Cách xác định công thức phân tử este dựa vào tỉ khối hơi (hay, chi tiết)

Bài viết Cách xác định công thức phân tử este dựa vào tỉ khối hơi với phương pháp giải chi tiết giúp học sinh ôn tập, biết cách làm bài tập Cách xác định công thức phân tử este dựa vào tỉ khối hơi.

Cách xác định công thức phân tử este dựa vào tỉ khối hơi (hay, chi tiết)

Bài giảng: Bài toán thủy phân Este, chất béo - Cô Nguyễn Thị Thu (Giáo viên VietJack)

Phương pháp giải

Tỉ khối hơi: dA/X = Cách xác định công thức phân tử este dựa vào tỉ khối hơi hay, chi tiết | Hóa học lớp 12 ⇒ MA = MX . dA/X

Ví dụ: dX/O2 = 4 ⇒ MX = 4. 32 = 128 g/mol

Sau đó dựa vào khối lượng phân tử để xác định công thức của este.

Bài tập

Câu 1. Este A điều chế từ ancol metylic có tỉ khối so với oxi là 2,3125. CT của A là:

A. C2H5COOC2H5     B. CH3COOCH3

C. CH3COOC2H5     D. C2H5COOCH3

Lời giải:

Do Este A điều chế từ ancol metylic: RCOOCH3

Meste = 32. 2,3125 = 74 ⇒ R = 15 ⇒ CT este là: CH3COOCH3

Đáp án B

Câu 2. Este X không no, mạch hở, có tỉ khối hơi so với oxi bằng 3,125 và tham gia Phản ứng xà phòng hoá tạo ra một anđehit và một muối của axit hữu cơ. Có bao nhiêu CT phù hợp với X

A. 2     B. 3     C. 4     D. 5

Lời giải:

MX = 32. 3,125 = 100

CTTQ của este không no, đơn chức X là: RO2 ⇒ X là C5H8O2

X + NaOH → Muối + Andehit

X là:

HCOO-CH=CH-CH2-CH3

HCOO-CH=C(CH3)2

CH3-COO-CH=CH-CH3

CH3-CH2-COO-CH=CH2

Đáp án C

Câu 3. Tỉ khối hơi của 1 este no, đơn chức X so với hidro là 37. Công thức phân tử của X là:

A. C5H10O2     B. C4H8O2

C. C2H4O2     D. C3H6O2

Lời giải:

MX = 37.2 = 74

CTTQ của este no, đơn chức X là CnH2nO2

⇒ 14n + 32 = 74 ⇒ n=3

⇒ X là C3H6O2

Đáp án D

Câu 4. Este đơn chức X có tỉ khối hơi so với CH4 là 6,25. Cho 20g X tác dụng với 300ml dd KOH 1M (đun nóng). Cô cạn dd sau phản ứng thu được 28g chất rắn khan. CTCT của X là:

A. CH2=CH-CH2COOCH3

B. CH2=CH-COOCH2CH3

C. CH3COOCH=CHCHCH3

D. CH3CH2COOCH=CH2

Lời giải:

MX = 100 ⇒ Este đơn chức X là C5H8O2

nX = 0,2mol và nKOH = 0,3 mol ⇒ Chất rắn gồm RCOOK (0,2) và KOH dư (0,1)

m rắn = (R+ 83).0,2 + 56.0,1= 28 ⇒ R = 29: -C2H5

Vậy X là C2H5-COO-CH=CH2

Câu 5. Este X đơn chức, mạch hở có tỉ khối hơi với oxi bằng 3,125. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp E gồm X và 2 este Y, Z (đều no, mạch hở, MY < MZ), thu được 0,7 mol CO2. Biết E phản ứng với dung dịch KOH vừa đủ chỉ thu được hỗn hợp 2 ancol ( có cùng số nguyên tử C) và hỗn hợp 2 muối. Phân tử khối của Z là?

Lời giải:

MX = 3,125.32 = 100 ⇒ X là C5H8O2

Cách xác định công thức phân tử este dựa vào tỉ khối hơi hay, chi tiết | Hóa học lớp 12

⇒ Ít nhất có 1 este có số C ≤ 3

Mà thu được 2 ancol cùng C nên ancol phải chứa ít nhất 2C ⇒ este chứa ít nhất 3C

⇒ chứa C3H6O2 ⇒ 2 ancol là: C2H5OH và C2H4(OH)2

Vậy X là CH2=CH-COO-C2H5

Y là HCOO-C2H5

⇒ Z là (HCOO)2C2H4 (MZ = 118)

Bài giảng: Tổng hợp bài tập Este - Lipit - Cô Nguyễn Thị Thu (Giáo viên VietJack)

Xem thêm các dạng bài tập Hóa học lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Săn shopee giá ưu đãi :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

este-lipit.jsp

Giải bài tập lớp 12 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên