Dạng bài tập phản ứng este hóa của Amino Axit

Bài viết Dạng bài tập phản ứng este hóa của Amino Axit với phương pháp giải chi tiết giúp học sinh ôn tập, biết cách làm bài tập Dạng bài tập phản ứng este hóa của Amino Axit.

Dạng bài tập phản ứng este hóa của Amino Axit

Bài giảng: Bài tập trọng tâm Amino axit - Cô Nguyễn Thị Thu (Giáo viên VietJack)

Cách giải bài tập phản ứng este hóa của Amino Axit hay, chi tiết | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

Ví dụ

Cách giải bài tập phản ứng este hóa của Amino Axit hay, chi tiết | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

Sản phẩm của phản ứng este hóa: Este của aminoaxit có dạng NH2-R-COOR' vừa có thể phản ứng trong môi trường axit vừa phản ứng trong môi trường bazơ nhưng đây không phải là chất lưỡng tính:

NH2-R-COOR' + HCl → NH3Cl-R-COOR'

NH2-R-COOR' + NaOH → NH2-R-COONa + R'OH

Bài tập minh họa

Câu 1:Aminoaxit có khả năng tham gia phản ứng este hóa vì:

A. Amino axit là chất lưỡng tính

B. Aminoaxit chứa nhóm chức –COOH

C. Aminoaxit chứa nhóm chức –NH2

D. Tất cả đều sai

Lời giải:

Amino axit chứa nhóm –COOH trong phân tử

⇒ Mang đầy đủ tính chất của axit cacbonxylic, do đó amino axit có phản ứng este hóa.

→ Đáp án B

Câu 2:Este A được điều chế từ amino axit B (chỉ chứa C, H, O, N) và ancol metylic. Tỉ khối hơi của A so với H2 là 44,5. Đốt cháy hoàn toàn 8,9g este A thu được 13,2g CO2; 6,3g H2O và 1,12 lít N2 (đktc). Công thức cấu tạo thu gọn của A, B lần lượt là:

A. CH2(NH2)COOCH3; CH2(NH2)COOH.

B. CH(NH2)2COOH; CH(NH2)2COOCH3.

C. CH2(NH2)COOH; CH2(NH2)COOCH3.

D. CH(NH2)2COOCH3; CH(NH2)2COOH.

Lời giải:

Cách giải bài tập phản ứng este hóa của Amino Axit hay, chi tiết | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

⇒ Trong A: nC = 0,3 mol; nH = 0,7 mol; nN = 0,1 mol

8,9 g este A có mO = 8,9 – 12.0,3 – 1. 0,7 – 14. 0,1= 3,2 g

⇒ nO = 0,2 mol

Cách giải bài tập phản ứng este hóa của Amino Axit hay, chi tiết | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án Cách giải bài tập phản ứng este hóa của Amino Axit hay, chi tiết | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

CTPT của A là: C3H7NO2

A tạo từ amino axit B và ancol CH3OH ⇒ CTCT của este A là: H2NCH2COOCH3

⇒ amino axit B là H2NCH2COOH ( glyxin)

→ Đáp án

Câu 3:Hợp chất hữu cơ X (C5H11O2N) tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng thu được muối natri của α-amino axit và ancol. Số công thức cấu tạo của X là:

A. 6

B. 2

C. 5

D. 3

Lời giải:

Cấu tạo của X có thể là:

CH3-CH2-CH(NH2)-COO-CH3

(CH3)2C(NH2)-COO-CH3

CH3-CH(NH2)-COO-C2H5

NH2-CH2-COO-CH2-CH2-CH3

NH2-CH2-COO-CH(CH3)2

→ Đáp án C

Bài tập tự luyện

Câu 1: Ester X được điều chế từ amino acid Y và ethyl alcohol. Tỉ khối hơi của X so với hydrogen bằng 51,5. Đốt cháy hoàn toàn 10,3 gam X thu được 17,6 gam khí CO2, 8,1 gam nước và 1,2395 lít nitrogen (đkc). CTCT thu gọn của X là

A. H2N−(CH2)2−COO−C2H5.

B. H2N−CH2−COO−C2H5.

C. H2N−CH(CH3)−COOH.

D. H2N−CH(CH3)−COOC2H5.

Câu 2: Thuỷ phân hoàn toàn 11,7 g một ester X trong dung dịch NaOH được một isopropyl alcohol và 9,7 g muối của amino acid (phân tử chứa một nhóm amino và một nhóm carboxyl). X là

A. H2NCH2COO(CH2)2CH3.

B. H2N(CH2)2COOCH(CH3)2.

C. H2N(CH2)2COO(CH2)2CH3.

D. H2NCH2COOCH(CH3)2.

Câu 3: X là ester của amino acid có công thức phân tử là C3H7O2N. Cho X tác dụng với

150 ml dung dịch KOH 1 M, đun nóng thu được dung dịch Y và 3,2 gam chất hữu cơ Z. Cô cạn dung dịch Y thu được m gam rắn khan. Giá trị của m là

A. 11,30.

B. 14,10.

C. 16,95.

D. 11,70.

Câu 4: Cho 4,45 gam hợp chất hữu cơ X (C3H7O2N) phản ứng hoàn toàn với dung dịch NaOH vừa đủ, đun nóng được 4,85 gam muối khan. Công thức cấu tạo của X là

A. H2NCH2COOCH3.

B. CH2=CHCOONH4.

C. H2NC2H4COOH.

D. H2NCOOC2H5.

Câu 5: Hợp chất H2N−CH2−COOCH3 là ester của

A. Glycine.

B. Alanine.

C. Valine.

D. Lysine.

Xem thêm các dạng bài tập Hóa học lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Săn shopee giá ưu đãi :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

amin-amino-axit-va-protein.jsp

Giải bài tập lớp 12 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên