Vị trí của tính từ trong tiếng Anh    Tính từ là từ chỉ tính chất, mức độ, phạm vi, … của người hoặc sự vật. Tính từ được sử dụng để bổ nghĩa cho Danh từ hoặc Đại từ. Tính từ được sử dụng để miêu tả các đặc tính của sự vật, hiện tượng mà Danh từ hoặc Đại từ đó đại diện.

Chương trước mình đã trình bày khái niệm và cách phân loại tính từ. Trong chương này, để tiện cho việc theo dõi, mình trình bày lại phần phân loại tính từ:

Phân loại tính từ trong tiếng Anh

Có nhiều cách khác nhau để phân loại tính từ trong tiếng Anh, sau đây là các loại tính từ chủ yếu:

 • (a) Tính từ chỉ định

  this, that, these, those

 • (b) Tính từ phân phối

  each, every, either, neither

 • (c) Tính từ chỉ số lượng

  some, any, no; little/few; many, much; one, twenty

 • (d) Tính từ chỉ sự nghi vấn

  which, what, whose

 • (e) Tính từ sở hữu

  my, your, his, her, its, our, your, their

 • (f) Tính từ chỉ chất lượng

  clever, dry, fat, golden, good, heavy, square

Vị trí của tính từ trong tiếng Anh

Quảng cáo

A. Các tính từ trong nhóm từ a – e đứng trước danh từ mà nó bổ nghĩa

this book

which boy

my dog

Các tính từ có vị trí như thế còn được gọi là các tính từ thuộc ngữ (tiếng Anh là Attributive Adjective).

B. Tuy nhiên, Tính từ chỉ chất lượng có thể:

 • đứng trước danh từ mà chúng bổ nghĩa:

  a rich man a happy gir

 • hoặc đứng sau động từ be, become, seem:

  Tom became rich.

  Ann seems happy

 • hoặc đứng sau các động từ khác: appear, feel, get/grow (= become), keep, look (= appear), make, smelt, sound, taste, turn

  Tom felt cold.

  He got/grew impatient.

  He made her happy.

  The idea sounds interesting.

  Tính từ ở vị trí này còn được gọi là tính từ vị ngữ (predicative adjective). Các động từ được sử dụng theo cách này còn được gọi là các động từ liên kết.

C. Một số tính từ chỉ có thể ở dạng tính từ thuộc ngữ hoặc chỉ có thể ở dạng tính từ vị ngữ và một số khác có thể thay đổi ý nghĩa của chúng khi di chuyển từ vị trí này sang vị trí khác.

Ví dụ:

Các tính từ bad/good, big/small, heavy/lightold được sử dụng trong các cách diễn đạt như bad sailor, good swimmer, big eater, small farmer, heavy drinker, light sleeper, old boy/friend/soldier, … không thể được sử dụng dưới dạng tính từ vị ngữ mà không thay đổi ý nghĩa của chúng.

A small farmer có nghĩa là một người đàn ông có một cái nông trường nhỏ

Nhưng The farmer is small lại có nghĩa là người nông dân này có hình thể nhỏ con.

Các tính từ little, old, young, chief, main, principal, sheer, utter có thể đứng trước danh từ mà tính từ này bổ nghĩa.

Tính từ frightened có thể xuất hiện ở cả hai vị trí. Nhưng hai tính từ afraidupset phải theo sau một động từ.

Ý nghĩa của hai tính từ early và late phụ thuộc vào vị trí của hai tính từ này.

an early/a late train: Nghĩa là theo lịch trình trong ngày thì một chuyến tàu là chạy sớm hay chạy muộn. The train is early/late: Nghĩa là con tàu này đến trước/sau thời gian đúng của nó.

Tính từ poor:

 • mang ý nghĩa "nghèo" có thể đứng trước danh từ hoặc theo sau một động từ.

 • mang ý nghĩa "không may, rủi ro" phải đứng trước một danh từ.

 • mang ý nghĩa "yếu, kém" có thể đứng trước các danh từ student, worker, … nhưng khi được sử dụng với các danh từ vô tính thì có thể xuất hiện ở cả hai vị trí.

  He has poor sight. (tầm nhìn hạn hẹp)

  His sight is poor

Quảng cáo

Cách sử dụng của liên từ and với các tính từ trong tiếng Anh

Liên từ and có thể được sử dụng với các tính từ thuộc ngữ khi chúng ta muốn sử dụng nhiều tính từ thuộc ngữ để cùng bổ nghĩa cho một danh từ. Liên từ and đứng trước tính từ cuối cùng.

Ví dụ:

a green and brown carpet

a red, white and blue/lag

Với các tính từ vị ngữ, liên từ and cũng ở trước tính từ vị ngữ cuối cùng.

The day was cold, wet and windy

Các loạt bài khác:

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.