Cấu trúc the + tính từ trong tiếng Anh    Tính từ là từ chỉ tính chất, mức độ, phạm vi, … của người hoặc sự vật. Tính từ được sử dụng để bổ nghĩa cho Danh từ hoặc Đại từ. Tính từ được sử dụng để miêu tả các đặc tính của sự vật, hiện tượng mà Danh từ hoặc Đại từ đó đại diện.

Trong chương Mạo từ THE trong tiếng Anh mình có nói qua về cấu trúc the + tính từ để chỉ một lớp người nào đó. Chương này mình sẽ đi tìm hiểu chi tiết mẫu câu này.

Mạo từ THE + TÍNH TỪ trong tiếng Anh

A, Các tính từ blind, deaf, disabled, healthy/sick, living/dead, rich/poor, unemployed và một số tính từ khác miêu tả đặc tính hoặc điều kiện của con người có thể được đặt trước bởi mạo từ THE và được sử dụng để biểu diễn một lớp người.

    Ở đây, the + tính từ = danh từ

Cách diễn đạt này mang nghĩa số nhiều. Do đó, động từ được chia ở dạng số nhiều và đại từ cho chúng là THEY.

Ví dụ:

The poor get poorer: the rich get richer.

Mạo từ THE có thể được sử dụng theo cách tương tự với các tính từ chỉ quốc gia mà tận cùng là se hoặc ss:

the Burmese the Chinese the Japanese the Swiss

B, Mặc dù cấu trúc the + tính từ chỉ một nhóm người nói chung. Nhưng nếu bạn muốn nói về một nhóm người cụ thể nào đó, bạn phải thêm một danh từ, ví dụ như trong các câu sau:

These seats are for the disabled.

The disabled members of our party were let in free.

The French like to eat well.

The French tourists complained about the food

Một số tính từ chỉ màu sắc cũng có thể được biểu diễn để chỉ một nhóm người có màu da nào đó và tính từ này cần thêm s vào cuối (như trong dạng danh từ số nhiều).

Ví dụ:

The blacks

the Whites

Quảng cáo

C, Cấu trúc the + tính từ đôi khi cũng mang nghĩa số ít

the accused (person)

the unexpected (thing)

Các loạt bài khác:

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.