Unit 10 lớp 12: Language FocusUnit 10: Endangered Species

E. Language Focus (Trang 114-115 SGK Tiếng Anh 12)

Pronunciation

Practise reading the following sentences, playing attention to the stressed syllables

Bài nghe:

Grammar

Exercise 1. Complete sentences, using may/might with one of the verbs in the box. (Hoàn thành câu, sử dụng may/might cùng với một trong các động từ trong khung.)

Gợi ý:

Quảng cáo
1. might rain2. may/might wake3. may/might bite
4. may/might need5. may/might slip6. may/might break

Exercise 2. Complete the sentences, using needn't with one of the verbs in the box. (Hoàn thành câu, sử dụng needn't với một trong những động từ trong khung.)

Gợi ý:

Quảng cáo
1. needn't leave2. needn't come3. needn't walk
4. needn't ask5. needn't tell6. needn't explain

Exercise 3. Complete the sentences with must, mustn't or needn't. (Hoàn thành câu với must, mustn't hoặc needn't.)

Gợi ý:

Quảng cáo
1. must2. needn't3. needn't4. must
5. mustn't6. needn't7. needn't8. must; mustn't

Các bài soạn | giải bài tập | để học tốt tiếng Anh 12 Unit 10 khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2002 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com


unit-10-endangered-species.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
Khóa học 12