Các dạng so sánh của tính từ trong tiếng Anh    Tính từ là từ chỉ tính chất, mức độ, phạm vi, … của người hoặc sự vật. Tính từ được sử dụng để bổ nghĩa cho Danh từ hoặc Đại từ. Tính từ được sử dụng để miêu tả các đặc tính của sự vật, hiện tượng mà Danh từ hoặc Đại từ đó đại diện.

Có ba dạng so sánh đó là so sánh bằng, so sánh hơn và so sánh nhất. Tương ứng với các dạng so sánh này thì trong tiếng Anh cũng có các mức độ so sánh bằng, so sánh hơn và so sánh nhất cho các tính từ, trạng từ.

So sánh bằng So sánh hơn So sánh nhất
dark darker darkest
tall taller tallest
useful more useful most useful

Chương này chúng ta cùng tìm hiểu về cách hình thành và sử dụng các dạng so sánh của tính từ. Riêng phần cho trạng từ sẽ được trình bày trong một chương riêng để bạn tiện theo dõi.

Cách hình thành các dạng so sánh của tính từ trong tiếng Anh

Với các tính từ ngắn có một âm tiết

Với các tính từ ngắn có một âm tiết, để chuyển từ dạng so sánh bằng sang dạng so sánh hơn và so sánh nhất, bạn thêm các đuôi erest tương ứng vào sau tính từ đó.

Ví dụ:

bright → brighter    brightest

Với các tính từ tận cùng là e, bạn chỉ cần thêm r hoặc st.

brave → braver    bravest

Với các tính từ dài (có nhiều hơn 3 âm tiết)

Với các tính từ dài (có nhiều hơn 3 âm tiết), bạn thêm more với so sánh hơn và thêm most với so sánh nhất.

interested    more interested    most interested

frightening    more frightening    most frightening

Với các tính từ dài (có 2 âm tiết)

Với các tính từ dài (có hai âm tiết), bạn tuân theo một trong các qui tắc trên.

 • Với các tính từ tận cùng với ful hoặc re thì thường thêm more hoặc most.

  doubtful more doubtful most doubtful

  obscure more obscure most obscure

 • Với các tính từ tận cùng là er, y hoặc ly thì thường thêm er hoặc est.

  clever cleverer cleverest

  pretty prettier prettiest (bạn chú ý biến y thành i)

  silly sillier silliest

Các tính từ bất qui tắc

Bảng dưới liệt kê các tính từ không tuân theo một trong các qui tắc trên khi chuyển sang dạng so sánh hơn và so sánh nhất. Với các tình từ này, cách tốt nhất là bạn nên học thuộc.

So sánh bằng So sánh hơn So sánh nhất
bad worse worst
far (khoảng cách) farther farthest
far (độ rộng) further furthest
good better best
little less least
many/much more most
old eider eldest (chỉ sử dụng cho người)
old older oldest (sử dụng cho người & vật)
Quảng cáo

Cách sử dụng tính từ farther/farthest và further/furthest trong tiếng Anh

Cả hai tính từ này đều có thể được sử dụng để so sánh về khoảng cách.

York is farther/further than Lincoln or Selby.

York is the farthest/furthest town

York is the farthest/furthest of' the three

Trong ví dụ cuối, hai tính từ farthestfurthest được sử dụng như là các đại từ.

Tính từ further cũng có thể được sử dụng chủ yếu để bổ nghĩa cho các danh từ trừu tượng và mang ý nghĩa là "phần tăng thêm, phụ thêm".

Further supplies will soon be available.

Further discussion/debate would be pointless

Tương tự với: further enquiries/delays/demands/information/instructions, …

Tính từ furthest cũng được sử dụng với các danh từ trừu tượng và mang ý nghĩa tương tự như trên.

This was the furthest point they reached in their discussion.

This was the furthest concession he would make.

Cách sử dụng tính từ far (để chỉ khoảng cách) và tính từ near trong tiếng Anh

Ở dạng so sánh hơn và so sánh nhất, cả hai tính từ này được sử dụng khá tự do.

the farthest/furthest mountain

the nearest river

Nhưng trong so sánh bằng, hai tính từ này được sử dụng giới hạn. Tính từ nearfar chủ yếu nên được sử dụng với back, end, side, wall, …

the far bank (the bank on the other side)

the near bank (the bank on this side of the river)

Tính từ near cũng có thể được sử dụng với danh từ east. Trong khi tính từ far có thể được sử dụng với cả north, south, east west.

Với các danh từ khác, tính từ far thường được thay thế bởi các tính từ distant/remote và tính từ near được thay thế bởi nearby/neighbouring.

a remote island,

the neighbouring village

Cách sử dụng tính từ elder/eldest và older/oldest trong tiếng Anh

Tính từ elder/eldest ngụ ý rằng người khác nhiều tuổi hơn. Tính từ này thường được sử dụng chủ yếu khi so sánh tuổi tác trong một gia đình.

my elder brother,

her eldest boy/girl

Quảng cáo

Nhưng elder lại KHÔNG thể sử dụng với than. Vì thế bạn cần sử dụng older.

He is older than I am. (elder would not be possible.)

Trong tiếng Anh thông tục, các tính từ eldest, oldestyoungest thường được sử dụng khi so sánh hai cậu con trai/con gái/hai đứa trẻ/…

His eldest boy's at school; the other is still at home

Bạn có thể sử dụng các tính từ eldest, oldest để làm đại từ:

Tom is the eldest (tức là: Tom là cậu con trai lớn tuổi hơn trong gia đình có hai người con trai)

Các loạt bài khác:

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.