Toán lớp 1 Bài 33: Luyện tập chung trang 64 - Kết nối tri thức

Toán lớp 1 Bài 33: Luyện tập chung trang 64 - Kết nối tri thức

Với giải bài tập Toán lớp 1 Bài 33: Luyện tập chung trang 64 sách Kết nối tri thức hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 1 Tập 2.

Quảng cáo

Luyện tập (trang 64, 65)

Bài 1 trang 64 SGK Toán lớp 1 tập 2 :

a) Tính:

20 + 5                             36 + 1                     57 – 40                           74 – 24 

b) Tính nhẩm:

20 + 30                           40 + 10                           70 – 20                           90 – 40 

Hướng dẫn giải

Toán lớp 1 Bài 33: Luyện tập chung trang 64 | Kết nối tri thức

Bài 2 trang 64 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Mai, Việt và Rô-bốt chơi đá cầu. Em hãy tìm số bước chân thích hợp.

Toán lớp 1 Bài 33: Luyện tập chung trang 64 | Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải

Số bước chân của bạn Mai là 10 bước chân.

Số bước chân của bạn Việt là:

10 + 5 = 15 (bước chân)

Số bước chân của bạn Rô-bốt là:

10 + 5 + 4 = 19 (bước chân)

Toán lớp 1 Bài 33: Luyện tập chung trang 64 | Kết nối tri thức

Bài 3 trang 65 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Chú ếch nào được ăn hoa mướp?

Toán lớp 1 Bài 33: Luyện tập chung trang 64 | Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải

Toán lớp 1 Bài 33: Luyện tập chung trang 64 | Kết nối tri thức

Chú ếch màu vàng ăn được hoa mướp.

Bài 4 trang 65 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Anh Khoai phải sắp xếp các đốt tre thành phép tính đúng. Nhưng do vội quá nên anh xếp nhầm hai đốt tre. Em hãy xếp lại giúp anh Khoai nhé!

Toán lớp 1 Bài 33: Luyện tập chung trang 64 | Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải

98 – 75 = 23

Toán lớp 1 Bài 33: Luyện tập chung trang 64 | Kết nối tri thức

Luyện tập (trang 66, 67)

Bài 1 trang 66 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Đặt tính rồi tính:

23 + 5                   67 + 2                   48 – 3                   95 – 41

Hướng dẫn giải

Toán lớp 1 Bài 33: Luyện tập chung trang 64 | Kết nối tri thức

Bài 2 trang 66 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Số?

Toán lớp 1 Bài 33: Luyện tập chung trang 64 | Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải

Thực hiện các phép tính trên sơ đồ:

Toán lớp 1 Bài 33: Luyện tập chung trang 64 | Kết nối tri thức

Bài 3 trang 66 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Số?

Toán lớp 1 Bài 33: Luyện tập chung trang 64 | Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải

Toán lớp 1 Bài 33: Luyện tập chung trang 64 | Kết nối tri thức

Bài 4 trang 66 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Trên cây thị có 74 quả. Gió lay làm rụng 21 quả. Hỏi trên cây còn lại bao nhiêu quả thị?

Toán lớp 1 Bài 33: Luyện tập chung trang 64 | Kết nối tri thức

Em hãy nêu câu trả lời.

Hướng dẫn giải

Trên cây còn lại số quả thị là:

74 – 21 = 53 (quả)

Đáp số: 53 quả thị

Bài 5 trang 67 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Dế mèn phiêu lưu kí.

Toán lớp 1 Bài 33: Luyện tập chung trang 64 | Kết nối tri thức

a) Xem tranh rồi tính:

- Từ nhà dế mèn đến nhà bác xén tóc dài bao nhiêu bước chân?

- Từ nhà dế mèn đến nhà châu chấu voi dài bao nhiêu bước chân?

b) Nhà ai gần nhà dế mèn nhất?

Hướng dẫn giải

a)

Từ nhà dế mèn đến nhà xén tóc dài số bước chân là:

30 + 31 + 32 = 93 (bước chân)

Từ nhà dế mèn đến nhà châu châu voi dài số bước chân là:

30 + 15 + 21 = 66 (bước chân)

b)

Từ nhà dế trũi đến nhà dế mèn dài 28 bước chân.

Từ nhà châu châu voi đến nhà dế mèn dài 66 bước chân.

Từ nhà xén tóc đến nhà dế mèn dài 93 bước chân.

Vì 28 < 66 < 93 nên từ nhà dế trũi đến nhà dế mèn là gần nhất.

Luyện tập (trang 68, 69)

Bài 1 trang 68 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Đặt tính rồi tính:

31 + 7                   23 + 64                          86 – 15                          95 – 3

Hướng dẫn giải

Toán lớp 1 Bài 33: Luyện tập chung trang 64 | Kết nối tri thức

Bài 2 trang 68 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Trong hai ngày, tráng sĩ uống hết 49 bầu nước. Ngày thứ nhất, tráng sĩ uống hết 25 bầu nước. Hỏi ngày thứ hai, tráng sĩ uống hết bao nhiêu bầu nước?

Toán lớp 1 Bài 33: Luyện tập chung trang 64 | Kết nối tri thức

Em hãy nêu câu trả lời.

Hướng dẫn giải

Ngày thứ hai, tráng sĩ uống hết:

49 – 25 = 24 (bầu nước)

Đáp số: 24 bầu nước

Bài 3 trang 68 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Số?

Toán lớp 1 Bài 33: Luyện tập chung trang 64 | Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải

Thực hiện phép tính cộng:

12 + 10 = 22

23 + 22 = 45

44 + 45 = 89

Toán lớp 1 Bài 33: Luyện tập chung trang 64 | Kết nối tri thức

Bài 4 trang 69 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Tính:

Toán lớp 1 Bài 33: Luyện tập chung trang 64 | Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải

23 + 15 = 38

47 – 11 = 36

30 + 40 = 70

61 + 3 = 64

40 + 5 = 45

64 – 20 = 44

14 + 5 = 19

20 + 70 = 90

Luyện tập (trang 70, 71)

Bài 1 trang 70 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Tính:

25 + 40                 41 + 8                   99 – 9                   65 – 62

Hướng dẫn giải

Toán lớp 1 Bài 33: Luyện tập chung trang 64 | Kết nối tri thức

Bài 2 trang 70 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Số?

Toán lớp 1 Bài 33: Luyện tập chung trang 64 | Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải

Toán lớp 1 Bài 33: Luyện tập chung trang 64 | Kết nối tri thức

Bài 3 trang 70 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Số quả thông ở hai bên bằng nhau. Hỏi trong túi màu đỏ có bao nhiêu quả thông?

Toán lớp 1 Bài 33: Luyện tập chung trang 64 | Kết nối tri thức Em hãy nêu câu trả lời.

Hướng dẫn giải

Trong túi màu đỏ có số quả thông là:

45 + 33 = 78 (quả)

Đáp số: 78 quả thông

Bài 4 trang 71 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Tính:

a) 20 + 40 + 1

b) 15 – 2 – 1

c) 40 + 15 + 2

Hướng dẫn giải

a) 20 + 40 + 1 = 60 + 1 = 61

b) 15 – 2 – 1 = 13 – 1 = 12

c) 40 + 15 + 2 = 55 + 4 = 57

Bài 5 trang 71 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Trên ga có 3 đoàn tàu:

a) Đoàn tàu A có 10 toa. Đoàn tàu B có 12 toa. Hỏi cả hai đoàn tàu có bao nhiêu toa?

Toán lớp 1 Bài 33: Luyện tập chung trang 64 | Kết nối tri thức

Em hãy nêu câu trả lời.

b) Đoàn tàu C có 15 toa chở khách và chở hàng. Trong đó, có 3 toa chở hàng. Hỏi đoàn tàu C có bao nhiêu toa chở khách?

Toán lớp 1 Bài 33: Luyện tập chung trang 64 | Kết nối tri thức

Em hãy nêu câu trả lời.

Hướng dẫn giải

a) Cả hai đoàn tàu có số toa là:

10 + 12 = 22 (toa)

Đáp số: 22 toa tàu

Toán lớp 1 Bài 33: Luyện tập chung trang 64 | Kết nối tri thức

b) Đoàn tàu C có số toa chở khách là:

15 – 3 = 12 (toa)

Đáp số: 12 toa chở khách

Bài giảng: Bài 33: Luyện tập chung - Kết nối tri thức - Cô Nguyễn Thị Hậu (Giáo viên VietJack)

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 1 Tập 1, Tập 2 hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán lớp 1 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống của NXB Giáo dục.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Kết nối tri thức khác