Cách giải bài tập về Các phản ứng hóa học của Amin, Amino Axit hay, chi tiếtBài giảng: Bài tập tổng hợp amin - Cô Nguyễn Thị Thu (Giáo viên VietJack)

A. Phương pháp & Ví dụ

Lý thuyết và Phương pháp giải

    - Nắm chắc các tính chasrat hóa học, phương pháp điều chế amin, amino axit, peptit và protein.

    - Lưu ý: Tính bazo của nhóm chức amin, tính axit của nhóm cacboxyl và phản ứng thủy phân của nhóm peptit.

Ví dụ minh họa

Bài 1: Viết phương trình hóa học theo sơ đồ chuyển đổi sau:

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

Hướng dẫn:

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

Bài 2: Cho sơ đồ chuyển hóa sau.

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

    a) Viết công thức cấu tạo của A, B, C, D, E (dạng đối xứng).

    b) Viết phương trình hóa học biểu diễn các chuyển đổi trên

Hướng dẫn:

    a) (A): C2H5OOC-CH2-CH(NH2)-CH2COOC2H5

    (B): NaOOC-CH2-CH(NH2)-CH2COONa;

    (C):CH3-CH2OH

    (D): HOOC-CH2-CH(NH3Cl)-CH2-COOH

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

Bài 3: Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau:

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

Hướng dẫn:

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

B. Bài tập trắc nghiệm

Bài 1: Cho chuỗi phản ứng : C6H6 → Z → anilin. Z là:

    A. Toluen

    B. Nitrobenzen

    C. Phenyl amoniclorua

    D. Natri phenolat

Đáp án: B

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

Bài 2: Cho chuỗi phản ứng: CH3CHO → X → CH3COOH → Y → CH3CHO. Vậy X, Y lần lượt là:

    A. C2H5OH, CH3COONa

    B. C2H5OH, CH3COO–CH=CH2

    C. CH2=CH–CH2OH, CH3COONa

    D. CH3COOH, C2H5OH

Đáp án:B

Bài 3: Cho dãy biến hóa: Xenlulozơ → X → Y → Z → PE (polietilen). Hợp chất X, Y, Z lần lượt là:

    A. C6H12O6; C2H5OH; C2H4

    B. C2H5OH; CH3CHO; C2H4

    C. C6H12O6; CH3COOH; C2H4

    D. CH3COOH; C2H5OH; C2H4

Đáp án: A

Bài 4: Cho sơ đồ biến hóa sau:

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

    Công thức đúng của (X), (Y) là:

    A. (X) là CH3–CHCl2 và (Y) là CH2=CH2

    B. (X) là CH2=CH2 và (Y) là CH3CHO

    C. (X) là CH3CHO và (Y) là CH3CHOCH2–CH3

    D. (X) là CH2=CHCl và (Y) là CH3–CHCl2.

Đáp án: A

Bài 5: Cho các chất: CaC2 (1); CH3CHO (2); CH3COOH (3); C2H2 (4)

    Sơ đồ chuyển hóa đúng để điều chế axit axetic là:

    A. (1) → (2) → (4) → (3)

    B. (4) → (1) → (2) → (3)

    C. (2) → (1) → (4) → (3)

    D. (1) → (4) → (2) → (3)

Đáp án: C

Bài 6: Xác định T trong sơ đồ sau

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

    Biết X có khả năng tạo kết tủa vàng trong dung dịch AgNO3|NH3

    A. C2H2         B. C6H5NO2         C. C6H5NH2         D. C6H6

Đáp án: C

    Phản ứng chuyển hóa từ X thành Y là phản ứng taojra benzene, vậy các phản ứng hóa học có thể là:

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

Bài 7: Cho sơ đồ chuyển đổi sau:

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

    Hãy xác định Z và viết các phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

    A. CH3-CH(OH)-COOCH3         B. CH3-CH(NH2)-COOCH3

    C. CH3-CH(NH2)-CH3         D.CH3-NH2

Đáp án: A

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

Bài 8: Sản phẩm của phản ứng trùng ngưng amino axit: CH3-CH(NH2)-COOH là:

    A. (-NH-CH2-CO-)n         B. (-NH-CH(CH3)-CO-)n

    C. (-CH2-CH(NH2)-CO-)n         D. (-NH-CH2-CH2-CO-)n

Đáp án: B

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

Bài giảng: Bài tập trọng tâm Amino axit - Cô Nguyễn Thị Thu (Giáo viên VietJack)

Xem thêm các dạng bài tập Hóa học lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


amin-amino-axit-va-protein.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
2004 - Toán Lý Hóa