Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 10 có đáp ánC. TASK

Exercise 1: Điền was/ were vào chỗ trống

Quảng cáo

1. There ________ some apples on the table.

2. He ________ a doctor, she said.

3. Yesterday, the street ________ busy.

4. My father ________ a dentist 2 years ago.

5. They once ________ good friends.

6. She ________ beautiful when she ________ young.

7. How many people ________ there in last night party?

8. I ________ surprised at his appearance.

9. ________ you the new teacher?

10. Joana and David ________ a humorous girl at that time.

1. were 2. was 3. was 4. was 5. were
6. was 7. were 8. was 9. were 10. were

Exercise 2: Nối cột A với cột B

Quảng cáo
A B

1. Where were your friends yesterday?

2. What is his nationality?

3. Is Tom and you the same age?

4. What did you do yesterday?

5. Did you to go school last Saturday?

6. When is your birthday?

7. Where is Nana from?

8. Do you like going swimming?

a. No, I didn’t.

b. He’s Korean.

c. She is from England.

d. They were in the shopping center.

e. It’s on November 7th.

f. Yes, I do.

g. No, we aren’t.

h. I did my homework

1-d 2-b 3-g 4-h 5-a 6-e 7-c 8-f

Exercise 3: Chia các động từ sau sang thời quá khứ

1. I ______________ (stay) at home yesterday.

2. They ______________ (go) to school yesterday.

3. He ______________ (visit) his grandparents yesterday.

4. I ______________ (be) at home last night.

5. She ______________ (have) a glasses when she was small.

6. We ______________ (play) football yesterday afternoon.

7. He ______________ (cook) dinner last night.

8. My teacher ______________ (teach) us the past tense this morning.

1. stayed 2. went 3. visited 4. was
5. had 6. played 7. cooked 8. taught
Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

Exercise 4: Chuyển các câu sau sang thể phủ định và nghi vấn

1. Jane was at school yesterday.

(-)_________________________________________________________

(?)_________________________________________________________

2. My father watered flowers yesterday.

(-)_________________________________________________________

(?)_________________________________________________________

3. We did homework last night.

(-)_________________________________________________________

(?)_________________________________________________________

4. I played chess with my brother.

(-)_________________________________________________________

(?)_________________________________________________________

5. Her sister washed the dishes yesterday.

(-)_________________________________________________________

(?)_________________________________________________________

6. They were at the beach 2 days ago.

(-)_________________________________________________________

(?)_________________________________________________________

1.

(-) Jane wasn’t at school yesterday.

(?) Was Jane at school yesterday?

2.

(-) My father didn’t water flowers yesterday.

(?) Did your father water flowers yesterday?

3.

(-) We didn’t do homework last night.

(?) Did you do homework last night?

4.

(-) I didn’t play chess with my brother.

(?) Did you play chess with your brother?

5.

(-) Her sister didn’t wash the dishes yesterday.

(?) Did her sister wash the dishes yesterday?

6.

(-) They weren’t at the beach 2 days ago.

(?) Were they at the beach 2 days ago?

Exercise 5: Chọn đáp án đúng

1. He was ____________ home.

A. in     B. at     C. for     D. of

2. Where were you ____________ weekend?

A. last     B. ago     C. yesterday     D. this

3. ____________ you have breakfast with Akiko?

A. Are     B. Did     C. To     D. Have

4. ____________ did you do in the morning?

A. When     B. Why     C. Where     D. What

5. I played chess____________ my father.

A. on     B. from    C. with     D. to

6. He watered the ____________ last Sunday.

A. dishes     B. homework    C. beach     D. flowers

7. She ____________ at school yesterday.

A. is     B. be     C. was     D. were

8. What did Helen ____________ at home last week?

A. do     B. does     C. did     D. doing

1. B 2. A 3. B 4. D
5. C 6. D 7. C 8. A

Xem thêm Từ vựng, Ngữ pháp, Bài tập Tiếng Anh lớp 4 có đáp án hay khác:

Xem thêm các bài học Tiếng Anh 4 hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2010 ĐẠT 9-10 LỚP 4

Phụ huynh đăng ký khóa học lớp 4 cho con sẽ được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh Lớp 4 - cô Giang Ly

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Toán 4 - Cô Nguyễn Thị Ngọc

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Ôn luyện Toán 4 - cô Nguyễn Thùy Linh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài tổng hợp Từ vựng, Ngữ pháp, Bài tập Tiếng Anh lớp 4 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 4 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-10-where-were-you-yesterday.jsp