Toán lớp 2 Bài 45 Luyện tập chung trang 27 - Kết nối tri thức

Toán lớp 2 Bài 45 Luyện tập chung trang 27 - Kết nối tri thức

Video giải Toán 2 Bài 45: Luyện tập chung (trang 27) - Kết nối tri thức - Cô Phạm Kim Chi (Giáo viên VietJack)

Với giải bài tập Toán lớp 2 Luyện tập chung trang 27 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 2.

Hoạt động (trang 27 - 28)

Bài 1 (trang 27/SGK) Tìm phép nhân thích hợp.

 Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 45

Hướng dẫn giải

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 45

Bài 2 (trang 27/SGK) Tính nhẩm.

a) 2 × 4              2 × 7

5 × 3                 5 × 6

2 × 8                 2 × 9

5 × 5                 5 × 8

b) 12 : 2           18 : 2

15 : 5                30 : 5

16 : 2               14 : 2

20 : 5               45 : 5

Hướng dẫn giải

a) 

2 × 4 = 8              2 × 7 = 14

5 × 3 = 15             5 × 6 = 30

2 × 8 = 16             2 × 9 = 18

5 × 5 = 25             5 × 8 = 40

b) 

12 : 2 = 6              18 : 2 = 9

15 : 5 = 3              30 : 5 = 6

16 : 2 = 8              14 : 2 = 7

20 : 5 = 4              45 : 5 = 9 

Bài 3 (trang 27/SGK) Trong trò chơi Ô ăn quan, mỗi ô có 5 viên sỏi. Hỏi 10 ô như vậy có tất cả bao nhiêu viên sỏi?

Hướng dẫn giải

10 ô có số viên sỏi là:

10 : 5 = 2 (viên sỏi)

Đáp số: 2 viên sỏi

Bài 4 (trang 28/SGK) Số?

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 45

Hướng dẫn giải

a) 

10 : 2 = 5

5 × 3 = 15

Các số điền vào dấu ? lần lượt là 5 và 15.

b) 

2 × 10 = 20

20 : 5 = 4

Các số điền vào dấu ? lần lượt là 20 và 4.

c) 

20 : 2 = 10 

10 : 5 = 2

Các số điền vào dấu ? lần lượt là 20 và 4.

Luyện tập (trang 28-29)

Bài 1 trang 28 SGK Toán lớp 2 Tập 2:

Tính nhẩm.

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 45

Hướng dẫn giải

Tính nhẩm từ điểm ô tô xuát phát:

2 × 1 = 2           6 : 2 = 3           2 × 7 = 14

10 : 2 = 5           5 × 1 = 5           15 : 5 = 3

5 × 9 = 45         18 : 2 = 9          35 : 5 = 7

5 × 7 = 35         40 : 5 = 8          2 × 6 = 12

Bài 2 trang 28 SGK Toán lớp 2 Tập 2:

Tìm chuồng cho chim bồ câu.

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 45

Hướng dẫn giải

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 45

Bài 3 (trang 29/SGK)

Bài 3 trang 29 SGK Toán lớp 2 Tập 2:

Có 35 bạn tham gia đi cắm trại. Cô giáo chia đều các bạn thành 5 nhóm. Hỏi mỗi nhóm có bao nhiêu bạn?

Hướng dẫn giải

Mỗi nhóm có số bạn là: 

35 : 5 = 7 (bạn)

Đáp số: 7 bạn

Bài 4 trang 29 SGK Toán lớp 2 Tập 2:

Số?

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 45

Hướng dẫn giải

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 45

Luyện tập (trang 29-30)

Bài 1 trang 29 SGK Toán lớp 2 Tập 2:

a) Tìm bông hoa cho ong đậu.

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 45

b) Bông hoa nào có nhiều ong đậu nhất?

Hướng dẫn giải

a) 

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 45

b) Bông hoa có nhiều ong đậu nhất là bông hoa số 10.

Bài 2 trang 29 SGK Toán lớp 2 Tập 2:

Số?

a) 

2 × ? = 2

? × 1 = 5

b) 

5 : ? = 1

? : 2 = 1

Hướng dẫn giải

a) 

2 × 1 = 2

5 × 1 = 5

b) 

5 : 5 = 1

2 : 2 = 1

Bài 3 trang 29 SGK Toán lớp 2 Tập 2:

Số?

a) 2 × ? = 2

? × 1 = 5

b) 5 : ? = 1

? : 2 = 1

Hướng dẫn giải

a) 2 × 2 = 2

5 × 1 = 5

b) 5 : 5 = 1

2 : 2 = 1

Bài 4 trang 30 SGK Toán lớp 2 Tập 2:

Số?

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 45

Hướng dẫn giải

a) 

4 : 2 = 2

2 × 1 = 2

2 × 6 = 12

Các số điền vào dấu ? lần lượt là: 2; 1; 12

b) 

50 : 5 = 10

10 : 2 = 5

5 × 4 = 20

Các số điền vào dấu ? lần lượt là: 10; 5; 20

Bài 5 trang 30 SGK Toán lớp 2 Tập 2:

>; <; = 

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 45

Hướng dẫn giải

a) 

 Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 45 

 Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 45 

b)

 Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 45 

 Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 45 

Luyện tập (trang 30 - 31)

Bài 1 trang 30 SGK Toán lớp 2 Tập 2:

a) 

2 × 3

6 : 2 

6 : 3 

b)

5 × 4 

20 : 5

20 : 4

c) 

2 × 1

2 : 2

2 : 1

d) 

5 × 1 

5 : 5

5 : 1


Hướng dẫn giải

a) 

2 × 3 = 6 

6 : 2 = 3

6 : 3 = 2

b)

5 × 4 = 20

20 : 5 = 4

20 : 4 = 5

c) 

2 × 1 = 2

2 : 2 = 1

2 : 1 = 2

d) 

5 × 1 = 5

5 : 5 = 1

5 : 1 = 5


Bài 2 trang 30 SGK Toán lớp 2 Tập 2:

Viết tích thành tổng rồi tính (theo mẫu).

Mẫu:

8 × 3 = 8 + 8 + 8 = 24

8 × 3 = 24

a) 7 × 3

b) 8 × 4

c) 6 × 5

Hướng dẫn giải

a) 7 × 3 = 7 + 7 + 7 = 21

b) 8 × 4 = 8 + 8 + 8 + 8 = 32 

c) 6 × 5 = 6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 30

Bài 3 trang 30 SGK Toán lớp 2 Tập 2:

Số?

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 45

Hướng dẫn giải

a) 

2 × 7 = 14

14 – 5 = 9

Các số điền vào dấu ? theo thứ tự lần lượt là: 14; 9

b) 

40 : 5 = 8

8 + 9 = 17

Các số điền vào dấu ? theo thứ tự lần lượt là: 8; 17

Bài 4 trang 31 SGK Toán lớp 2 Tập 2:

Khi chuẩn bị cho buổi sinh nhật, mỗi lọ hoa Mai cắm 5 bông hoa. Hỏi 2 lọ hoa như vậy Mai cắm tất cả bao nhiêu bông hoa?

Hướng dẫn giải

2 lọ hoa Mai cắm số bông hoa là:

5 × 2 = 10 (bông hoa)

Đáp số: 10 bông hoa

Luyện tập (trang 32)

Bài 1 trang 32 SGK Toán lớp 2 Tập 2:

Số?

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 45

Hướng dẫn giải

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 45

Bài 2 trang 32 SGK Toán lớp 2 Tập 2:

Bà có 20 quả vải, bà chia đều cho 2 cháu. Hỏi mỗi cháu được bao nhiêu quả vải?

Hướng dẫn giải

Mỗi cháu được số quả vải là:

20 : 2 = 10 (quả vải)

Đáp số: 10 quả vải

Bài 3 trang 32 SGK Toán lớp 2 Tập 2:

Số?

Toán lớp 2 - tập 2 - Bài 45

Hướng dẫn giải

a) 

12 : 2 = 6

6 + 7 = 13

Các số điền vào dấu ? lần lượt là 6; 13

b) 

5 × 5 = 25

25 – 6 = 19

Các số điền vào dấu ? lần lượt là: 25; 19

Tham khảo giải Vở bài tập Toán lớp 2:

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 2 Tập 1, Tập 2 hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán lớp 2 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống của NXB Giáo dục.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên