Unit 10 lớp 12: ListeningUnit 10: Endangered Species

C. Listening (Trang 111-112-113 SGK Tiếng Anh 12)

Before you listen (Trước khi bạn nghe)

- Work in pairs. Discuss and choose the best answer A, B or C. (Làm việc theo cặp. Thảo luận và chọn câu trả lời A, B hoặc C đúng nhất.)

Gợi ý:

1. C2. B3. B

- Listen and repeat.

gorilla: khỉ độtsociable: hòa đồng, dễ gầnsub-adult: gần trưởng thành
nest: tổ, ổbared teeth: răng hởsilverback: lưng bạc
civil war: nội chiếnforest rangers: người bảo vệ rừng

While you listen (Trong khi bạn nghe)

Task 1. Listen to the passage and choose the best answer A, B, C or D to each question. (Nghe đoạn văn và chọn câu trả lời A, B, C hoặc D đúng nhất cho từng câu hỏi.)

Bài nghe:

Gợi ý:

1. A2. B3. D4. C5. D

Task 2. Listen again and complete the chart below. (Nghe lại và hoàn thành biểu đồ dưới đây.)

Bài nghe:

Gợi ý:

(1) peaceful(5) in trees
(2) plant-eating(6) in grasses
(3) a few females and their young(7) civil war
(4) plants and a few insects(8) forests being cut down

After you listen (Sau khi bạn nghe)

Work in pairs. Summarize the main ideas of the passage, using the information and the answers in Tasks 1 and 2. (Làm việc theo cặp. Tóm tắt những ý chính của đoạn văn, dùng thông tin và câu trả lời trong Bài tập 1 và 2.)

Bài nghe:

Gợi ý:

- For a long time people used to think gorillas are dangerous looking. Actually they are peaceful, gentle and sociable.

- Gorillas live in family groups led by the biggest and strongest grown-up male called a silverback.

- A silverback's group usually includes one or two sub-adult males and a few females and their young.

- Mountain gorillas spend much of their time eating. Their main food is plants,a few kinds of insects and worms.

- They sleep in nests in trees, and in grasses. Babies sleep with their mothers.

- Gorilla's life is not peaceful because they are endangered and threatened by civil war, hunting and the habitat destruction.

Tapescript - Nội dung bài nghe

Soạn Unit 10 lớp 12: Listening | Tiếng Anh 12 và giải bài tập tiếng Anh lớp 12 | Để học tốt Tiếng Anh 12

Các bài soạn | giải bài tập | để học tốt tiếng Anh 12 Unit 10 khác:

Tải VietJack App Android App IOS

Loạt bài soạn Tiếng Anh 12 | giải bài tập Tiếng Anh 12 | Để học tốt Tiếng Anh 12 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để Học tốt Tiếng Anh 12 và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 12.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-10-endangered-species.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác