Giải Toán lớp 1 Chủ đề 6 : Các số đến 100 - Kết nối tri thức

Giải Toán lớp 1 Chủ đề 6 : Các số đến 100 - Kết nối tri thức

Với giải bài tập Toán lớp 1 Chủ đề 6 : Các số đến 100 sách Kết nối tri thức hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 1 Chủ đề 6 : Các số đến 100.
Bài 21: Số có hai chữ số

Hoạt động (trang 5)

Bài 1 trang 5 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Biết mỗi có 10 quả cà chua. Tìm số thích hợp (theo mẫu).

Giải Toán lớp 1 Tập 2 trang 5 Bài 21: Số có hai chữ số | Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải

Giải Toán lớp 1 Tập 2 trang 5 Bài 21: Số có hai chữ số | Kết nối tri thức

Bài 2 trang 5 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Số?

Giải Toán lớp 1 Tập 2 trang 5 Bài 21: Số có hai chữ số | Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải

Giải Toán lớp 1 Tập 2 trang 5 Bài 21: Số có hai chữ số | Kết nối tri thức

Bài 3 trang 5 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Số?

Giải Toán lớp 1 Tập 2 trang 5 Bài 21: Số có hai chữ số | Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải

Giải Toán lớp 1 Tập 2 trang 5 Bài 21: Số có hai chữ số | Kết nối tri thức

Luyện tập (trang 6)

Bài 1 trang 6 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Số?

Giải Toán lớp 1 Tập 2 trang 5 Bài 21: Số có hai chữ số | Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải

Giải Toán lớp 1 Tập 2 trang 5 Bài 21: Số có hai chữ số | Kết nối tri thức

Bài 2 trang 6 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Quan sát tranh rồi trả lời:

Giải Toán lớp 1 Tập 2 trang 5 Bài 21: Số có hai chữ số | Kết nối tri thức

Trên bàn có:

a) Mấy cái kẹo?

b) Mấy gói quà?

c) Mấy bông hoa?

Hướng dẫn giải

a) 15 cái kẹo

b) 4 gói quà

c) 5 bông hoa

Hoạt động (trang 8, 9)

Bài 1 trang 8 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Số?

Giải Toán lớp 1 Tập 2 trang 5 Bài 21: Số có hai chữ số | Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải

Giải Toán lớp 1 Tập 2 trang 5 Bài 21: Số có hai chữ số | Kết nối tri thức

Bài 2 trang 8 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Tìm nhà cho chim cánh cụt.

Giải Toán lớp 1 Tập 2 trang 5 Bài 21: Số có hai chữ số | Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải

10: Mười

20: Hai mươi

30: Ba mươi

40: Bốn mươi

50: Năm mươi

60: Sáu mươi

Giải Toán lớp 1 Tập 2 trang 5 Bài 21: Số có hai chữ số | Kết nối tri thức

Bài 3 trang 9 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Biết mỗi cây có 10 quả. Tìm số thích hợp (theo mẫu).

Giải Toán lớp 1 Tập 2 trang 5 Bài 21: Số có hai chữ số | Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải

Giải Toán lớp 1 Tập 2 trang 5 Bài 21: Số có hai chữ số | Kết nối tri thức

Bài 4 trang 9 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Biết mỗi túi có 10 quả cà chua. Tìm số quả cà chua trên mỗi hàng (theo mẫu):

Giải Toán lớp 1 Tập 2 trang 5 Bài 21: Số có hai chữ số | Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải

Giải Toán lớp 1 Tập 2 trang 5 Bài 21: Số có hai chữ số | Kết nối tri thức

Bài 22: So sánh số có hai chữ số

Hoạt động (trang 16, 17)

Bài 1 trang 16 SGK Toán lớp 1 tập 2 : So sánh (theo mẫu):

Giải Toán lớp 1 Tập 2 trang 16 Bài 22: So sánh số có hai chữ số | Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải

Giải Toán lớp 1 Tập 2 trang 16 Bài 22: So sánh số có hai chữ số | Kết nối tri thức

Bài 2 trang 17 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Túi nào có số lớn hơn?

Giải Toán lớp 1 Tập 2 trang 16 Bài 22: So sánh số có hai chữ số | Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải

Giải Toán lớp 1 Tập 2 trang 16 Bài 22: So sánh số có hai chữ số | Kết nối tri thức

Bài 3 trang 17 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm:

24 … 19

35 … 37

68 … 68

56 … 65

90 … 89

71 … 81

Hướng dẫn giải

24 > 19

35 < 37

68 = 68

56 < 65

90 > 89

71 < 81

Bài 4 trang 17 SGK Toán lớp 1 tập 2 :

a) Chiếc lọ nào có số lớn nhất?

Giải Toán lớp 1 Tập 2 trang 16 Bài 22: So sánh số có hai chữ số | Kết nối tri thức

b) Chiếc lọ nào có số bé nhất?

Giải Toán lớp 1 Tập 2 trang 16 Bài 22: So sánh số có hai chữ số | Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải

a) Chiếc lọ nào có số lớn nhất?

Giải Toán lớp 1 Tập 2 trang 16 Bài 22: So sánh số có hai chữ số | Kết nối tri thức

b) Chiếc lọ nào có số bé nhất?

Giải Toán lớp 1 Tập 2 trang 16 Bài 22: So sánh số có hai chữ số | Kết nối tri thức

Luyện tập (trang 18)

Bài 1 trang 18 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Số nào lớn hơn trong mỗi cặp?

Giải Toán lớp 1 Tập 2 trang 16 Bài 22: So sánh số có hai chữ số | Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải

Giải Toán lớp 1 Tập 2 trang 16 Bài 22: So sánh số có hai chữ số | Kết nối tri thức

Bài 2 trang 18 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Số nào bé hơn trong mỗi cặp?

Giải Toán lớp 1 Tập 2 trang 16 Bài 22: So sánh số có hai chữ số | Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải

Giải Toán lớp 1 Tập 2 trang 16 Bài 22: So sánh số có hai chữ số | Kết nối tri thức

Bài 3 trang 18 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Đổi chỗ hai chiếc xe để các số trên xe sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn.

Giải Toán lớp 1 Tập 2 trang 16 Bài 22: So sánh số có hai chữ số | Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải

a) Sắp xếp ba số trên xe 80; 30; 90 theo thứ tự từ bé đến lớn: 30; 80; 90

Vậy đổi vị trí hai xe có số 30 và 80.

b) Sắp xếp ba số trên xe 47; 74; 70 theo thứ từ bé đến lớn: 47; 70; 74

Vậy đổi vị trí hai xe có số 70 và 74.

Luyện tập (trang 20, 21)

Bài 1 trang 20 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Đ, S?

Giải Toán lớp 1 Tập 2 trang 16 Bài 22: So sánh số có hai chữ số | Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải

Giải Toán lớp 1 Tập 2 trang 16 Bài 22: So sánh số có hai chữ số | Kết nối tri thức

Bài 2 trang 20 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Điền dấu >, <, = vào ô trống:

Giải Toán lớp 1 Tập 2 trang 16 Bài 22: So sánh số có hai chữ số | Kết nối tri thức

b) Tìm đường xe đi đến trạm xăng.

Hướng dẫn giải

Giải Toán lớp 1 Tập 2 trang 16 Bài 22: So sánh số có hai chữ số | Kết nối tri thức

Giải Toán lớp 1 Tập 2 trang 16 Bài 22: So sánh số có hai chữ số | Kết nối tri thức

Bài 3 trang 21 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Lớp 1A có 33 học sinh, lớp 1B có 30 học sinh, lớp 1C có 35 học sinh. Hỏi:

a) Lớp 1A và lớp 1B, lớp nào có nhiều học sinh hơn?

b) Lớp 1B và lớp 1C, lớp nào có ít học sinh hơn?

c) Lớp nào có nhiều học sinh nhất?

d) Lớp nào có ít học sinh nhất?

Hướng dẫn giải

Lớp 1A có 33 học sinh.

Lớp 1B có 30 học sinh.

Lớp 1C có 35 học sinh.

a) Vì 33 > 30 nên lớp 1A có nhiều học sinh hơn lớp 1B.

b) Vì 30 < 35 nên lớp 1B có ít học sinh hơn lớp 1C.

Vì 30 < 33 < 35 nên lớp 1C có nhiều học sinh nhất, lớp 1B có ít học sinh nhất.

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:


Các loạt bài lớp 2 Kết nối tri thức khác