Giải Toán lớp 1 Chủ đề 8: Phép cộng, phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 100 - Kết nối tri thức

Giải Toán lớp 1 Chủ đề 8: Phép cộng, phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 100 - Kết nối tri thức

Với giải bài tập Toán lớp 1 Chủ đề 8: Phép cộng, phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 100 sách Kết nối tri thức hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 1 Chủ đề 8: Phép cộng, phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 100.
Bài 29: Phép cộng số có hai chữ số với số có một chữ số

Hoạt động (trang 45)

Bài 1 trang 45 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Tính:

Toán lớp 1 Bài 29: Phép cộng số có hai chữ số với số có một chữ số trang 44 | Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải

Toán lớp 1 Bài 29: Phép cộng số có hai chữ số với số có một chữ số trang 44 | Kết nối tri thức

Bài 2 trang 45 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Đặt tính rồi tính:

11 + 8                   71 + 5                   94 + 4

Hướng dẫn giải

Toán lớp 1 Bài 29: Phép cộng số có hai chữ số với số có một chữ số trang 44 | Kết nối tri thức

Bài 3 trang 45 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Tính rồi tìm thức ăn cho mỗi con vật:

Toán lớp 1 Bài 29: Phép cộng số có hai chữ số với số có một chữ số trang 44 | Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải

Toán lớp 1 Bài 29: Phép cộng số có hai chữ số với số có một chữ số trang 44 | Kết nối tri thức

Toán lớp 1 Bài 29: Phép cộng số có hai chữ số với số có một chữ số trang 44 | Kết nối tri thức

Luyện tập (trang 46, 47)

Bài 1 trang 46 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Đặt tính rồi tính:

42 + 4          73 + 6          34 + 5

Hướng dẫn giải

Toán lớp 1 Bài 29: Phép cộng số có hai chữ số với số có một chữ số trang 44 | Kết nối tri thức

Bài 2 trang 46 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Số?

Toán lớp 1 Bài 29: Phép cộng số có hai chữ số với số có một chữ số trang 44 | Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải

Toán lớp 1 Bài 29: Phép cộng số có hai chữ số với số có một chữ số trang 44 | Kết nối tri thức

Bài 3 trang 46 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Bạn Mai gấp được 25 chiếc thuyền giấy. Em Mi gấp được 3 chiếc thuyền giấy. Hỏi cả hai chị em gấp được bao nhiêu chiếc thuyền giấy?

Toán lớp 1 Bài 29: Phép cộng số có hai chữ số với số có một chữ số trang 44 | Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải

Cả hai chị em gấp được số thuyền giấy là:

25 + 3 = 28 (chiếc thuyền giấy)

Đáp số: 28 chiếc thuyền giấy

Bài 4 trang 46 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Lá sen chỉ chở được 17 chú ếch con. Trên lá sen đang có 14 chú ếch con.

Toán lớp 1 Bài 29: Phép cộng số có hai chữ số với số có một chữ số trang 44 | Kết nối tri thức

Tìm đáp án cho hết ếch con lên lá sen.

Toán lớp 1 Bài 29: Phép cộng số có hai chữ số với số có một chữ số trang 44 | Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải

Chọn B.

Bài 5 trang 47 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Lấy mỗi số trên vỏ sò màu xanh cộng với một số trên vỏ sò màu vàng để được một số trên vỏ màu cam. Tìm các phép tính đó.

Toán lớp 1 Bài 29: Phép cộng số có hai chữ số với số có một chữ số trang 44 | Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải

Xét

40 + 2 = 42

40 + 3 = 43

52 + 2 = 53

52 + 3 = 55

Phép tính cần tìm là:

Toán lớp 1 Bài 29: Phép cộng số có hai chữ số với số có một chữ số trang 44 | Kết nối tri thức

Bài 30: Phép cộng số có hai chữ số với số có hai chữ số

Hoạt động (trang 48, 49)

Bài 1 trang 48 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Tính:

Toán lớp 1 Bài 30: Phép cộng số có hai chữ số với số có hai chữ số trang 48 | Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải

Toán lớp 1 Bài 30: Phép cộng số có hai chữ số với số có hai chữ số trang 48 | Kết nối tri thức

Bài 2 trang 49 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Đặt tính rồi tính:

Toán lớp 1 Bài 30: Phép cộng số có hai chữ số với số có hai chữ số trang 48 | Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải

Toán lớp 1 Bài 30: Phép cộng số có hai chữ số với số có hai chữ số trang 48 | Kết nối tri thức

Bài 3 trang 49 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Tìm chỗ đỗ cho trực thăng.

Toán lớp 1 Bài 30: Phép cộng số có hai chữ số với số có hai chữ số trang 48 | Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải

Toán lớp 1 Bài 30: Phép cộng số có hai chữ số với số có hai chữ số trang 48 | Kết nối tri thức

Bài 4 trang 49 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Có hai cây cà chua trong vườn. Một cây có 10 quả, một cây có 26 quả. Hỏi cả hai cây có bao nhiêu quả cà chua?

Toán lớp 1 Bài 30: Phép cộng số có hai chữ số với số có hai chữ số trang 48 | Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải

Phép tính: Toán lớp 1 Bài 30: Phép cộng số có hai chữ số với số có hai chữ số trang 48 | Kết nối tri thức

Cả hai cây có số quả cà chua là:

10 + 26 = 36 (quả)

Đáp số: 36 quả cà chua

Luyện tập (trang 50, 51)

Bài 1 trang 50 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Đặt tính rồi tính:

Toán lớp 1 Bài 30: Phép cộng số có hai chữ số với số có hai chữ số trang 48 | Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải

Toán lớp 1 Bài 30: Phép cộng số có hai chữ số với số có hai chữ số trang 48 | Kết nối tri thức

Bài 2 trang 50 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Quả xoài nào ghi phép tính có kết quả bé nhất?

Toán lớp 1 Bài 30: Phép cộng số có hai chữ số với số có hai chữ số trang 48 | Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải

Toán lớp 1 Bài 30: Phép cộng số có hai chữ số với số có hai chữ số trang 48 | Kết nối tri thức

Vì 42 < 80 < 83 nên quả xoài ghi phép tính 80 + 3 có kết quả lớn nhất, quả xoài ghi phép tính 2 + 40 có kết quả bé nhất.

Bài 3 trang 50 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Trên cây có 15 con chim. Lát sau có thêm 24 con chim bay đến đậu cùng. Hỏi lúc này trên cây có tất cả bao nhiêu con chim?

Toán lớp 1 Bài 30: Phép cộng số có hai chữ số với số có hai chữ số trang 48 | Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải

Có tất cả số con chim là:

15 + 24 = 39 (con)

Đáp số: 39 con chim

Bài 4 trang 51 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Tính nhẩm (theo mẫu):

Toán lớp 1 Bài 30: Phép cộng số có hai chữ số với số có hai chữ số trang 48 | Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải

a)

*) 10 + 50

1 chục + 5 chục = 6 chục

10 + 50 = 60

*) 20 + 40

2 chục + 4 chục = 6 chục

20 + 40 = 60

*) 30 + 30

3 chục + 3 chục = 6 chục

30 + 30 = 60

b)

*) 30 + 40

3 chục + 4 chục = 7 chục

30 + 40 = 70

*) 40 + 30

4 chục + 3 chục = 7 chục

40 + 30 = 70

*) 20 + 50

2 chục + 5 chục = 7 chục

20 + 50 = 70

c)

*) 10 + 20

1 chục + 2 chục = 3 chục

10 + 20 = 30

*) 10 + 30

1 chục + 3 chục = 4 chục

10 + 30 = 40

*) 10 + 40

1 chục + 4 chục = 5 chục

10 + 40 = 50

Bài 5 trang 51 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Tìm số bị rơi mất trong mỗi chiếc lá có dấu “?”:

Toán lớp 1 Bài 30: Phép cộng số có hai chữ số với số có hai chữ số trang 48 | Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải

Toán lớp 1 Bài 30: Phép cộng số có hai chữ số với số có hai chữ số trang 48 | Kết nối tri thức

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:


Các loạt bài lớp 2 Kết nối tri thức khác