Trắc nghiệm Tin học 6 Kết nối tri thức Bài 16 (có đáp án): Cấu trúc điều khiển

Trắc nghiệm Tin học 6 Kết nối tri thức Bài 16 (có đáp án): Cấu trúc điều khiển

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Tin học lớp 6 Bài 16: Cấu trúc điều khiển có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Tin học 6.

Quảng cáo

Câu 1: Ba cấu trúc điều khiển cơ bản để mô tả thuật toán là gì?

A. Tuần tự, rẽ nhánh và lặp.

B. Tuần tự, rẽ nhánh và gán.

C. Rẽ nhánh, lặp và gán.

D. Tuần tự, lặp và gán.

Trả lời: Cấu trúc điều khiển cơ bản gồm 3 loại là: Tuần tự, rẽ nhánh, lặp.

Đáp án: A.

Câu 2: Cấu trúc tuần tự là gì?

A. Là cấu trúc xác định thứ tự dữ liệu được lưu trữ.

B. Là cấu trúc xác định thứ tự các bước được thực hiện.

C. Là cấu trúc lựa chọn bước thực hiện tiếp theo.

D. Là cấu trúc xác định số lần lặp lại một số bước của thuật toán.

Trả lời: Cấu trúc tuần tự là cấu trúc xác định thứ tự các bước được thực hiện.

Đáp án: B.

Câu 3: Cấu trúc rẽ nhánh có mấy loại?

A. 1.                     

B. 2.                            

C. 3.                             

D. 4.

Trả lời: Cấu trúc rẽ nhánh gồm 2 loại là: dạng đủ và dạnh thiếu.

Đáp án: B.

Quảng cáo

Câu 4: Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Cấu trúc lặp có số lần lặp luôn được xác định trước.

B. Cấu trúc lặp bao giờ cũng có điều kiện để vồng lặp kết thúc.

C. Cấu trúc lặp có hai loại là lặp với số lần biết trước và lặp với số lần không biết trước.

D. Cấu trúc lặp có loại kiểm tra điều kiện trước và loại kiểm tra điều kiện sau.

Trả lời: Trong cấu trúc lặp, bao giờ cũng có bước kiểm tra điều kiện kết thúc quá trình lặp, có thể kiểm tra trước hoặc sau với số lần lặp không được xác định trước.

Đáp án: A.

Câu 5: Trong các sơ đồ khối sau, sơ đồ khối nào thể hiện cấu trúc lặp kiểm tra điều kiện sau?

 Trắc nghiệm Tin học 6 Bài 16 (có đáp án): Cấu trúc điều khiển

Trả lời: Sơ đồ C, D thể hiện cấu trúc lặp trong đó câu C kiểm soát điều kiện trước còn câu D kiểm soát sau.

Đáp án: D.

Câu 6: Đoạn văn sau mô tả công việc rửa rau: “Em hãy cho rau vào chậu và xả nước ngập rau. Sau đó em dùng tay đảo rau trong chậu. Cuối cùng em vớt rau ra rổ và đổ hết nước trong chậu đi."

Đoạn văn bản trên thể hiện cấu trúc điều khiển nào?

A. Cấu trúc tuần tự.                                 

B. Cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu.

C. Cấu trúc lặp.                                        

D. Cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ.

Trả lời: Các bước rửa rau được thực hiện lần lượt từ bước đầu tiên là cho rau vào chậu và kết thúc là đổ hết nước trong chậu đi.

Đáp án: A.

Quảng cáo

Câu 7: Câu: “Nếu bạn Hoa ốm phải nghỉ học, em sẽ chép bài giúp bạn" thể hiện cấu trúc điều khiển nào?

A. Cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ.

B. Cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu.

C. Cấu trúc lặp.                                        

D. Cấu trúc tuần tự.

Trả lời: Cấu trúc rẽ nhánh với chỉ một nhánh lựa chọn.

Đáp án: B.

Câu 8: Bạn Hoàng xây dựng thuật toán cho nhân vật di chuyển trên sân khấu với quy luật như sau:

Nếu nhân vật gặp chướng ngại vật (chẳng hạn tảng đá), thì nhân vật sẽ đổi hướng trước khi tiếp tục di chuyển về phía trước. Nếu nhân vật không gặp phải chướng ngại vật, thì nhân vật tiếp tục tiến về phía trước.

Bạn Hoàng nên dùng loại cấu trúc điều khiển nào?

A. Cấu trúc tuần tự.                                  

B. Cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu.

C. Cấu trúc lặp.                                         

D. Cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ.

Trả lời: Có hai giả thiết trong cấu trúc của bạn Hoàng.

Đáp án: D.

Câu 9: Bạn Hải đã viết một chương trình điều khiển chú mèo di chuyển liên tục trên sân khấu cho đến khi chạm phải chú chó. Bạn Hải nên dùng loại cấu trúc điều khiển nào để thực hiện yêu cầu di chuyển liên tục của chú mèo?

A. Cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ.

B. Cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu.

C. Cấu trúc lặp.                                         

D. Cấu trúc tuần tự.

Trả lời: Để chú mèo có thể liên tục di chuyển đến khi gặp phải chú chó (điều kiện dừng lại) ta dùng cấu trúc lặp.

Đáp án: C.

Quảng cáo

Câu 10: Thuật toán thực hiện công việc rửa rau được mô tả bằng cách liệt kê các bước như sau:

1. Cho rau vào chậu và xả nước ngập rau.

2. Dùng tay đảo rau trong chậu.

3. Vớt rau ra rổ, đổ hết nước trong chậu đi.

4. Lặp lại bước 1 đến bước 3 cho đến khi rau sạch thì kết thúc.

Điều kiện để dừng việc rửa rau là gì?

A. Vớt rau ra rổ.

B. Đổ hết nước trong chậu đi.

C. Rau sạch.

D. Rau ở trong chậu.

Trả lời: Điều kiện để dừng việc rửa là rau sạch.

Đáp án: C.

Câu 11: Thuật toán thực hiện công việc rửa rau được mô tả bằng cách liệt kê các bước như sau:

1. Cho rau vào chậu và xả nước ngập rau

2. Dùng tay đảo rau trong chậu

3. Vớt rau ra rổ, đổ hết nước trong chậu đi

4. Lặp lại bước 1 đến bước 3 cho đến khi rau sạch thì kết thúc

Các bước nào của thuật toán được lặp lại?

A. Chỉ bước 1 và 2.                                           

B. Chỉ bước 2 và 3.

C. Ba bước 1, 2 và 3.                                        

D. Cả bốn bước 1, 2, 3 và 4.

Trả lời: Vòng lặp được lặp lại với 3 bước 1, 2 và 3.

Đáp án: C.

Câu 12: Cho sơ đồ khối. Hãy cho biết sơ đồ cho ta biết gì?

Trắc nghiệm Tin học 6 Bài 16 (có đáp án): Cấu trúc điều khiển

A. Nhóm tuổi dưới lao động: từ sơ sinh đến 14 tuổi, nhóm tuổi lao động: từ 15 đến 55 tuổi, nhóm tuổi ngoài lao động: từ 56 tuổi trở lên.

B. Nhóm tuổi dưới lao động: từ sơ sinh đến 14 tuổi, nhóm tuổi lao động: từ 16 đến 55 tuổi, nhóm tuổi ngoài lao động: từ 55 tuổi trở lên.

C. Nhóm tuổi dưới lao động: từ sơ sinh đến 15 tuổi, nhóm tuổi lao động: từ 15 đến 55 tuổi, nhóm tuổi ngoài lao động: từ 56 tuổi trở lên.

D. Nhóm tuổi dưới lao động: từ sơ sinh đến 14 tuổi, nhóm tuổi lao động: từ 15 đến 54 tuổi, nhóm tuổi ngoài lao động: từ 55 tuổi trở lên.

Trả lời: Quan sát sơ đồ khối ta có: Nhóm tuổi dưới lao động: từ sơ sinh đến 14 tuổi, nhóm tuổi lao động: từ 15 đến 55 tuổi, nhóm tuổi ngoài lao động: từ 56 tuổi trở lên.

Đáp án: A.

Câu 13: 

Trắc nghiệm Tin học 6 Bài 16 (có đáp án): Cấu trúc điều khiển

Sơ đồ trên thể hiện cấu trúc:

A. Cấu trúc lặp.

B. cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu.

C. Cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ.

D. Cấu trúc tuần tự.

Trả lời: Cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ: Nếu Điều kiện đúng thực hiện Lệnh 1, nếu không đúng thực hiện Lệnh 2.

Đáp án: C.

Câu 14: Câu lệnh được mô tả như sau: “ Nếu Điều kiện đúng thực hiện Lệnh, nếu sai thì dừng” là câu lệnh gì?

A. Cấu trúc lặp.

B. cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu.

C. Cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ.

D. Cấu trúc tuần tự.

Trả lời: Cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu: Nếu Điều kiện đúng thực hiện Lệnh, nếu sai thì dừng.

Đáp án: B.

Câu 15: Câu “ Nếu Tết năm nay Covid được kiểm soát em sẽ đi chúc tết bà con, họ hàng, nếu không em sẽ ở nhà.” thể hiện cấu trúc điều khiển nào?

A. Cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ.

B. Cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu.

C. Cấu trúc lặp.

D. Cấu trúc tuần tự.

Trả lời: Cấu trúc rẽ nhánh với 2 nhánh lựa chọn.=> cấu trục rẽ nhánh dạng đủ.

Đáp án: A.

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Tin học lớp 6 Kết nối tri thức có đáp án hay khác:

Săn SALE shopee tháng 9:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k10: fb.com/groups/hoctap2k10/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Soạn, Giải bài tập Tin học lớp 6 của chúng tôi được biên soạn bám sát chương trình sách giáo khoa Tin học 6 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 6 Kết nối tri thức khác