Cách giải bài tập về Chuỗi phản ứng hóa học của kim loại hay, chi tiếtBài giảng: Tổng hợp bài tập về kim loại - Cô Nguyễn Thị Thu (Giáo viên VietJack)

A. Phương pháp & Ví dụ

Lý thuyết và Phương pháp giải

    Nắm chắc các tính chất hóa học chung và các tính chất đặc trưng của từng nhóm kim loại để vận dụng viết phương trình phản ứng.

Ví dụ minh họa

Bài 1: Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau:

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

Hướng dẫn:

    (1) 2Fe + Cl2 → 2FeCl3

    (2) 2FeCl3 + Fe → 3FeCl2

    (3) FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2 + NaCl

    (4) 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3

    (5) 2Fe(OH)3→ Fe2O3 + 3H2O

    (6) Fe2O3 + 2Al −→ 2Fe + Al2O3

Bài 2: Hoàn thành phương trình phản ứng theo sơ đồ sau:

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

    Cho biết: A1 là oxit kim loại A có điện tích hạt nhân là : 3,2.10-18 Culong; B1 là oxit phi kim B có cấu hình electron ở lớp vỏ ngoài cùng là 2s22p2

Hướng dẫn:

    Số điện tích hạt nhân của A = (3,2.10-18)/(1,6.10-19) = 20(Ca)

    Vậy A1 là CaO.

    B ở chu kì 2, nhóm IV A ⇒ (B là cacbon). Vậy B1 là CO2

    Các phản ứng:

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

Bài 3: Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau:

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

Hướng dẫn:

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

B. Bài tập trắc nghiệm

Bài 1: Cho các chất sau: Fe, FeCl2, FeCl3, FeSO4, Fe2(SO4)3, FeO, Fe2O3. Những chất có cả tính oxi hóa và tính khử là:

    A. Fe, FeO, Fe2O3.         B. FeO, FeCl2, FeSO4.

    C. Fe, FeCl2, FeCl3.         D. Fe, FeSO4, Fe2(SO4)3.

Đáp án: B

Bài 2: Cho sơ đồ sau:

    Fe → FeCl2 → Fe(OH)2 → Fe(OH)3 → Fe2O3 → Fe → FeCl3.

    Số phương trình phản ứng oxi hóa - khử trong dãy là:

    A. 3         B. 4         C. 5         D. 6

Đáp án: B

    Những phản ứng có sự thay đổi số oxi hóa là phản ứng oxi hóa – khử

    Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

    FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2 + 2NaCl

    4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4 Fe(OH)3

    2Fe(OH)3→ Fe2O3 + 3H2O

    Fe2O3 + 2Al −→ 2Fe + Al2O3

    Fe + Cl2 → FeCl3

Bài 3: Phương trình phản ứng nào sau đây viết sai?

    A. FeCO3 + 2HNO3 → Fe(NO3)2 + CO2 + H2O

    B. 2FeCl2 + Cl2 → 2FeCl3

    C. 2FeCl3 + 2KI → 2FeCl2 + 2KCl + I2

    D. Fe2O3 + 6HNO3 đặc→ 2Fe(NO3)3 + 3H2O.

Đáp án: A

    3FeCO3 + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + 5H2O + NO + 3CO2

Bài 4: Để khử ion Fe3+ trong dung dịch thành ion Fe2+ có thể dùng dư chất nào sau đây?

    A. Mg         B. Cu         C. Ba         D. Na

Đáp án: B

    Cu + 2Fe3+ → Cu2+ + 2Fe2+

Bài 5: Cho từng chất: Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Fe3O4, Fe2O3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeSO4, Fe2(SO4)3, FeCO3 lần lượt phản ứng với HNO3 đặc nóng. Số phản ứng oxi hóa - khử là:

    A. 5         B. 6         C. 7         D. 8

Đáp án: C

Bài 6: Khi nung nóng hỗn hợp các chất Fe(NO3)2, Fe(OH)2 và FeCO3 trong không khí đến khối lượng không đổi thu được một chất rắn là:

    A. FeO         B. Fe         C. Fe3O4         D. Fe2O3

Đáp án: D

Bài 7: Cho sơ đồ sau: FeS2 → X → Y → Z → Fe

    Các chất X, Y, Z lần lượt là:

    A. FeS, Fe2O3, FeO.         B. Fe3O4, Fe2O3, FeO.

    C. Fe2O3, Fe3O4, FeO.         D. FeO, Fe3O4, Fe2O3.

Đáp án:C

    2FeS2 + 11/2O2→ Fe2O3 + 4SO2

    3Fe2O3 + CO −→ 2Fe3O4 + CO2

    Fe3O4 + CO −→ 3FeO + CO2

    FeO + CO −→ Fe + CO2

Xem thêm các dạng bài tập Hóa học lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


dai-cuong-ve-kim-loai.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
2004 - Toán Lý Hóa