Unit 10 lớp 12: WritingUnit 10: Endangered Species

D. Writing (Trang 113 SGK Tiếng Anh 12)

Task 1. Work in pairs. Suggest possible measures that should be taken to solve the following problems. (Làm việc theo cặp. Đề xuất một số biện pháp khả thi để xử lý các vấn đề sau.)

Gợi ý:

Quảng cáo

Mỗi gạch đầu dòng dưới là biện pháp tương ứng cho mỗi vấn đề đã cho trong sách:

- ........ . We should organise different activities to raise people's awareness of the need to protect these animals.

- ........ . We should hold jumble sales to raise money.

- ........ . We should develop wildlife habitat reserves.

- ........ . We should help them earn their living.

- ........ . We should persuade the governments to enact laws to protect wildlife.

- ........ . We should raise their awareness of the need to protect wildlife.

- ........ . We should develop more.

Task 2. Write a paragraph about measures to protect endangered animals, using the ideas discussed in Task 1. Begin your paragraph with. (Viết một đoạn văn về những biện pháp để bảo vệ động vật đang có nguy cơ tuyệt chủng, dùng các ý tưởng đã được thảo luận trong Bài tập 1. Bắt đầu đoạn văn của bạn với:)

Gợi ý:

Quảng cáo

There are a number of measures that should be taken to protect endangered animals. First, people should organize different activities to raise people's awareness of the urgent needs to protect these animals. For example they hold international conferences, seminars and forums about the great importance of ecology and biodiversity. At the same time they should appeal to governmental agencies in the world to contribute to the programmes of protecting and preserving plants and animals that are driven to the verge of extinction. In addition, people should contribute to the fund of preserving the earth's valuable natural resources for future generations. Besides these, governments should enact laws to ban activities that can damage or destroy the nature. If these measures are taken, our planet might be a peaceful and beautiful place for all kinds of beings to live in.

Quảng cáo

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 12 Unit 10 khác:

Xem thêm tài liệu giúp học tốt môn Tiếng Anh lớp 12 hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


unit-10-endangered-species.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác