Tính từ và trạng từ trong tiếng Anh (Phần 2)A. Cách sử dụng good/well trong tiếng Anh

good là một tính từ. Trạng từ của nó là well:

- Your English is good.

(Tiếng Anh của bạn khá lắm.)

- Susan is a good pianist.

(Susan là nhạc công piano giỏi.)

- Your speak English well.

(Bạn nói tiếng Anh giỏi lắm.)

- Susan plays piano well.

(Susan chơi piano giỏi.)

Ta dùng well (không dùng 'good') với các quá khứ phân từ (dressed/known ...) :

well-dressed well-known

well-educated well-paid

Nhưng well còn là một trạng từ mang nghĩa khỏe, mạnh giỏi:

"How are you today?" "I'm very well, thanks." (không nói 'I'm very good')

("Hôm nay anh khỏe không?" "Tôi khỏe, cám ơn.")

Quảng cáo

B. Cách sử dụng fast/hard/late trong tiếng Anh

Tính từ

- Jack is a very fast runner.

(Jack là người chạy rất nhanh.)

- Ann is a hard woker.

(Ann là một công nhân chăm chỉ.)

- The train was late.

(Chuyến xe lửa bị trễ.)

Trạng từ

- Jack can run very fast.

(Jack có thể chạy rất nhanh.)

- Ann works hard. (không nói works hardly)

(Ann làm việc chăm chỉ.)

- I got up late this morning.

(Sáng nay tôi dậy trễ.)

Lately = recently: gần đây

- Have you seen Tom lately?

(Gần đây bạn có thấy Tom không?)

C. Cách sử dụng hardly trong tiếng Anh

 • hardly = rất ít, hầu như không. Ví dụ:

  - Sarah was rather unfriendly to me at the party. She hardly spoke to me.

  (= She spoke to me very little, almost not at all)

  (Sarah tỏ ra lạnh nhạt với tôi trong bữa tiệc.)

  (Cô ấy hầu như không nói chuyện với tôi.)

  - We've only met once or twice. We hardly know each other.

  (Chúng tôi mới chỉ gặp nhau một hay hai lần. Chúng tôi biết rất ít về nhau.)

 • hardhardly là hoàn toàn khác nhau. Hãy so sánh:

  - He tried hard to find a job but he had no luck.

  (= he tried a lot, with a lot of effort)

  (Anh ấy rất cố gắng tìm việc làm nhưng đã không gặp may.)

  - I'm not surprised he didn't find a job. He hardly tried to find one.

  (= he tried very little)

  (Tôi không ngạc nhiên chuyện anh ta vẫn chưa tìm được việc làm. )

  (Anh ta hầu như không chịu cố gắng để tìm lấy một chỗ làm.)

 • Bạn có thể sử dụng hardly any + any /anybody/anyone/anything/anywhere:

  - A: How much money have you got?

  (Bạn có bao nhiêu tiền?)

  B: Hardly any. (= very little, almost none)

  (Hầu như không có.)

  - I'll have to go shopping. We've got hardly any food.

  (Tôi sẽ phải đi chợ. Chúng tôi hầu như chẳng còn thức ăn.)

  - The exam results were very bad. Hardly anybody in our class passed.

  (= very few students passed, almost nobody passed).

  (Kết quả thi rất kém. Lớp ta hầu như chẳng có ai đạt cả.)

  Bạn cũng cần chú ý tới vị trí của hardly. Ví dụ:

  - She ate hardly anything.

  hoặc

  She hardly ate anything.

  - We've got hardly any food.

  hoặc

  We've hardly got any food.

 • Ta thường dùng can/could + hardly. Cấu trúc I can hardly do something = Việc gì đó đối với tôi hầu như không thể làm được:

  - Your writing is terrible. I can hardly read it.

  (it is almost impossible for me to read it)

  (Chữ bạn xấu quá. Tôi hầu như không đọc được.)

  - My leg was hurting me. I could hardly walk.

  (Chân tôi đau quá. Tôi hầu như không đi nổi.)

 • hardly ever = almost never (hầu như chưa bao giờ, không bao giờ)

  - I'm nearly always at home in the evenings. I hardly ever go out.

  (Các buổi tối nói chung tôi có ở nhà. Tôi hầu như không đi đâu.)

 • hardly = hoàn toàn không

  - It's hardly surprising that you're tired. You haven't slept for three days.

  (it's certainly not surprising)

  (Hoàn toàn không ngạc nhiên là bạn bị mệt. Bạn đã không ngủ 3 ngay rồi.)

Bài tập tính từ và trạng từ

Để làm bài tập tính từ và trạng từ, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập tính từ và trạng từ.

Các loạt bài khác:

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.