Giải Toán lớp 1 Chủ đề 7: Độ dài và đo độ dài - Kết nối tri thức

Giải Toán lớp 1 Chủ đề 7: Độ dài và đo độ dài - Kết nối tri thức

Với giải bài tập Toán lớp 1 Chủ đề 7: Độ dài và đo độ dài sách Kết nối tri thức hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 1 Chủ đề 7: Độ dài và đo độ dài.
Bài 25: Dài hơn, ngắn hơn

Hoạt động (trang 28, 29)

Bài 1 trang 28 SGK Toán lớp 1 tập 2 :

Toán lớp 1 Bài 25: Dài hơn, ngắn hơn trang 28 | Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải

Toán lớp 1 Bài 25: Dài hơn, ngắn hơn trang 28 | Kết nối tri thức

Bài 2 trang 28 SGK Toán lớp 1 tập 2 :

Toán lớp 1 Bài 25: Dài hơn, ngắn hơn trang 28 | Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải

Con sâu C ngắn hơn con sâu A.

Bài 3 trang 29 SGK Toán lớp 1 tập 2 : So sánh dài hơn, ngắn hơn.

Toán lớp 1 Bài 25: Dài hơn, ngắn hơn trang 28 | Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải

a) Chìa khóa B dài hơn chìa khóa A.

Chìa khóa A ngắn hơn chìa khóa B.

b) Chìa khóa D dài hơn chìa khóa C.

Chìa khóa C ngắn hơn chìa khóa D.

c) Chìa khóa C dài hơn chìa khóa A.

Chìa khóa A ngắn hơn chìa khóa C.

d) Chìa khóa B dài hơn chìa khóa C.

Chìa khóa C ngắn hơn chìa khóa B.

Bài 4 trang 29 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Con cá nào dài nhất? Con cá nào ngắn nhất?

Toán lớp 1 Bài 25: Dài hơn, ngắn hơn trang 28 | Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải

Toán lớp 1 Bài 25: Dài hơn, ngắn hơn trang 28 | Kết nối tri thức

Hoạt động (trang 30, 31)

Bài 1 trang 30 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Con vật nào cao hơn?

Toán lớp 1 Bài 25: Dài hơn, ngắn hơn trang 28 | Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải

Học sinh quan sát hình vẽ.

Toán lớp 1 Bài 25: Dài hơn, ngắn hơn trang 28 | Kết nối tri thức

Bài 2 trang 30 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Lọ hoa nào thấp hơn?

Toán lớp 1 Bài 25: Dài hơn, ngắn hơn trang 28 | Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải

Toán lớp 1 Bài 25: Dài hơn, ngắn hơn trang 28 | Kết nối tri thức

Bài 3 trang 31 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Tìm cây cao nhất, cây thấp nhất trong mỗi hàng.

Toán lớp 1 Bài 25: Dài hơn, ngắn hơn trang 28 | Kết nối tri thức

Toán lớp 1 Bài 25: Dài hơn, ngắn hơn trang 28 | Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải

a) Cây A thấp nhất; Cây D cao nhất

b) Cây C thấp nhất; Cây A cao nhất

c) Cây C thấp nhất; Cây A cao nhất

d) Cây D thấp nhất; Cây A cao nhất

e) Cây D thấp nhất; Cây C cao nhất

Bài 26: Đơn vị đo độ dài

Hoạt động (trang 34, 35)

Bài 1 trang 34 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Bạn nào đặt thước đo đúng?

Toán lớp 1 Bài 26: Đơn vị đo độ dài trang 32 | Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải

Đặt thước đo dọc theo độ dài vật cần đo, vạch số ngang với một đầu của vật.

Bạn Nam đặt thước đo đúng.

Bài 2 trang 34 SGK Toán lớp 1 tập 2 :

a) Đo độ dài mỗi cây bút.

Toán lớp 1 Bài 26: Đơn vị đo độ dài trang 32 | Kết nối tri thức

b) Trong các cây bút trên, bút nào dài nhất, bút nào ngắn nhất?

Hướng dẫn giải

Toán lớp 1 Bài 26: Đơn vị đo độ dài trang 32 | Kết nối tri thức

Vì 4cm < 6cm < 8cm nên bút máy dài nhất, bút màu ngắn nhất.

Bài 3 trang 35 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Ước lượng độ dài mỗi cây bút rồi dùng thước có vạch chia xăng-ti-mét để đo đúng.

Toán lớp 1 Bài 26: Đơn vị đo độ dài trang 32 | Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải

Toán lớp 1 Bài 26: Đơn vị đo độ dài trang 32 | Kết nối tri thức

Toán lớp 1 Bài 26: Đơn vị đo độ dài trang 32 | Kết nối tri thức

Bài 4 trang 35 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Mỗi băng giấy dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

Toán lớp 1 Bài 26: Đơn vị đo độ dài trang 32 | Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải

Quan sát hình vẽ:

Băng giấy đỏ dài 6cm.

Băng giấy vàng dài 4cm.

Băng giấy xanh dài 8cm.

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:


Các loạt bài lớp 2 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên