Từ vựng, Ngữ pháp, Bài tập Tiếng Anh 4 Unit 6 (có đáp án): Where's your school?Để học tốt Tiếng Anh 4, phần dưới tổng hợp Từ vựng, Ngữ pháp & Bài tập có đáp án Unit 6: Where's your school? được trình bày đầy đủ, chi tiết, dễ hiểu.

Tiếng Anh 4 Unit 6: Where's your school?

Quảng cáo

I. Từ vựng Tiếng Anh lớp 4 Unit 6

A. VOCABULARY

Street = road Con đường
Way Lối đi
Address Địa chỉ
Class Lớp
Classroom Phòng học
District Huyện
Ward Quận
City Thành phố
School Trường học
Study Học tập
Student Học sinh
Stream Suối
Village Ngôi làng
Same Giống nhau
Cousin Họ hàng
Where Ở đâu
What about you? Còn bạn?
Go for a walk Đi dạo
Early Sớm
Skip Nhảy
Long Dài
Beautiful Đẹp
Quảng cáo

II. Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 4 Unit 6

B. GRAMMAR

1. Câu hỏi tên trường

Câu hỏi tên trường có công thức như sau:

Cách 1: What is + your/ her/ his/ their/ … + school’s name?

Vì đây là tên của trường nên các e lưu ý hông được quên dấu ‘s ở sau danh từ school nhé. (school’s name: tên của trường)

Cách 2: What is the name of + your/ her/ his/ their/ … school?

Với cách này, dấu ‘s đã được thay bằng “of”.

Để trả lời cả 2 câu trên, ta dùng cấu trúc:

My/ her/ his/ their school is +…

VD:

What is your school’s name? or What is the name of your school?

My school is Duy Tan primary school.

Quảng cáo

2. Câu hỏi địa điểm trường

Với câu hỏi địa điểm, ta dùng từ để hỏi “where”:

Cấu trúc hỏi vị trí trường: Where is + your/ her/ his/ their/ … school?

Trả lời: It’s in + tên đường + street.

VD:

Where is your school?

It’s in Nguyen Duc Canh street.

3. Câu hỏi lớp

Để hỏi bạn học lớp nào ta dùng câu hỏi: “Which/ What + class are you in?”

Có thể thay class bằng grade nếu muốn hỏi khối lớp.

Trả lời: I’m in class + tên lớp.

VD:

Which class are you in?

I’m in class 4A.

Quảng cáo

4. Hỏi - đáp về số lượng của các loại cơ sở vật chất trong trường học

“How many” được dùng để hỏi về số số lượng của những danh từ đếm được. Sau “How many” luôn luôn là danh từ số nhiều.

Câu hỏi:

How many + danh từ số nhiều + are there at your school? (Có bao nhiêu …. ở trường của bạn?)

Câu trả lời:

- There is + (a/an) + danh từ số ít.

- There are + (some/many/số đếm…) + danh từ số nhiều.

Ví dụ:

- How many classrooms are there at your school? (Có bao nhiêu phòng học ở trong trường của bạn?)

  There are 20 classrooms. (Có 20 phòng học.)

- How many computer rooms are there at your school? (Có bao nhiêu phòng máy vi tính ở trong trường của bạn?)

  There is only one. (Chỉ có một thôi.)

III. Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 6

C. TASK

Exercise 1: Chọn từ có cách phát âm

1. A. music    B. district     C. city     D. fire

2. A. walk    B. class     C. glasses     D. badminton

3. A. student    B. study     C. much     D. umbrella

4. A. name    B. same     C. game     D. lamp

1. D 2. A
3. A 4. D

Exercise 2: Điền từ để hỏi: when, where, what, which vào chỗ trống

1. ____________ time is it? It’s 5 o’clock.

2. ____________ is your birthday? It’s on November 12th.

3. ____________ is your name?

4. ____________ class are you in?

5. ____________ day is it today?

6. ____________ is his nationality?

7. ____________ is her school? It’s in Tran Hung Dao street.

8. ____________ is the name of their school?

1. What 2. When 3. What 4. Which
5. What 6. What 7. Where 8. What

Exercise 3: Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi

Hi. It’s my pleasure to meet you. My name is Sandra. I was born on the 6th of May. I’m in class 4C. I study at Marie Curie primary school. My school is in Tran Van Lai street, My Dinh ward, Nam Tu Liem district, Hanoi, Vietnam. It’s very big. There are 2000 students in my school, but there are only 25 students in my class. My teacher’s name is Mike. He is very funny.

1. When is Sandra’s birthday?

_______________________________________________________________.

2. Which class is she in?

_______________________________________________________________.

3. What is her school’s name?

_______________________________________________________________.

4. Where is her school?

_______________________________________________________________.

5. How many students are there in her class?

_______________________________________________________________.

6. What is her teacher’s name?

_______________________________________________________________.

1. It’s on the 6th of May.

2. She’s in class 4C.

3. Her school is Marie Curie primary school.

4. It’s in Tran Van Lai street.

5. There are 25 students in her class.

6. His name is Mike.

Exercise 4: Chọn đáp án đúng

1. I’m ______________ class 4B.

A. in     B. on     C. for     D. at

2. My school ______________ big and beautiful.

A. studies     B. is     C. of     D. the

3. What ______________ is it? It’s 6:30 a.m.

A. color     B. time    C. student    D. city

4. Our school is ______________ Thai Ha street.

A. to     B. with    C. from     D. in

5. I ______________ to school 5 days a week.

A. jump    B. take     C. ride     D. go

6. Annie ______________ at Nguyen Trai primary school.

A. teach     B. studies     C. play     D. runs

7. What is ______________ name of your school?

A. a     B. an     C. the     D. X

8. ______________ are you today? I’m very well, thanks.

A. Where     B. How     C. What     D. When

1. A 2. B 3. B 4. D
5. D 6. B 7. C 8. B

Exercise 5: Sắp xếp các câu sau thành câu hoàn chỉnh

1. Mai/ in/ I/ study/ same/ the/ school.

_______________________________________________________________.

2. What/ name/ your brother’s/ is/ the/ of/ school/?

_______________________________________________________________.

3. school/ My/ in /Oxford/ is/ Street.

_______________________________________________________________.

4. walk/ Can/ to/ you/ school?

_______________________________________________________________.

5. we/ is/ This/ go/ school/ way/ the.

_______________________________________________________________.

6. school/ My/ big/ is/ beautiful/ and.

_______________________________________________________________.

7. in/ What/ are/ class/ you/?

_______________________________________________________________.

8. 4B/ she/ in/ is/ class.

_______________________________________________________________.

9. is/in/ a/ school/ It/ big/ Street/ Nguyen du.

_______________________________________________________________.

10. at/ I/ Chu Van An/ School/ study/ primary.

_______________________________________________________________.

1. Mai and I study at the same school.

2. What is the name of your brother’s school?

3. My school is in Oxford street.

4. Can you walk to school?

5. This is the way we go to school.

6. My school is big and beautiful.

7. What class are you in?

8. She is in class 4B.

9. It is a big school in Nguyen Du street.

10. I study at Chu Van An primary school.

Exercise 6: Trả lời các câu hỏi sau về bản thân em

1. What day is it today?

_______________________________________________________________.

2. When is your birthday?

_______________________________________________________________.

3. Where is your house?

_______________________________________________________________.

4. What is the name of your school?

_______________________________________________________________.

5. Can you dance?

_______________________________________________________________.

Học sinh tự trả lời theo thông tin cá nhân của mình

Bài tập bổ sung

Exercise 1. Read and choose.

1. Where do you live?

A. It’s on the tenth of June.

B. It’s Friday.

C. I live on Duy Tan Street.

2. When's your birthday?

A. It’s on the tenth of June.

B. It’s Friday.                   

C. I live on Duy Tan Street.

3. What class are you in?

A. It’s on the tenth of June.          

B. It’s Friday.         

C.  I'm in class 4A.

4. What day is it today?

A. It’s on the tenth of June.          

B. It’s Friday.                   

C. I live on Duy Tan Street.

5. Can you swim?

A. It’s on the tenth of June.          

B. Yes, I can’t.       

C. No, I can’t.

Đáp án:

1. C

2. B

3. C

4. A

5. C

Exercise 2. Read the text and decide if the sentences are TRUE or FALSE.

My name is Duc. I am a student. My school is in the village. It’s big and new. There are three buildings at my school. There are two big playgrounds and a small garden. There is a large computer room with fifty computers. I love the art room the most because I like drawing. There is an art room next to the music room. At break time, we often grow flowers in the garden and play in the playgrounds. I love my school very much.

1. His school is new and big.

A. True                                        B. False

2. There are two gardens at his school.

A. True                                         B. False

3. There is a computer room at his school.

A. True                                         B. False

4. There is an art room at his school.

A.  True                                        B. False

5. The art room is next to the computer room.

A. True                                         B. False

Đáp án:

1. T

2. F

3. T

4. T

5. F

Exercise 3. Make questions for these answers.

1. There is a computer room at my school.

→ ______________________________________?

2. There are two playgrounds at my school.

→ ______________________________________?

3. My school is in the town.

→ ______________________________________?

4. There is a garden at my school.

→ ______________________________________?

5. There are four buildings at my school.

→ ______________________________________?

6. There are five books in the bag.

→ ______________________________________?

7. There is a library at my school.

→ ______________________________________?

8. There are thirty- five classrooms at my school.

→ ______________________________________?

9. There is a music room at my school.

→ ______________________________________?

10. There are 2 desks in my classroom.

→ ______________________________________?

11. There are forty chairs in my classroom.

→ ______________________________________?

12. There is a picture on the wall.

→ ______________________________________?

13. There are thirty- seven teachers in my school.

→ ______________________________________?

Đáp án:

1. How many computer rooms are there at your school?

2. How many playgrounds are there at your school?

3. Where is your school?

4. How many gardens are there at your school?

5. How many buildings are there at your school?

6. How many books are there in the bag?

7. How many libraries are there at your school?

8. How many classrooms are there at your school?

9. How many music rooms are there at your school?

10. How many desks are there in your classroom?

11. How many chairs are there in your classroom?

12. How many pictures are there on the wall?

13. How many teachers are there in your school?

Exercise 4. Look and read. Write (Y) Yes or (N) No.

Từ vựng, Ngữ pháp, Bài tập Tiếng Anh 4 Unit 6 (có đáp án): Where's your school?

1. There is a school bag.

 

2. There are three boys crayons.

 

3. There are two books in the school bag.

 

4. There are five pencils.

 

5. There is a ruler.

 

6. There are two notebooks.

 

Đáp án:

1. Y

2. N

3. Y

4. Y

5.Y

6. N

Exercise 5. Fill in the blanks.

Hi, I’m Sue. I’m 7 years old. This is my school. It’s not big but it’s beautiful. There are twenty (1) Từ vựng, Ngữ pháp, Bài tập Tiếng Anh 4 Unit 6 (có đáp án): Where's your school?  ___________ in my school. There is a small (2) Từ vựng, Ngữ pháp, Bài tập Tiếng Anh 4 Unit 6 (có đáp án): Where's your school?  ___________. We often run and play there at break time. There is also a (3) Từ vựng, Ngữ pháp, Bài tập Tiếng Anh 4 Unit 6 (có đáp án): Where's your school?  ___________. We plant trees and flowers there. We (4) Từ vựng, Ngữ pháp, Bài tập Tiếng Anh 4 Unit 6 (có đáp án): Where's your school?  ___________ at the school canteen.

Đáp án:

1. classrooms

2. playground

3. garden

4. are eating

Exercise 6. Circle the correct answer.

Từ vựng, Ngữ pháp, Bài tập Tiếng Anh 4 Unit 6 (có đáp án): Where's your school?

Đáp án:

1. There are

2. There is

3. There are

4. There are

5.There is

Xem thêm Từ vựng, Ngữ pháp, Bài tập Tiếng Anh lớp 4 có đáp án hay khác:

Xem thêm các bài học Tiếng Anh 4 hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN, SÁCH ÔN TẬP DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài tổng hợp Từ vựng, Ngữ pháp, Bài tập Tiếng Anh lớp 4 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 4 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Giải bài tập lớp 4 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên