Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 19 có đáp ánC. TASK

Exercise 1: Chọn từ khác loại

Quảng cáo

1. A. Scary    B. Parrot    C. Tiger    D. Elephant

2. A. Wonderful    B. Weather    C. Enormous    D. Beautiful

3. A. zoo    B. birds    C. giraffe    D. kangaroo

4. A. move    B. climb    C. swing    D. behind

1. A 2. B 3. A 4. D

Exercise 2: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống

are    to    Would    does     What    to    because    front

1. ___________ animal do you want to see?

2. Monkeys ___________ funny but tigers are scary.

3. Let’s go ___________ the circus!

4. Why ___________ he like crocodiles?

5. I like elephants ___________ they are enormous.

6. Monkeys can ___________ the trees.

7. I am standing in ___________ of the book store.

8. ___________ you like to go to the zoo?

Quảng cáo
1. What 2. are 3. to 4. does
5. because 6. climb 7. front 8. Would

Exercise 3: Sắp xếp các chữ cái để tạo thành từ đúng

1. AMALNI ___________________

2. IGTER ___________________

3. KEYNOM ___________________

4. BCLIM ___________________

5. INSWG ___________________

6. ONIL ___________________

7. SIVIT ___________________

8. ESE ___________________

1. Animal 2. Tiger 3. Monkey 4. climb
5. Swing 6. Lion 7. Visit 8. See

Exercise 4: Chọn đáp án đúng

1. What animal do you want ____________?

A. see     B. to see     C. saw     D. seeing

2. What can the monkey do?

A. It can swim.    B. It can sing.

C. It can climb.    D. It can fly.

3. ____________ go to the zoo!

A. Let’s     B. Will     C. You     D. Do

Quảng cáo

4. Why ____________ she like elephants?

A. is     B. want    C. do     D. does

5. I don’t like crocodiles ____________ they are scary.

A. so     B. but    C. because     D. with

6. Elephants ____________ enormous.

A. are     B. be     C. is     D. to

7. We go out because the weather is ____________.

A. rain    B. well

C. wonderful     D. scary

8. I want to go to the zoo because I want to see the ____________.

A. fish     B. animals

C. mountain     D. birthday

1. B 2. C 3. A 4. D
5. C 6. A 7. C 8. B

Exercise 5: Nối cột A với cột B

A B

1. Why does she like monkeys?

2. Let’s go to the zoo!

3. Would you like a drink?

4. What day is it today?

5. What animal does he want to see?

6. Can tigers run?

7. Which animal is bigger, an elephant or an ant?

8. What can a kangaroo do?

a, It’s a good idea.

b, Because monkeys is funny.

c, It’s Monday.

d, It can jump.

e, Yes, they can.

f, No, thanks.

g, He wants to see crocodiles.

h, An elephant is bigger than an ant

1 – b 2 - a 3 - f 4 - c
5 – g 6 - e 7 - h 8 – d
Quảng cáo

Exercise 6: sắp xếp các chữ sau thành câu hoàn chỉnh

1. much/ My/ likes/ sister/ very/ zebras.

_____________________________________________.

2. she/ parrots/ Why/ does?

_____________________________________________?

3. do/ funny/ can/ things/ Monkeys/ can.

_____________________________________________.

4. Giraffes/ taller/ elephants/ is/ than.

_____________________________________________.

1. My sister likes zebras very much.

2. Why does she like parrots?

3. Monkeys can do funny things.

4. Giraffes is taller than elephants.

Xem thêm Từ vựng, Ngữ pháp, Bài tập Tiếng Anh lớp 4 có đáp án hay khác:

Xem thêm các bài học Tiếng Anh 4 hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN, SÁCH ÔN TẬP DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài tổng hợp Từ vựng, Ngữ pháp, Bài tập Tiếng Anh lớp 4 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 4 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-19-what-animal-do-you-want-to-see.jsp


Giải bài tập lớp 4 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên