Bài tập Tiếng Anh 8 mới Unit 7 Phonetics and Speaking có đáp án

Unit 7: Pollution

Bài tập Tiếng Anh 8 mới Unit 7 Phonetics and Speaking có đáp án

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Question 1:A. affect       B. algae       C. aquatic       D. perm anent

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B phát âm là /æ/ các đáp án còn lại phát âm là /ə/

Question 2: : A. school       B. cholera       C. chemistry       D. machine

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án D phát âm là /ʃ/ các đáp án còn lại phát âm là /k/

Question 3: A. litter        B. light       C. visual        D. radiation

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B phát âm là /ai/ các đáp án còn lại phát âm là /i/

Question 4: A. radioactive       B. pollution       C. contaminate       D. convey

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /əʊ/ các đáp án còn lại phát âm là /ə/

Question 5: A. billboard       B. loss       C. cholera       D. fox

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /ɔː/ các đáp án còn lại phát âm là /ɒ/

Question 6: A. earplug       B. hear       C. pear       D. clear

Đáp án:C

Giải thích:Đáp án C phát âm là /eə/ các đáp án còn lại phát âm là /iə/

Question 7: A. aquatic       B. cause       C. effect       D. race

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án D phát âm là /s/ các đáp án còn lại phát âm là /k/

Choose the letter A, B, C or D the word that has different stress pattern from others.

Question 8: A. pollutant       B. untreated       C. permanent       D. aquatic

Đáp án:C

Giải thích: Đáp án C trọng âm thứ 1, các đáp án còn lại trọng âm thứ 2

Question 9:A. affect       B. poison        C. thermal       D. visual

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Question 10:A. litter       B. effect       C. earplug       D. groundwater

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Question 11: A. contaminate       B. radiation       C. pollution       D. untreated

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B trọng âm thứ 3, các đáp án còn lại trọng âm thứ 2

Question 12: A. pressure       B. hearing       C. litter       D. pollute

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án D trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Question 13: A. permanent       B. pollution       C. illustrate       D. poisonous

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Question 14: A. measure       B. litter       C. billboard       D. affect

Đáp án:D

Giải thích: Đáp án D trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Question 15: A. aquatic       B. pollution       C. contaminate       D. illustrate

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án D trọng âm thứ 1, các đáp án còn lại trọng âm thứ 2

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 thí điểm có đáp án khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 8 mới hay khác:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON HỌC TỐT LỚP 8 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 8 ôn hè. Đăng ký ngay!

Học tốt toán 8 - Thầy Phan Toàn

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 8 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Học tốt Văn 8 - Cô Mỹ Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài 720 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 8 thí điểm của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 8 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-7-pollution.jsp