Động từ + giới từ trong tiếng Anh (Phần 5)A. Động từ + IN trong tiếng Anh

 • believe IN...:

   
  - Do you believe in God? (= do you believe that God exist?)
  Bạn có tin vào Thượng đế không? (= Bạn có tin rằng Thượng đế tồn tại không?)
  
  - I believe in saying what I think? 
  (= I believe it is right to say what I think)
  Tôi tin tưởng khi nói những gì mình nghĩ. 
  (= tôi tin rằng là đúng đắn khi nói những điều mình nghĩ)
  

  Nhưng "believe something" = tin rằng điều đó là đúng; "believe somebody" = tin rằng điều họ nói là đúng.

 • specialise IN...:

   
  - Helen is a lawyer. She specialises in company law.
  Helen là luật sư. Cô ấy chuyên về luật công ty.
  
 • succeed IN...:

   
  - I hope you succeed in finding the job you want.
  Tôi hy vọng bạn tìm được công việc mong muốn.
  
Quảng cáo

B. Động từ + INTO trong tiếng Anh

 • break INTO...:

   
  - Our house was broken into a few days ago but nothing was stolen.
  Cách đây vài ngày nhà tôi đã bị đột nhập nhưng không mất mát gì.
  
 • crash / drive / bump / run INTO...:

   
  - He lost control of the car and crashed into a wall.
  Ông ta không điều khiển nổi chiếc xe nữa và đâm sầm vào một bức tường.
  
 • divide / cut / split something INTO (two or more parts) — Chia, cắt cái gì đó thành 2 phần hay nhiều phần:

   
  - The book is divided into three parts.
  Quyển sách được chia thành 3 phần.
  
  - Cut the meat into small parts before frying it.
  Hãy cắt thịt ra thành các miếng nhỏ trước khi rán.
  
 • translate (a book ...) FROM one language INTO another

   
  - George Orwell's book have been translated into many languages.
  Cuốn sách của Goerge Orwell đã được dịch ra nhiều thứ tiếng.
  

C. Động từ + WITH trong tiếng Anh

 • collide WITH...:

   
  - There was an accident this morning. A bus collided with a car. 
  (NHƯNG crashed into)
  Có một tai nạn sáng nay. Một chiếc xe buýt đụng phải một chiếc xe hơi.
  
 • fill something WITH... (NHƯNG full of):

   
  - Take this saucepan and fill it with water.
  Hãy cầm lấy cái chảo này và đổ nước vào.
  
 • provide / supply somebody WITH...:

   
  - The school provides all its students with books.
  Trường học cung cấp sách cho tất cả học sinh.
  
Quảng cáo

D. Động từ + WITH trong tiếng Anh

 • happen TO...:

   
  - What happened to that gold watch you used to have? 
  (= where is it now?)
  Chuyện gì đã xảy ra với chiếc đồng hồ vàng mà bạn thường đeo vậy? 
  (= nó đâu rồi?)
  
 • prefer one thing/person TO another:

   
  - I prefer tea to coffee.
  Tôi thích trà hơn cà phê.
  

E. Động từ + ON trong tiếng Anh

 • concentrate ON...:

   
  - Don't look out of the window. Concentrate on your work.
  Đừng nhìn ra ngoài cửa sổ. Hãy tập trung vào việc của anh đi.
  
 • insist ON...:

   
  - I wanted to go alone but they insisted on coming with me.
  Tôi muốn đi một mình nhưng họ đã nài nỉ xin đi cùng tôi.
  
 • spend (money) ON...:

   
  - How much money do you spend on food each week?
  Bạn tốn bao nhiêu tiền thức ăn mỗi tuần.
  

Bài tập Động từ + giới từ

Để làm bài tập Động từ + giới từ, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập Động từ + giới từ.

Các loạt bài khác:

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.