Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 15 có đáp ánC. TASK

Exercise 1: Trả lời các câu hỏi sau

Quảng cáo

1. When is Christmas?

_____________________________________________.

2. When is Children’s Day?

_____________________________________________.

3. When is Teacher’s Day?

_____________________________________________.

4. When is the New Year?

_____________________________________________.

1. It’s on December 24th.

2. It’s on June 1st.

3. It’s on November 20th.

4. It’s on the first day of the lunar year.

Exercise 2: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống

make visit When Children’s
at floor display lucky
Quảng cáo

1. __________ is your birthday? It’s on February 3rd.

2. What do you do __________ Christmas?

3. Do you __________ Banh Chung at Tet?

4. There is a firework __________ on New Year Eve.

5. Children get __________ money on the New Year.

6. My sister clean the __________ and I decorate the house.

7. We __________ our friends and relatives at Tet.

8. __________ Day is a holiday for children.

1. When 2. at 3. make 4. display
5. lucky 6. floor 7. visit 8. Children’s

Exercise 3: Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh

1. smart/ look/ today/ You.

__________________________________________________.

2. at /I/ getting/ lucky money/ like/ Tet.

__________________________________________________.

3. It’s/ Chirstmas/ for/ party/ a.

__________________________________________________.

4. because/ Tet/ I/ new clothes/ can/ love/ wear.

__________________________________________________.

1. You look smart today.

2. I like getting lucky money at Tet.

3. It’s a party for Christmas.

4. I love Tet because I can wear nice clothes.

Quảng cáo

Exercise 4: Nhìn vào bảng và đặt câu theo mẫu

Go to Tet market Wear new clothes Visit grandparents Watch firework display Decorate the house
Lan X X X X
Her brother X X X
Her mother X X X
Her father X X X

1. What does Lan do at Tet?

- (VD: She goes to Tet market.)

- ______________________________________________.

- ______________________________________________.

- ______________________________________________.

2. What does her brother do at Tet?

- ______________________________________________.

- ______________________________________________.

- ______________________________________________.

3. What does her mother do at Tet?

- ______________________________________________.

- ______________________________________________.

- ______________________________________________.

4. What does her father do at Tet?

- ______________________________________________.

- ______________________________________________.

- ______________________________________________.

1. What does Lan do at Tet?

– She wears new clothes.

– She visits grandparents.

– She decorates the house.

2. What does her brother do at Tet?

– He wears new clothes.

– He visits grandparents.

– He watches firework display.

3. What does her mother do at Tet?

– She goes to Tet market.

– She visits grandparents.

– She decorates the house.

4. What does her father do at Tet?

– He visits grandparents.

– He watches firework display.

– He decorates the house.

Quảng cáo

Exercise 5: Sắp xếp các chữ cái để tạo thành từ đúng

1. ITVALFES _________________

2. WORKREFI _________________

3. HSWI _________________

4. SLTA _________________

5. ORATEDEC _________________

6. RWEA _________________

7. IJON _________________

8. OOCK _________________

1. festival 2. firework 3. wish 4. last
5. decorate 6. wear 7. join 8. cook

Xem thêm Từ vựng, Ngữ pháp, Bài tập Tiếng Anh lớp 4 có đáp án hay khác:

Xem thêm các bài học Tiếng Anh 4 hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN, SÁCH ÔN TẬP DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài tổng hợp Từ vựng, Ngữ pháp, Bài tập Tiếng Anh lớp 4 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 4 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-15-whens-childrens-day.jsp


Giải bài tập lớp 4 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên