So sánh hơn/bằng với cấu trúc than/as + đại từ + trợ động từ trong tiếng Anh    Tính từ là từ chỉ tính chất, mức độ, phạm vi, … của người hoặc sự vật. Tính từ được sử dụng để bổ nghĩa cho Danh từ hoặc Đại từ. Tính từ được sử dụng để miêu tả các đặc tính của sự vật, hiện tượng mà Danh từ hoặc Đại từ đó đại diện.

Phần so sánh hơn, so sánh bằng mình đã trình bày khá đầy đủ trong chương trước. Tuy nhiên trong chương này, mình xin trình bày chi tiết một mẫu câu than/as + đại từ + trợ động từ được sử dụng trong so sánh hơn của tính từ để giúp bạn nắm rõ hơn về cách chia động từ trong mệnh đề sau than/as và khi nào có thể bỏ qua động từ này.

So sánh hơn/bằng với cấu trúc than/as + đại từ + trợ động từ

A, Khi trong câu đã xuất hiện một động từ thì sau than/as chúng ta có thể sử dụng một trợ động từ để làm động từ thứ hai và thay thế cho động từ đó.

I earn less than he does. (tương đương với less than he earns)

Trong dạng câu so sánh này, thì của động từ không bắt buộc phải giống nhau.

He knows more than I did at his age.

B, Trong dạng câu so sánh này, nếu mệnh đề thứ hai chỉ bao gồm than/as + I/we/you + động từ và thì của động từ không thay đổi, thì bạn có thể bỏ qua động từ.

I'm not as old as you (are).

He has more lime than I/we (have)

Quảng cáo

Trong tiếng Anh trang trọng, bạn nên sử dụng I/We. Tuy nhiên, trong tiếng Anh không trang trọng thì me/us thường được sử dụng:

He has more time than me.

They are richer than us

C, Khi than/as được theo sau bởi he/she/it + động từ, thường thì bạn nên sử dụng động từ thứ hai.

You are stronger than he is.

Nhưng bạn cũng có thể không sử dụng động từ thứ hai và sử dụng he/she/they trong tiếng Anh trang trọng hoặc him/her/them trong tiếng Anh thông tục.

Các qui tắc trên cũng có thể áp dụng trong các câu so sánh sử dụng trạng từ.

I swim better than he does/better than him.

They work harder than we do/harder than us.

You can't type as fast as I can/as fast as me.

Các loạt bài khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.
Tài liệu giáo viên