Bài tập Tiếng Anh lớp 4 giữa kì 1 có đáp ánBài tập Tiếng Anh lớp 4 giữa kì 1 có đáp án

Exercise 1: Chọn từ khác loại

Quảng cáo

1. A. Math     B. Name    C. English     D. Vietnamese

2. A. Where     B. What     C. Why     D. Can

3. A. Country     B. Singapore     C. China     D. Australia

4. A. Cook     B. Play     C. Go     D. Would

5. A. Birthday   B. Monday     C. Friday     D. Thursday

6. A. Was    B. Am     C. Is     D. Are

7. A. On    B. To     C. Be     D. For

8. A. Japanese    B. America     C. Cambodia    D. Malaysia

ĐÁP ÁN

1. B 2. D 3. A 4. D
5. A 6. A 7. C 8. A

Exercise 2: Cho dạng đúng của các động từ sau

1. He can (climb) _________________ the trees.

2. When (be) _________________ your birthday?

Quảng cáo

3. I (stay) _________________ at home yesterday.

4. What ______________ they (do) ______________ now?

5. They (play) _________________ the piano now.

6. Today she (have) _________________ English and history.

7. What day (be) _________________ it today?

8. Tommy and Vicky (be) _________________ from Korea.

ĐÁP ÁN

1. Climb 2. Is 3. Stayed 4. Are-doing
5. Are playing 6. Has 7. Is 8. Are

Exercise 3: Nối câu hỏi ở cột A với câu trả lời thích hợp ở cột B

A B

1. What is Mr. Long doing?

2. When is his birthday?

3. Where are you from?

4. Where were you yesterday?

5. Can he cook?

6. What is Hanna’s nationality?

7. What do they have on Wednesday?

8. What do you like doing?

a, Yes, he can.

b, I am from Vietnam.

c, I like dancing and singing.

d, His birthday is in October.

e, She is Japanese.

f, I was at home yesterday.

g, He is teaching a lesson.

h, They have Math and PE.

ĐÁP ÁN

1 - g 2 - d 3 - b 4 - f
5 - a 6 - e 7 - h 8 – c
Quảng cáo

Exercise 4: Hoàn thành hội thoại dựa vào các từ cho trước

do name What an too

Bob: Hi. I’m Bob. What’s your (1) ___________?

Clara: My name is Clara. Nice to meet you.

Bob: Nice to meet you, (2) ___________.

Clara: What is your nationality?

Bob: I’m American. (3) ___________ about you?

Clara: I’m English. Can you sing (4) ___________ English song?

Bob: Yes, I can. I can sing and dance. Do you like playing the guitar?

Clara: Yes, I (5) ___________. I want to learn to play it.

Bob: I can teach you.

Clara: That’s great.

ĐÁP ÁN

1. name

Câu hỏi tên bạn là gì là “what’s your name?”

2. too

“Too” có nghĩa là “cũng”, dùng khi nhắc lại ý giống ng trước.

3. What

Để hỏi người kia cùng câu hỏi, ta dùng “what about you?” (còn bạn thì sao?)

4. an

An đứng trước nguyên âm “e” của từ English.

5. do

Câu hỏi là do thì câu trả lời cũng phải là do.

Quảng cáo

Exercise 5: Sắp xếp các từ để tạo thành câu hoàn chỉnh

1. you/ subjects/ today/ What/ have/ do?

___________________________________________________?

2. Can/ football/ you/ play?

___________________________________________________?

3. email/ an/ I/ writing/ am.

___________________________________________________.

4. She/ very/ cooking/ much/ likes.

___________________________________________________.

ĐÁP ÁN

1. What subjects do you have today?

2. Can you play football?

3. I am writing an email.

4. She likes cooking very much.

Xem thêm các bài học Tiếng Anh 4 hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN, SÁCH ÔN TẬP DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài tổng hợp Từ vựng, Ngữ pháp, Bài tập Tiếng Anh lớp 4 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 4 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Giải bài tập lớp 4 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên