Cách sử dụng many và much trong tiếng Anh    Tính từ là từ chỉ tính chất, mức độ, phạm vi, … của người hoặc sự vật. Tính từ được sử dụng để bổ nghĩa cho Danh từ hoặc Đại từ. Tính từ được sử dụng để miêu tả các đặc tính của sự vật, hiện tượng mà Danh từ hoặc Đại từ đó đại diện.

Cả manymuch đều là tính từ và cùng mang nghĩa là "rất nhiều" hoặc "với số lượng lớn". Do đó việc sử dụng hai từ này rất dễ gây nhầm lẫn. Chương này sẽ giải quyết giúp bạn vấn đề này.

Ghi chú: Trong chương này, mình sẽ trình bày về many và much dưới góc nhìn là tính từ.

Cách sử dụng hai tính từ many và much trong tiếng Anh

  • Tính từ many được sử dụng trước các danh từ đếm được.

  • Tính từ much được sử dụng trước các danh từ không đếm được.

He didn't make many mistakes.

We haven't much coffee.

Quảng cáo

Ghi chú: Nếu bạn còn nhầm lẫn giữa Danh từ không đếm được và danh từ đếm được, bạn có thể tham khảo: Danh từ đếm được và Danh từ không đếm được.

Cả hai tính từ manymuch đều có cùng dạng so sánh hơn (more) và so sánh nhất (most).

more mistakes/coffee

most men/damage

Các tính từ many, much, moremost cũng có thể được sử dụng để làm đại từ:

He gets a lot of letters but she doesn't get many.

You have a lot of free time but I haven't much.

Nói chung, các tính từ many, much, moremost được sử dụng khá tự do. Nhưng khi được sử dụng trong các câu khẳng định thì sự sử dụng của hai tính từ manymuch bị hạn chế hơn.

    Hai tính từ manymuch chủ yếu được sử dụng trong câu phủ định và câu nghi vấn và ít được sử dụng trong câu khẳng định. Trong câu khẳng định, chúng ta thường sử dụng các cụm từ a lot/lots + of để thay thế cho hai tính từ này.

Cách sử dụng tính từ many, much trong câu khẳng định

Mặc dù it được sử dụng nhưng bạn cũng có thể sử dụng tính từ manymuch trong câu khẳng định.

Khi theo sau cụm từ a good/a great thì tính từ many có thể được sử dụng rộng rãi hơn trong câu khẳng định.

Cả manymuch khi được thêm so/as/too vào trước thì đều có thể sử dụng trong câu khẳng định.

I made a good many friends there.

He has had so many jobs that. . .

She read as much as she could.

There are many things that we can do with this. (lots of things cũng đúng)

(Có nhiều điều mà chúng ta có thể làm với cái này.)

Khi không thêm so/as/too:

  • Tính từ many thường được thay thế bởi cụm từ a lot/lots of (+danh từ) hoặc bởi a lot/lots (+ đại từ).

  • Tính từ much thường được thay thế bởi a great/good deal of (+ danh từ) hoặc a great/good deal (+ đại từ).

I saw a lot/lots of seabirds.

I expect you saw a lot too.

He spends a lot/lots of/a great deal of money on his house.

Quảng cáo

Cách sử dụng many và much trong câu nghi vấn và phủ định

Hai tính từ manymuch được sử dụng chủ yếu trong câu phủ định và câu nghi vấn.

There aren't many large glasses left.

(Không còn lại nhiều cốc lớn)

I haven't seen too much of Howard recently.

(Gần đây tôi không hay gặp Howard)

Not much of Denmark is hilly.

(Đan mạch không có nhiều đồi núi)

You can't see much of a country in a week.

(Anh không thể biết nhiều về một nước trong vòng một tuần đâu.)

Cả manymuch đều được sử dụng với HOW trong câu hỏi về số lượng.

How many brothers and sisters have you got?

(Anh có bao nhiêu anh chị em.)

How much money have you got? I've got plenty

Tuy nhiên, trong các câu hỏi không có HOW, thì bạn cũng có thể sử dụng many nhưng sự lựa chọn tốt nhất là a lot (of) khi bạn mong chờ một câu trả lời mang nghĩa khẳng định.

Did you take a lot of photos? I expect you did.

Tương tự với much trong câu hỏi không có HOW, cụm từ a lot (of) được sử dụng thường xuyên hơn.

Did you have a lot of snow/much snow last year?

Ngoài các chức năng trên, much còn có thể đóng vai trò làm một trạng từ trong câu. Để tiếp tục tìm hiểu về cách sử dụng của much, bạn có thể tham khảo chương Cách sử dụng trạng từ much, more, most trong tiếng Anh.

Các loạt bài khác:

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.