Cách giải bài tập về Các phản ứng hóa học của Amin, Amino Axit (hay, chi tiết)Bài viết Cách giải bài tập về Các phản ứng hóa học của Amin, Amino Axit với phương pháp giải chi tiết giúp học sinh ôn tập, biết cách làm bài tập Cách giải bài tập về Các phản ứng hóa học của Amin, Amino Axit.

Cách giải bài tập về Các phản ứng hóa học của Amin, Amino Axit (hay, chi tiết)

Bài giảng: Bài tập tổng hợp amin - Cô Nguyễn Thị Thu (Giáo viên VietJack)

A. Phương pháp & Ví dụ

Lý thuyết và Phương pháp giải

    - Nắm chắc các tính chasrat hóa học, phương pháp điều chế amin, amino axit, peptit và protein.

    - Lưu ý: Tính bazo của nhóm chức amin, tính axit của nhóm cacboxyl và phản ứng thủy phân của nhóm peptit.

Ví dụ minh họa

Bài 1: Viết phương trình hóa học theo sơ đồ chuyển đổi sau:

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

Lời giải:

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

Bài 2: Cho sơ đồ chuyển hóa sau.

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

    a) Viết công thức cấu tạo của A, B, C, D, E (dạng đối xứng).

    b) Viết phương trình hóa học biểu diễn các chuyển đổi trên

Lời giải:

    a) (A): C2H5OOC-CH2-CH(NH2)-CH2COOC2H5

    (B): NaOOC-CH2-CH(NH2)-CH2COONa;

    (C):CH3-CH2OH

    (D): HOOC-CH2-CH(NH3Cl)-CH2-COOH

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

Bài 3: Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau:

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

Lời giải:

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

B. Bài tập trắc nghiệm

Bài 1: Cho chuỗi phản ứng : C6H6 → Z → anilin. Z là:

    A. Toluen

    B. Nitrobenzen

    C. Phenyl amoniclorua

    D. Natri phenolat

Lời giải:

Đáp án: B

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

Bài 2: Cho chuỗi phản ứng: CH3CHO → X → CH3COOH → Y → CH3CHO. Vậy X, Y lần lượt là:

    A. C2H5OH, CH3COONa

    B. C2H5OH, CH3COO–CH=CH2

    C. CH2=CH–CH2OH, CH3COONa

    D. CH3COOH, C2H5OH

Lời giải:

Đáp án:B

Bài 3: Cho dãy biến hóa: Xenlulozơ → X → Y → Z → PE (polietilen). Hợp chất X, Y, Z lần lượt là:

    A. C6H12O6; C2H5OH; C2H4

    B. C2H5OH; CH3CHO; C2H4

    C. C6H12O6; CH3COOH; C2H4

    D. CH3COOH; C2H5OH; C2H4

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 4: Cho sơ đồ biến hóa sau:

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

    Công thức đúng của (X), (Y) là:

    A. (X) là CH3–CHCl2 và (Y) là CH2=CH2

    B. (X) là CH2=CH2 và (Y) là CH3CHO

    C. (X) là CH3CHO và (Y) là CH3CHOCH2–CH3

    D. (X) là CH2=CHCl và (Y) là CH3–CHCl2.

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 5: Cho các chất: CaC2 (1); CH3CHO (2); CH3COOH (3); C2H2 (4)

    Sơ đồ chuyển hóa đúng để điều chế axit axetic là:

    A. (1) → (2) → (4) → (3)

    B. (4) → (1) → (2) → (3)

    C. (2) → (1) → (4) → (3)

    D. (1) → (4) → (2) → (3)

Lời giải:

Đáp án: C

Bài 6: Xác định T trong sơ đồ sau

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

    Biết X có khả năng tạo kết tủa vàng trong dung dịch AgNO3|NH3

    A. C2H2         B. C6H5NO2         C. C6H5NH2         D. C6H6

Lời giải:

Đáp án: C

    Phản ứng chuyển hóa từ X thành Y là phản ứng taojra benzene, vậy các phản ứng hóa học có thể là:

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

Bài 7: Cho sơ đồ chuyển đổi sau:

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

    Hãy xác định Z và viết các phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

    A. CH3-CH(OH)-COOCH3         B. CH3-CH(NH2)-COOCH3

    C. CH3-CH(NH2)-CH3         D.CH3-NH2

Lời giải:

Đáp án: A

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

Bài 8: Sản phẩm của phản ứng trùng ngưng amino axit: CH3-CH(NH2)-COOH là:

    A. (-NH-CH2-CO-)n         B. (-NH-CH(CH3)-CO-)n

    C. (-CH2-CH(NH2)-CO-)n         D. (-NH-CH2-CH2-CO-)n

Lời giải:

Đáp án: B

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

Bài giảng: Bài tập trọng tâm Amino axit - Cô Nguyễn Thị Thu (Giáo viên VietJack)

Xem thêm các dạng bài tập Hóa học lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


amin-amino-axit-va-protein.jsp


Giải bài tập lớp 12 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên