Từ vựng, Ngữ pháp, Bài tập Tiếng Anh 4 Unit 19 (có đáp án): What animal do you want to see?Để học tốt Tiếng Anh 4, phần dưới tổng hợp Từ vựng, Ngữ pháp & Bài tập có đáp án Unit 19: What animal do you want to see? được trình bày đầy đủ, chi tiết, dễ hiểu.

Tiếng Anh 4 Unit 19: What animal do you want to see?

I. Từ vựng Tiếng Anh lớp 4 Unit 19

A. VOCABULARY

Quảng cáo
Animal Động vật
Bear Gấu
Tiger Hổ
Bird Chim
Parrot Vẹt
Crocodile Cá sấu
Elephant Voi
Lion Sư tử
Zebra Ngựa vằn
Giraffe Hươu cao cổ
Kangaroo Kang-ga-ru
Monkey Khỉ
Zoo Vườn thú
Beautiful Xinh đẹp
Enormous To lớn
Dangerous Nguy hiểm
Fast Nhanh
Friendly Thân thiện
Funny Buồn cười
Scary Đáng sợ
Wonderful Tuyệt vời
Want Muốn
Stand Đứng
Move Di chuyển
Around Xung quanh
Swing Đu
Climb Leo trèo
Circus Rạp xiếc
In front of Đằng trước
Behind Đằng sau

II. Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 4 Unit 19

B. GRAMMAR

1. Hỏi đáp ai đó muốn xem động vật nào

Chủ ngữ trong câu là you/they thì ta mượn trợ động từ “do” để chia. Hỏi:

What animal do you want to see? (Bạn muốn xem động vật nào?)

I want to see + động vật (ở dạng số nhiều). (Tôi muốn xem...)

Còn chủ ngữ trong câu là he/ she thì ta mượn trợ động từ “does” để chia. Hỏi:

What animal does he/ she want to see?

Cô ấy muốn xem động vật nào?

Trả lời: She wants to see + động vật (ở dạng số nhiều).

Cô ấy muốn xem...

VD:

- What animal do you want to see?

I want to see giraffes.

- What animal does he want to see?

He wants to see lions.

Quảng cáo

2. Hỏi và đáp về ai đó thích loài vật nào

Chủ ngữ trong câu là you/they thì ta mượn trợ động từ “do” để chia. Hỏi:

What animal do you like? (Bạn thích động vật nào?)

• Nếu thích động vật nào đó, ta trả lời:

I like + động vật (dạng số nhiều). Tôi thích…

Nếu chủ ngữ của câu là he/she thì ta mượn trợ động từ “does” để chia. Hỏi:

What animal does he/ she like?

She likes + động vật (ở dạng số nhiều).

• Nếu không thích động vật nào đó, ta trả lời như sau:

I/ you/ we/ they/ danh từ số nhiều don’t like + động vật (dạng số nhiều).

She/ he/ tên người doesn’t like + động vật (ở dạng số nhiều).

• Để hỏi ai đó thích con vật nào đó không (câu hỏi có/không), nếu chủ ngữ trong câu là you/they thì ta mượn trợ động từ “do” để chuyển ra đầu câu, cuối câu thêm dấu chấm hỏi (?).

Do you like + động vật (ở dạng số nhiều)?

Nếu thích, ta trả lời: Yes, I do.

Không thích, ta trả lời: No, I don’t.

3. Hỏi và đáp lý do về sở thích một loài vật nào đó

Chủ ngữ trong câu là you/they thì ta mượn trợ động từ “do” để chia. Hỏi:

Why do you like + động vật (ở dạng số nhiều)?

Tại sao bạn thích...?

Còn chủ ngữ trong câu là he/she thì ta mượn trợ động từ “does” để chia. Hỏi:

Why does he/she like + động vật (ở dạng số nhiều)?

Trả lời: Because + they/ she/ he+ are/ is/ can + ...

VD:

Why do you like monkeys?

Because they are funny.

Why does Sally like zebras?

Because they are friendly.

III. Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 19

Exercise 1: Chọn từ khác loại

Quảng cáo

1. A. Scary    B. Parrot    C. Tiger    D. Elephant

2. A. Wonderful    B. Weather    C. Enormous    D. Beautiful

3. A. zoo    B. birds    C. giraffe    D. kangaroo

4. A. move    B. climb    C. swing    D. behind

1. A 2. B 3. A 4. D

Exercise 2: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống

are    to    Would    does     What    to    because    front

1. ___________ animal do you want to see?

2. Monkeys ___________ funny but tigers are scary.

3. Let’s go ___________ the circus!

4. Why ___________ he like crocodiles?

5. I like elephants ___________ they are enormous.

6. Monkeys can ___________ the trees.

7. I am standing in ___________ of the book store.

8. ___________ you like to go to the zoo?

1. What 2. are 3. to 4. does
5. because 6. climb 7. front 8. Would

Exercise 3: Sắp xếp các chữ cái để tạo thành từ đúng

1. AMALNI ___________________

2. IGTER ___________________

3. KEYNOM ___________________

4. BCLIM ___________________

5. INSWG ___________________

6. ONIL ___________________

7. SIVIT ___________________

8. ESE ___________________

1. Animal 2. Tiger 3. Monkey 4. climb
5. Swing 6. Lion 7. Visit 8. See

Exercise 4: Chọn đáp án đúng

1. What animal do you want ____________?

A. see     B. to see     C. saw     D. seeing

2. What can the monkey do?

A. It can swim.    B. It can sing.

C. It can climb.    D. It can fly.

3. ____________ go to the zoo!

A. Let’s     B. Will     C. You     D. Do

Quảng cáo

4. Why ____________ she like elephants?

A. is     B. want    C. do     D. does

5. I don’t like crocodiles ____________ they are scary.

A. so     B. but    C. because     D. with

6. Elephants ____________ enormous.

A. are     B. be     C. is     D. to

7. We go out because the weather is ____________.

A. rain    B. well

C. wonderful     D. scary

8. I want to go to the zoo because I want to see the ____________.

A. fish     B. animals

C. mountain     D. birthday

1. B 2. C 3. A 4. D
5. C 6. A 7. C 8. B

Exercise 5: Nối cột A với cột B

A B

1. Why does she like monkeys?

2. Let’s go to the zoo!

3. Would you like a drink?

4. What day is it today?

5. What animal does he want to see?

6. Can tigers run?

7. Which animal is bigger, an elephant or an ant?

8. What can a kangaroo do?

a, It’s a good idea.

b, Because monkeys is funny.

c, It’s Monday.

d, It can jump.

e, Yes, they can.

f, No, thanks.

g, He wants to see crocodiles.

h, An elephant is bigger than an ant

1 – b 2 - a 3 - f 4 - c
5 – g 6 - e 7 - h 8 – d

Exercise 6: sắp xếp các chữ sau thành câu hoàn chỉnh

1. much/ My/ likes/ sister/ very/ zebras.

_____________________________________________.

2. she/ parrots/ Why/ does?

_____________________________________________?

3. do/ funny/ can/ things/ Monkeys/ can.

_____________________________________________.

4. Giraffes/ taller/ elephants/ is/ than.

_____________________________________________.

1. My sister likes zebras very much.

2. Why does she like parrots?

3. Monkeys can do funny things.

4. Giraffes is taller than elephants.

Xem thêm Từ vựng, Ngữ pháp, Bài tập Tiếng Anh lớp 4 có đáp án hay khác:

Xem thêm các bài học Tiếng Anh 4 hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN, SÁCH ÔN TẬP DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài tổng hợp Từ vựng, Ngữ pháp, Bài tập Tiếng Anh lớp 4 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 4 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Giải bài tập lớp 4 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên