Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 14 có đáp ánC. TASK

Exercise 1: Nối cột A với cột B

Quảng cáo
A B

1. Would you like some orange juice?

2. What does Max look like?

3. What does your mother do?

4. What time is it?

5. What is your nationality?

6. Is he a doctor?

7. Who is tidier, Bing or Clara?

8. Do you like bread?

a. It’s half past eleven.

b. Yes, please.

c. Clara is tidier.

d. No, I don’t.

e. I’m Vietnamese.

f. He is tall.

g. No, he isn’t.

h. She is a nurse.

1-b 2-f 3-h 4-a 5-e 6-g 7-c 8-d

Exercise 2: Sắp xếp các chữ cái để tạo thành từ đúng.

1. LLAT _________________

2. NKID _________________

Quảng cáo

3. THNI _________________

4. INGCLYC _________________

5. RTOSH _________________

6. FULRCHEE _________________

7. YLLOEV _________________

8. OUYNG _________________

1. Tall 2. Kind 3. Thin 4. Cycling
5. Short 6. Cheerful 7. Lovely 8. Young

Exercise 3: Chọn đáp án đúng

1. __________ is younger, you or your brother?

A. What     B. Who     C. Why     D. When

2. What does he __________ like?

A. look    B. do     C. see     D. have

3. Would you __________ some tea?

A. get     B. like     C. give     D. are

4. My friend __________ short and fat.

A. be     B. am     C. is     D. are

5. - What are you doing, Linda? – I’m __________ an email.

A. reading     B. listening     C. writing     D. speaking

Quảng cáo

6. Is he __________ footballer?

A. a     B. an     C. the     D. X

7. What __________ your grandmother look like?

A. do     B. does     C. is     D. will

8. My sister is slimmer __________ your sister.

A. to     B. would    C. and     D. than

1. B 2. A 3. B 4. C
5. C 6. A 7. B 8. D

Exercise 4: Chọn từ khác loại

1. A. Old    B. Short     C. Teacher     D. Beautiful

2. A. Friendly    B. Lovely     C. Happily     D. Pretty

3. A. Thick    B. Than     C. Thin    D. Slim

4. A. Childhood    B. Footballer     C. Engineer    D. Writer

1. C 2. C 3. B 4. A

Exercise 5: Đọc đoạn văn trả lời câu hỏi

Hi. I’m Lily. Look at this picture. I’ll tell you about my family. There are 4 people in my family. This is my parents. My father is taller than my mother. He is a driver and my mother is a housewife. This is my sister, Linda. She is eleven years old. She is older than me. She is slim but very sporty. She like playing football. She is lovely and cheerful. The smallest girl is me. I love family.

Quảng cáo

1. How many people are there in her family?

________________________________________________________.

2. Is her father tall?

________________________________________________________.

3. What is her sister’s name?

________________________________________________________.

4. What does her sister look like?

________________________________________________________.

1. There are 4 people in her family.

2. Yes, he is.

3. Her name is Linda.

4. She is slim but very sporty.

Exercise 6: Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh.

1. like/ What/ his/ does/ look/ brother?

________________________________________________________.

2. taller/ I’m/ sister/ than/ my.

________________________________________________________.

3. father/ or/ Who/ stronger/ is/ brother/ the/ the?

________________________________________________________.

4. is/ dictionary/ The/ thick.

________________________________________________________.

1. What does his brother look like?

2. I’m taller than my sister.

3. Who is stronger, the brother or the father?

4. The dictionary is thick.

Xem thêm Từ vựng, Ngữ pháp, Bài tập Tiếng Anh lớp 4 có đáp án hay khác:

Xem thêm các bài học Tiếng Anh 4 hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN, SÁCH ÔN TẬP DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài tổng hợp Từ vựng, Ngữ pháp, Bài tập Tiếng Anh lớp 4 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 4 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-14-what-does-he-look-like.jsp


Giải bài tập lớp 4 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên