Trắc nghiệm Tiếng Anh 8 Unit 5 (có đáp án): Study Habits

Trắc nghiệm Tiếng Anh 8 Unit 5 (có đáp án): Study Habits

Bộ bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 chương trình cơ bản gồm đầy đủ các kĩ năng: Phonetics and Speaking, Vocabulary and Grammar, Reading, Writing có đáp án và giải thích chi tiết. Vào Xem chi tiết để theo dõi bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8.

A. Phonetics and Speaking

Đề bài Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Quảng cáo

Question 1:

A. habit

B. master

C. Spanish

D. behave

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án D phát âm là /ei/ các đáp án còn lại phát âm là /æ/

Question 2:

A. improve

B. promise

C. moral

D. pronounce

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /u:/ các đáp án còn lại phát âm là /ɒ/

Question 3:

A. dictionary

B. find

C. promise

D. habit

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B phát âm là /aɪ/ các đáp án còn lại phát âm là /ɪ/

Quảng cáo

Question 4:

A. cooperation

B. cooker

C. book

D. look

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /əʊɒ/ các đáp án còn lại phát âm là /ʊ/

Question 5:

A. heading

B. lead

C. beneath

D. heat

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /e/ các đáp án còn lại phát âm là /i:/

Question 6:

A. signature

B. nature

C. tale

D. pronunciation

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /ə/ các đáp án còn lại phát âm là /ei/

Quảng cáo

Question 7:

A. proud

B. about

C. found

D. cousin

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án D phát âm là /ʌ/ các đáp án còn lại phát âm là /aʊ/

Đề bài Choose the letter A, B, C or D the word that has different stress pattern from others.

Question 8:

A. dictionary

B. stationary

C. cooperate

D. excellent

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án C trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Question 9:

A. highlight

B. report

C. revise

D. destroy

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A trọng âm thứ 1, các đáp án còn lại trọng âm thứ 2

Question 10:

A. behave

B. heading

C. promise

D. lunar

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Question 11:

A. mother

B. paper

C. habit

D. revise

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án D trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Question 12:

A. revision

B. underline

C. behavior

D. deliver

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B trọng âm thứ 3, các đáp án còn lại trọng âm thứ 2

Question 13:

A. necessary

B. stationery

C. excellently

D. participate

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án D trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Question 14:

A. highlight

B. garbage

C. transmit

D. habit

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án C trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Question 15:

A. curly

B. study

C. children

D. nearby

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án D trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

B. Vocabulary and Grammar

Đề bài Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question 1: It’s necessary __________ your listening and writing skills.

A. to improve

B. improve

C. improving

D. improved

Đáp án: A

Giải thích: cấu trúc it’s + adj + to V: thật là như thế nào khi làm gì

Dịch: Thật cần thiết khi cải thiện kĩ năng nghe và viết của bạn.

Question 2: – “ Would you mind lending me you bike?” – “ ____________”

A. Yes. Here it is

B. Not at all

C. Great

D. Yes, let’s

Đáp án: B

Giải thích: đáp lại câu would you mind Ving (bạn có phiền ...) là “not at all” (không hề phiền).

Dịch: – “Cậu có phiền cho tôi mượn xe đạp được không?” – “Ừ, không phiền”

Question 3: I usually watch TV ________ the evening.

A. on

B. at

C. in

D. All are correct

Đáp án: C

Giải thích: cụm từ in the evening: vào buổi tối

Dịch: Tôi thường xem tivi vào buổi tối.

Question 4: Linda lives ________ 19 Nguyen Thai Hoc street.

A. on

B. in

C. at

D. upon

Đáp án: C

Giải thích: At+ số nhà+ tên phố

Dịch: Linda sống ở số nhà 19 phố Nguyễn Thái Học.

Question 5: The leader said that ___________ to award the prize to me.

A. He is pleasing

B. he was pleasing

C. he is pleased

D. he was pleased

Đáp án: D

Giải thích: câu gián tiếp nên động từ vế sau lùi thời, chủ ngữ là người nên dùng Ved.

Dịch: Người lãnh đạo nói rằng anh ấy rất vinh dự được trao giải thưởng cho tôi.

Question 6: ___________ she was not well, she still went to work.

A. Because

B. Because of

C. Although

D. In spite of

Đáp án: C

Giải thích: although + mệnh đề: mặc dù

Dịch: Dù không khỏe, nhưng cô ấy vẫn đi làm.

Question 7: In the Us, the first stage of compulsory education_______as elementary education.

A. to be generally known

B. is generally known

C. generally known

D. is generally knowing

Đáp án: B

Giải thích: cậu bị động thời hiện tại đơn, trạng từ đặt giữa tobe và phân từ bị động.

Dịch: Ở Mỹ, giai đoạn đầu của giáo dục bắt buộc thường được biết đến như giáo dục sơ cấp.

Question 8: Ba always ____________ the homework before going to class.

A. does

B. dos

C. do

D. is doing

Đáp án: A

Giải thích: Câu chia thời hiện tại đơn vì có trạng từ tần suất “always”.

Dịch: Ba luôn luôn làm bài tập trước khi đến lớp.

Question 9: You should learn ________ heart all the new words for revision.

A. by

B. in

C. for

D. of

Đáp án: A

Giải thích: cụm từ “learn by heart”: học thuộc lòng

Dịch: Bạn nên học thuộc lòng tất cả từ mới để ôn tập.

Question 10: It was ___________easy for him to learn baseball because he had been a cricket player.

A. purposefully

B. exceedingly

C. relatively

D. normally

Đáp án: C

Giải thích: dựa vào nghĩa ta thấy đáp án C phù hợp nhất, relatively: khá, tương đối.

Purposefully: có mục đích, exceedingly: quá mức, normally: một cách bính thường.

Dịch: Khá dễ cho anh ta để học bóng chày bởi anh đã từng là tuyển thủ criket.

Question 11: Tom is watching TV now. So ____________.

A. does Mary

B. Mary

C. is Mary

D. Mary does

Đáp án: C

Giải thích: lời nói phụ hoạ trong câu khẳng định: so + trợ động từ + S.

Dịch: Tom đang xem TV, Mary cũng vậy.

Question 12: ___________ does Minh do after school? He plays soccer with his friends.

A. When

B. Which

C. What

D. Why

Đáp án: C

Giải thích: Câu trả lời về làm gì nên câu hỏi dùng từ để hỏi “What”

Dịch: Minh làm gì sau giờ học? Anh ấy chơi bóng đá với bạn.

Question 13: He told me ___________ my best to study English.

A. try

B. trying

C. to try

D. tried

Đáp án: C

Giải thích: cấu trúc tell sb to V: bảo ai làm gì

Try one’s best: cố hết sức

Dịch: Anh ấy bảo tôi cố gắng hết sức

Question 14: My teacher asked me if I knew _______ had got that job.

A. who

B. whom

C. that

D. which

Đáp án: A

Giải thích: câu gián tiếp, câu hỏi wh-ques lùi thời.

Dịch: Giáo viên của tôi hỏi liệu tôi có được nhận việc đó không.

Question 15: Where’s the ____________ dress that your boyfriend gave you?

A. lovely long pink silk

B. lovely pink long silk

C. long pink silk lovely

D. pink long lovely silk

Đáp án: A

Giải thích: công thức trật tự tính từ OpSASCOMPT (lovely: opinion – long: size – pink: colour – silk: material)

Dịch: Chiếc váy lụa dài màu hồng xinh đẹp bạn trai tặng cậu đâu rồi?

C. Reading

Đề bài Read the passage below and decide whether the statements are TRUE or FALSE?

Hi everyone. This is Tom. He is tall and strong. He is in grade eight. His favorite subjects at school are Math and Literature. He is skilled at making crafts as well. However, he needs to improve his English speaking skills. Tom has a good study habit. He always remembers to do his homework before class. He hardly watches television in the evening. Instead, he spends time doing revision and preparation for the next school day. Tom said my teacher had sent his mother his school report the day before. It had excellent results. His mother was really proud of him. She would like him to continue to study hard at school

Question 1: Tom is not good at Math and literature.

A. True        B. False

Đáp án: B

Giải thích: Dựa vào câu: “His favorite subjects at school are Math and Literature. He”.

Dịch: Môn học ưa thích ở trường của anh ấy là Toán và Văn.

Question 2: He is skilled at making crafts.

A. True        B. False

Đáp án: A

Giải thích: Dựa vào câu: “He is skilled at making crafts as well”.

Dịch: Cậu ấy cũng giỏi làm đồ thủ công nữa.

Question 3: His English listening skills need to be imporved.

A. True        B. False

Đáp án: B

Giải thích: Dựa vào câu: “However, he needs to improve his English speaking skills”.

Dịch: Tuy nhiên, cậu ấy cần cải thiện kĩ năng nói tiếng Anh.

Question 4: He usually watches television in the evening.

A. True        B. False

Đáp án: B

Giải thích: Dựa vào câu: “He hardly watches television in the evening.”.

Dịch: Cậu ấy hiếm khi xem ti vi vào buổi tối.

Question 5: Tom said: “My teacher sent my mother my school report yesterday”.

A. True        B. False

Đáp án: A

Giải thích: Dựa vào câu: “Tom said his teacher had sent his mother his school report the day before.”. Dịch: Tom nói rằng cô giáo gửi kết quả học tập cho mẹ cậu ấy ngày hôm qua.

Đề bàiChoose the letter A, B, C or D to complete the passage below

Her day always starts early. She gets up ____________ (6) 5 o'clock in the morning. At 5.30 she walks to the shop and buys some bread ____________ (7) the guests' breakfast. At 7 o'clock she makes ____________ (8) coffee and takes it to the guests in pub.

After breakfast, the guests ___________ (9) skiing. Then Monika washes up, makes the beds, and tidies the chalet. She has a rest at about 11 o'clock. She doesn't make lunch for the guests, so in the afternoon she normally goes skiing for about three hours. At 4.30 the guests come back and have some tea, cakes, and a ____________ (10) of wine. Then Monika cooks the evening meal.

Question 6:

A. on

B. in

C. at

D. until

Đáp án: C

Giải thích: at+ giờ

Dịch: Cô ấy thức dậy lúc 6 giờ sáng

Question 7:

A. with

B. for

C. about

D. on

Đáp án: B

Giải thích: buy sth for sb: mua cái gì cho ai

Dịch: Vào lúc 5:30, cô ấy đi bộ tới cửa hàng quần áo và mua vài cái bánh mì cho bữa sáng của khách.

Question 8:

A. little

B. many

C. some

D. a few

Đáp án: C

Giải thích: some dùng có cả N đếm được và không đếm được

Dịch: Vào lúc 7 giờ, cô ấy pha một chút cà phê và mang đến cho khách ở quán bar.

Question 9:

A. goes

B. plays

C. go

D. play

Đáp án: C

Giải thích: Go skiing: đi trượt tuyết

Dịch: Sau bữa sáng, các vị khách đi trượt tuyết.

Question 10:

A. glass

B. ban

C. cup

D. slice

Đáp án: A

Giải thích: A glass of wine: Một ly rượu

Dịch: Vào 4:30, các vị khách quay trở về và thưởng thức trà, bánh và một ly rươu.

Đề bàiChoose the letter A, B, C or D to answer these following questions

I’m Alice. It is English subject that I like best at school. I like English because it helps me open the big world. First of all, I can talk with people who are from the English-speaking countries. Secondly, I can find many documents written by English for studying. Thirdly, I can watch movie and news without subtitle. Last but not least, it makes me interested when studying. To study it well, I sometimes take a note and past it in somewhere in my room.

I always do all exercises before going to school. And I am very enthusiastic in the class. English is known to be very difficult and many students hate studying it. It’s my feeling that the problem is the methods teaching of Vietnam is not suitable. Students must study grammar hardly. I hope it will change in the future. In short, English is very necessary for modern life, I hope all students find it interesting.

Question 11: What is Alice’s favorite subject at school?

A. Mathematics

B. History

C. Geography

D. English

Đáp án: D

Giải thích: Dựa vào câu: “It is English subject that I like best at school.”.

Dịch: Đó là môn tiếng Anh mà tôi thích nhất ở trường.

Question 12: How many reasons why Alice love learning English?

A. one

B. two

C. three

D. four

Đáp án: D

Giải thích: Dựa vào câu: “First of all, I can talk with people who are from the English-speaking countries. Secondly, I can find many documents written by English for studying. Thirdly, I can watch movie and news without subtitle. Last but not least, it makes me interested when studying.”

Dịch: Đầu tiên, tôi có thể nói với người đến từ các nước nói tiếng Anh.

Tiếp theo, tôi có thể tìm được nhiều tài liệu viết bằng tiếng Anh để học.

Thứ 3, tôi có thể xem phim và đọc tin tức mà không cần sub.

Cuối cùng, nó giúp tôi hào hứng khi học.

=> Có 4 lý do

Question 13: When does she always do exercises?

A. Before going to school

B. At school

C. After going to school

D. At canteen

Đáp án: A

Giải thích: Dựa vào câu: “I always do all exercises before going to school.”.

Dịch: Tôi thường làm hết bài tập trước khi đến lớp.

Question 14: Does Alice hate studying English?

A. No, she doesn’t’

B. Yes, she does

Đáp án: A

Giải thích: Dựa vào câu: “English is known to be very difficult and many students hate studying it”.

Dịch: Tiếng Anh được cho là khó và nhiều học sinh không thích môn này.

Question 15: What is the problem of English teaching method in Vietnam, according to Alice?

A. Students have little days off.

B. There are a lot of homework

C. Students must study grammar hardly.

D. Students don’t have time to play.

Đáp án: C

Giải thích: Dựa vào câu: “It’s my feeling that the problem is the methods teaching of Vietnam is not suitable. Students must study grammar hardly.”.

Dịch: Tôi cảm thấy vấn đề ở phương pháp giáo dục Việt Nam chưa phù hợp. Học sinh phải học nặng về ngữ pháp.

D. Writing

Đề bài Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Question 1: She/ always/ want/ improve/ her English.

A. She always wants to improve her English.

B. She always wants improve her English.

C. She always want to improve her English.

D. She always want improve her English.

Đáp án: A

Giải thích: câu chia thời hiện tại đơn vì có trạng từ “always”, want to V: mong muốn làm gì

Dịch: Cô ấy luôn muốn cải thiện vốn tiếng anh của mình.

Question 2: Is/ Nile/ longest/ river/ world?

A. Is the Nile the longest river in world?

B. Is Nile the longest river in the world?

C. Is the Nile longest river in the world?

D. Is the Nile the longest river in the world?

Đáp án: D

Giải thích: cấu trúc so sánh nhất với tính từ ngắn: “the + adj ngắn + đuôi –est”

Dịch: Có phải sông Nile là sông dài nhất thế giới không?

Question 3: This site/ famous/ thrilling/ scenery.

A. This site is famous thrilling scenery.

B. This site is famous as thrilling scenery.

C. This site is famous for thrilling scenery.

D. This site is famous with thrilling scenery.

Đáp án: C

Giải thích: cấu trúc “be famous for”: nối tiếng về cái gì

Dịch: Địa danh này nổi tiếng với phong cảnh hữu tình.

Question 4: I/ have never/ be/ more beautiful/ a waterfall/ before.

A. I am have never a more beautiful waterfall before.

B. I have never been to a more beautiful waterfall before.

C. I have never be to a more beautiful waterfall before.

D. I have never been a more beautiful waterfall before.

Đáp án: B

Giải thích: Câu chia ở hiện tại hoàn thành “have/ has + pII”

Dịch: Tôi chưa từng đến thác nước nào đẹp hơn cái này.

Question 5: I/ call/ the/ travel agents/ now.

A. I’m calling the travel agent now.

B. I calling the travel agent now.

C. I call the travel agent now.

D. I’m call the travel agent now

Đáp án: A

Giải thích: Câu chia ở thời hiện tại tiếp diễn vì có mốc thời gian “now”.

Dịch: Bây giờ tôi đang gọi cho công ty du lịch.

Đề bài Rearrange the sentences to make meaningful sentences

Question 6: mountain/ amazed/ Are/ seeing/ at/ the/ you?

A. Are you seeing the amazed at mountain?

B. Are you amazed at seeing the mountain?

C. Are the mountain amazed at seeing you?

D. Are the mountain seeing you amazed at?

Đáp án: B

Giải thích: cấu trúc: “be amazed at Ving”: kinh ngạc khi làm gì

Dịch: Cậu có kinh ngạc khi thấy ngọn núi đó không?

Question 7: London/ city/ the/ historic/ is/ of/ buildings.

A. London is the historic buildings of city.

B. London is historic city of the buildings.

C. London the city is of buildings historic.

D. London is the city of historic buildings.

Đáp án: D

Giải thích: historic: cổ kính

Dịch: London là thành phố của nhiều toà nhà cổ kính.

Question 8: visitors/ every year/ This/ has/ more than/ city/ 2000.

A. This city has more than 2000 visitors every year.

B. This visitors has more than 2000 city every year.

C. This more than 2000 city has visitors every year.

D. This has city more than 2000 visitors every year.

Đáp án: A

Giải thích: visitors: khách tham quan

Dịch: Thành phố này có hơn 2000 lượt khách du lịch mỗi năm.

Question 9: a/ can/ in/ What/ be/ desert/ found?

A. What a desert can found be in?

B. What can be found in a desert?

C. What be can found in a desert?

D. What can in a desert be found?

Đáp án: B

Giải thích: desert: sa mạc

Dịch: Có thể tìm thấy những gì ở sa mạc?

Question 10: to/ Mary/ like/ buy/ English – Vietnamese/ an/ would/ dictionary.

A. Mary would like to buy an English – Vietnamese dictionary.

B. Mary would like buy to an English – Vietnamese dictionary.

C. Mary would to like buy an English – Vietnamese dictionary.

D. Mary would like to buy an dictionary English – Vietnamese.

Đáp án: A

Giải thích: cấu trúc “would like to V”: muốn làm gì

Dịch: Mary muốn mua một quyển từ điển Anh-Việt.

Đề bàiRewrite sentences without changing the meaning

Question 11: My father is taller than my brother.

A. My father is the taller height than my brother.

B. My brother is not as tall as my father.

C. My father is higher than my brother.

D. My brother has shorter than my father.

Đáp án: B

Giải thích: So sánh hơn => So sánh ngang bằng

Dịch: Bố của mình cao hơn anh trai mình.

Question 12: She plays soccer very skillfully.

A. She is an skillful player of soccer.

B. She doesn’t play soccer very bad.

C. She is a skillful soccer player.

D. She is good at sports.

Đáp án: C

Giải thích: V+ adv= a/an +adj+ N

Dịch: Cô ấy chơi bóng đá rất kĩ thuật.

Question 13: It is necessary to come to class on time.

A. It is not necessary to come to class late.

B. You must coming to class on time.

C. If you don’t come to class on time, you will be expired.

D. You must come to class on time.

Đáp án: D

Giải thích: It’s necessary to V= You must +V

Dịch: Nó là cần thiết để đi đến lớp đúng giờ.

Question 14: No other student in my class is taller than him.

A. I and my friends aren’t taller than he.

B. Him is the tallest student in my class.

C. He is the tallest student in my class.

D. He is proud of his height.

Đáp án: C

Giải thích: Câu so sánh hơn chuyển thành so sánh hơn nhất.

Dịch: Không học sinh nào ở lớp tôi cao hơn anh ấy.

Question 15: “I will try my best in learning Spanish” Alan said.

A. Alan promised to try his best in learning Spanish.

B. Alan tried his best in learning Spanish.

C. Alan said to try his best in learning Spanish.

D. Alan reminded to try his best in learning Spanish.

Đáp án: A

Giải thích: cấu trúc promise to V: hứa làm gì

Dịch: Alan hứa sẽ cố hết sức học tiếng Tây Ban Nha.

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 có đáp án khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh lớp 8 hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 8 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 8 - Thầy Phan Toàn

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 8 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Học tốt Văn 8 - Cô Mỹ Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài 960 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 8 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.