Tính từ + ONE/ONES và Tính từ làm Đại từ trong tiếng Anh   Tính từ là từ chỉ tính chất, mức độ, phạm vi, … của người hoặc sự vật. Tính từ được sử dụng để bổ nghĩa cho Danh từ hoặc Đại từ. Tính từ được sử dụng để miêu tả các đặc tính của sự vật, hiện tượng mà Danh từ hoặc Đại từ đó đại diện.

Tính từ + one/ones trong tiếng Anh

Hầu hết các tính từ có thể được sử dụng với các đại từ one/ones, khi one/ones biểu diễn một danh từ đã đươc đề cập trước đó.

Don't buy the expensive apples; get the cheaper ones.

Hard beds are healthier than soft ones.

I lost my old camera; this is a new one.

Tương tự với cấu trúc: một số + tính từ + one/ones:

If you haven't got a big plate, two small ones will do.

Quảng cáo

Tính từ được sử dụng làm đại từ trong tiếng Anh

Các tính từ first, second, … có thể được sử dụng với hoặc không với one/ones và chúng có thể được sử dụng như là các tính từ hoặc các đại từ:

Which train did you catch? ~ I caught the first (one).

Cấu trúc the + so sánh nhất có thể được sử dụng theo cách tương tự:

Tom is the best (runner).

The eldest was only ten.

Và đôi khi, bạn cũng có thể sử dụng cấu trúc the + so sánh hơn theo cách như trên.

Which (of these two) is the stronger?

Tuy nhiên, trong tiếng Anh thông tục, cấu trúc the + so sánh nhất thường được sử dụng thay thế cho cấu trúc the + so sánh hơn.

Which (of these two) is the strongest?

Đôi khi, các tính từ chỉ màu sắc có thể được sử dụng làm đại từ:

I like the blue (one) best.

Tính từ chỉ màu lông của các chú ngựa, đặc biệt là bay, chestnut, grey thường được sử dụng làm đại từ và ở dạng số nhiều thì nhận thêm s ở cuối.

Everyone expected the chestnut to win.

The coach was drawn by four greys

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.