nguồn điện hoá học

Giáo án điện tử Hóa học 12 Bài 12: Điện phân

Giáo án điện tử Hóa học 12 Chủ đề 6: Đại cương về kim loại

Giáo án điện tử Hóa học 12 Bài 13: Cấu tạo và tính chất vật lí của kim loại

Giáo án điện tử Hóa học 12 Bài 14: Tính chất hoá học của kim loại

Giáo án điện tử Hóa học 12 Bài 15: Tách kim loại và tái chế kim loại

Giáo án điện tử Hóa học 12 Bài 16: Hợp kim – Sự ăn mòn kim loại

Giáo án điện tử Hóa học 12 Chủ đề 7: Nguyên tố nhóm IA và nhóm IIA

Giáo án điện tử Hóa học 12 Bài 17: Nguyên tố nhóm IA

Giáo án điện tử Hóa học 12 Bài 18: Nguyên tố nhóm IIA

Giáo án điện tử Hóa học 12 Bài 19: Nước cứng và làm mềm nước cứng

Giáo án điện tử Hóa học 12 Chủ đề 8: Sơ lược về kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất và phức chất

Giáo án điện tử Hóa học 12 Bài 20: Sơ lược về kim lại chuyển tiếp dãy thứ nhất

Giáo án điện tử Hóa học 12 Bài 21: Sơ lược về phức chất

Giáo án điện tử Hóa học 12 Bài 22: Sơ lược về sự hình thành phức chất của ion kim loại chuyển tiếp trong dung dịch

Xem thêm các bài soạn Giáo án điện tử các lớp mới nhất, hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên