Dạng bài tập phản ứng este hóa của Amino Axit

Bài giảng: Bài tập trọng tâm Amino axit - Cô Nguyễn Thị Thu (Giáo viên VietJack)

PHẢN ỨNG ESTE HÓA CỦA AMINO AXIT

Cách giải bài tập phản ứng este hóa của Amino Axit hay, chi tiết | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

Ví dụ

Cách giải bài tập phản ứng este hóa của Amino Axit hay, chi tiết | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

Sản phẩm của phản ứng este hóa: Este của aminoaxit có dạng NH2-R-COOR' vừa có thể phản ứng trong môi trường axit vừa phản ứng trong môi trường bazơ nhưng đây không phải là chất lưỡng tính:

NH2-R-COOR' + HCl → NH3Cl-R-COOR'

NH2-R-COOR' + NaOH → NH2-R-COONa + R'OH

Bài tập minh họa

Câu 1:Aminoaxit có khả năng tham gia phản ứng este hóa vì:

A. Amino axit là chất lưỡng tính

B. Aminoaxit chứa nhóm chức –COOH

C. Aminoaxit chứa nhóm chức –NH2

D. Tất cả đều sai

Amino axit chứa nhóm –COOH trong phân tử

⇒ Mang đầy đủ tính chất của axit cacbonxylic, do đó amino axit có phản ứng este hóa.

→ Đáp án B

Câu 2:Este A được điều chế từ amino axit B (chỉ chứa C, H, O, N) và ancol metylic. Tỉ khối hơi của A so với H2 là 44,5. Đốt cháy hoàn toàn 8,9g este A thu được 13,2g CO2; 6,3g H2O và 1,12 lít N2 (đktc). Công thức cấu tạo thu gọn của A, B lần lượt là:

A. CH2(NH2)COOCH3; CH2(NH2)COOH.

B. CH(NH2)2COOH; CH(NH2)2COOCH3.

C. CH2(NH2)COOH; CH2(NH2)COOCH3.

D. CH(NH2)2COOCH3; CH(NH2)2COOH.

Cách giải bài tập phản ứng este hóa của Amino Axit hay, chi tiết | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

⇒ Trong A: nC = 0,3 mol; nH = 0,7 mol; nN = 0,1 mol

8,9 g este A có mO = 8,9 – 12.0,3 – 1. 0,7 – 14. 0,1= 3,2 g

⇒ nO = 0,2 mol

Cách giải bài tập phản ứng este hóa của Amino Axit hay, chi tiết | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án Cách giải bài tập phản ứng este hóa của Amino Axit hay, chi tiết | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

CTPT của A là: C3H7NO2

A tạo từ amino axit B và ancol CH3OH ⇒ CTCT của este A là: H2NCH2COOCH3

⇒ amino axit B là H2NCH2COOH ( glyxin)

→ Đáp án

Câu 3:Hợp chất hữu cơ X (C5H11O2N) tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng thu được muối natri của α-amino axit và ancol. Số công thức cấu tạo của X là:

A. 6

B. 2

C. 5

D. 3

Cấu tạo của X có thể là:

CH3-CH2-CH(NH2)-COO-CH3

(CH3)2C(NH2)-COO-CH3

CH3-CH(NH2)-COO-C2H5

NH2-CH2-COO-CH2-CH2-CH3

NH2-CH2-COO-CH(CH3)2

→ Đáp án C

Xem thêm các dạng bài tập Hóa học lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

amin-amino-axit-va-protein.jsp

Các loạt bài lớp 12 khác
2004 - Toán Lý Hóa