Bài tập Tiếng Anh lớp 4 giữa kì 2 có đáp ánBài tập Tiếng Anh lớp 4 giữa kì 2 có đáp án

Exercise 1: Điền vào chỗ trống từ cho sẵn và thời gian tương ứng với đồng hồ

Quảng cáo
Bài tập Tiếng Anh lớp 4 giữa kì 2 có đáp án Bài tập Tiếng Anh lớp 4 giữa kì 2 có đáp án Bài tập Tiếng Anh lớp 4 giữa kì 2 có đáp án

ĐÁP ÁN

1. get up

get up – six

2. take a shower

take a shower – six

Quảng cáo

3. eat breakfast

eat breakfast – eleven o’clock

4. go to school

go to school – half past seven

5. go home

go home – four o’clock

6. go to bed

Go to bed (nhớ vẽ đồng hồ số 6 nhé)

Exercise 2: Điền từ để hỏi WHAT, WHAT TIME, WHEN, WHERE, HOW MUCH thích hợp vào chỗ trống

1. _____________ is Tet holiday?

2. _____________ time is this?

3. _____________ is this T-shirt?

4. _____________ does your mother do?

5. _____________ do they look like?

6. _____________ are those pens?

7. _____________ is her phone number?

8. _____________ is your school?

9. _____________ animal do you want to see?

10. _____________ is your birthday?

Quảng cáo

ĐÁP ÁN

1. When 2. What 3. How much 4. What 5. What
6. How much 7. What 8. Where 9. What 10. When

Exercise 3: Chọn đáp án đúng

1. Let’s ___________ to the bookshop.

A. going     B. go     C. to go     D. went

2. I have lunch ___________ twelve o’clock.

A. at     B. to     C. with     D. for

3. What ___________ her brother do?

A. do     B. did     C. is     D. does

4. He is ___________ engineer.

A. the     B. X     C. a     D. an

5. How ___________ is this dress?

A. much     B. many    C. lot of     D. some

6. Would you like ___________ milk?

A. many    B. X     C. some     D. any

7. What is your phone ___________?

A. mobile     B. number     C. home    D. way

8. I am going ___________ my grandparents this summer.

A. visiting     B. visit    C. visits     D. to visit

Quảng cáo

ĐÁP ÁN

1. B 2. A 3. D 4. D
5. A 6. C 7. B 8. D

Exercise 4: Chọn từ khác loại

1. A. snake    B. dog    C. teacher    D. kangaroo

2. A. second    B. thirteen     C. eight    D. twelve

3. A. cheap     B. much    C. expensive     D. long

4. A. toy store    B. bakery    C. hospital    D. near

ĐÁP ÁN

1. C 2. A 3. B 4. D

Exercise 5: Sắp xếp các chữ sau thành câu hoàn chỉnh

1. to/ animal/ you/ What/ see/ do/ want?

___________________________________________________?

2. do/ I/ seven/ homework/ p.m./ at/ my.

___________________________________________________.

3. some/ like/ coffee/ you/ Would?

___________________________________________________?

4. is/ or/ What/ shirt/ this/ cheaper/ hat/ that?

___________________________________________________?

5. in/ works/ My/ an/ office/ mother.

___________________________________________________.

6. and/ teacher/ tall/ My/ is/ handsome.

___________________________________________________.

7. can’t/ I/ because/ go/ busy/ I’m.

___________________________________________________.

8. day/ is/ When/ children’s/ the?

___________________________________________________?

ĐÁP ÁN

1. What animal do you want to see?

2. I do my homework at seven p.m.

3. Would you like some coffee?

4. What is cheaper, this hat or that shirt?

5. My mother works in an office.

6. My teacher is tall and handsome.

7. I can’t go because I’m busy.

8. When is the children’s day?

Xem thêm các bài học Tiếng Anh 4 hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN, SÁCH ÔN TẬP DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài tổng hợp Từ vựng, Ngữ pháp, Bài tập Tiếng Anh lớp 4 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 4 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Giải bài tập lớp 4 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên