Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 18 có đáp ánC. TASK

Exercise 1: Odd one out

Quảng cáo

1. A. Visit     B. Call    C. Go     D. Party

2. A. Number     B. Phone     C. Photograph    D. Speak

3. A. Please     B. May    C. Would    D. Can

4. A. skating     B. Complete    C. Shopping    D. Swimming

1. D 2. D 3. A 4. B

Exercise 2: Điền từ còn thiếu để hoàn thành câu sau

like    Would    What     for    number    is    speak     go

1. May I ____________ to Molly, please?

2. ____________ is your mother’s phone number?

3. I want to ____________ for a walk.

4. Would you ____________ to go skating?

5. My phone ____________ is 0926849212.

6. What ____________ she doing now?

Quảng cáo

7. ____________ you like to come to my house for dinner?

8. I like going ____________ a picnic.

1. speak 2. What 3. go 4. like
5. number 6. is 7. Would 9. for

Exercise 3: Write these phone number in words based on the given numbers

1. 0375934874     Oh_____________________________________

2. 0988125684     ________________________________________

3. 0348239101     ________________________________________

4. 0123082279     ________________________________________

1. Oh three seven five nine three four eight seven four

2. Oh nine double eight one two five six eight four

3. Oh three four eight two three nine one oh one

4. Oh one two three oh eight double two seven nine

Exercise 4: Write the phone number based on the given words

1. Oh six two four double nine double two     _____________________

2. Oh seven one seven one oh eight seven     _____________________

3. Oh three five double six five oh two oh one     _____________________

4. Oh nine two seven eight one eight double oh five    _____________________

1. 06249922

2. 07171087

3. 0356650201

4. 0927818005

Exercise 5: Sắp xếp các chữ cái để tạo thành từ đúng

1. LETEPCOM _____________________

2. ITSVT _____________________

Quảng cáo

3. THBIRDAY _____________________

4. MLEOBI _____________________

5. EFER _____________________

6. KSPAE _____________________

7. PANTERS _____________________

8. SCNEERY _____________________

1. complete 2. visit 3. birthday 4. mobile
5. free 6. speak 7. parents 8. scenery

Exercise 6: Sắp xếp các từ sau thành câu hàn chỉnh

1. /phone/ is/ number/ What/ her/?

__________________________________________________?

2. new/ is/ mobile/ very/ Your/ phone/ nice.

__________________________________________________.

3. call/ I/ you/ back/ will.

__________________________________________________.

4. speak/ to/ I/ Sally/ May/ please?

__________________________________________________?

5. for/ like/ go/ you/ to/ Would/ a/ walk?

__________________________________________________?

6. I’d/ Yes/ love/ to.

__________________________________________________.

Quảng cáo

7. with/ want/ go/ I/ friends/ to/ fishing/ my.

__________________________________________________.

8. phone/ How/ her/ is/ much/ mobile?

__________________________________________________?

1. What is her phone number?

2. Your new mobile phone is very nice.

3. I will call you back.

4. May I speak to Sally, please?

5. Would your like to go for a walk?

6. Yes, I’d love to.

7. I want to go fishing with my friends.

8. How much is her mobile phone?

mục

Xem thêm Từ vựng, Ngữ pháp, Bài tập Tiếng Anh lớp 4 có đáp án hay khác:

Xem thêm các bài học Tiếng Anh 4 hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN,GÓI THI ONLINE DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài tổng hợp Từ vựng, Ngữ pháp, Bài tập Tiếng Anh lớp 4 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 4 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-18-whats-your-phone-number.jsp


Giải bài tập lớp 4 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên