Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 4 có đáp ánC. TASK

Exercise 1: chuyển các số đếm sau sang dạng số thứ tự

Quảng cáo

1. three ⇒ _____________________

2. nine ⇒ _____________________

3. twenty ⇒ _____________________

4. six ⇒ _____________________

5. twelve ⇒ _____________________

6. one ⇒ _____________________

7. thirty-one ⇒ _____________________

8. seventeen ⇒ _____________________

9. two ⇒ _____________________

10. twenty-three ⇒ _____________________

11. fifteen ⇒ _____________________

12. eight ⇒ _____________________

13. five ⇒ _____________________

14. eleven ⇒ _____________________

Quảng cáo

15. twenty-four ⇒ _____________________

16. ten ⇒ _____________________

17. seven ⇒ _____________________

18. twenty-eight ⇒ _____________________

19. fifteen ⇒ _____________________

20. thirteen ⇒ _____________________

1. third 2. ninth 3. twentieth 4. sixth 5. twelfth
6. first 7. thirty-first 8. seventeenth 9. second 10. twenty-third
11. fifteenth 12. eighth 13. fifth 14. eleventh 15. twenty-fourth
16. tenth 17. seventh 18. twenty-eighth 19. fifteenth 20. thirteenth

Exercise 2: Viết các ngày sau sang tiếng Anh

1. Ngày 01/09 ⇒ the_____________________

2. Ngày 11/03 ⇒ the _____________________

3. Ngày 15/12 ⇒ the _____________________

4. Ngày 20/11 ⇒ the _____________________

5. Ngày 26/02 ⇒ the _____________________

6. Ngày 13/08 ⇒ the _____________________

7. Ngày 02/04 ⇒ the _____________________

8. Ngày 30/01 ⇒ the _____________________

9. Ngày 22/05 ⇒ the _____________________

10. Ngày 27/07 ⇒ the _____________________

11. Ngày 12/10 ⇒ the _____________________

12. Ngày 03/06 ⇒ the _____________________

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack
1. the first of September 7. the second of April
2. the eleventh of March 8. the thirtieth of January
3. the fifteenth of December 9. the twenty-second of May
4. the twentieth of November 10. the twenty-seventh of July
5. the twenty-sixth of February 11. the twelfth of October
6. the thirteenth of August 12. The third of June

Exercise 3: Nối in và on với từ thích hợp

Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 4 có đáp án

ON: the second of July, Saturday, Monday morning, my birthday, March 21st.

IN: January, the afternoon, summer, 2000, February, Hanoi, the morning, 1989.

Exercise 4: Chọn đáp án đúng

1. I usually have English _____________ Tuesday.

A. in    B. on     C. from     D. to

2. When _____________ your birthday?

A. the    B. her     C. is     D. of

3. The first _____________ of April is called April Fool Day.

A. day    B. month     C. year     D. week

4. Vietnamese Independence Day is on _____________ second of September.

A. in    B. the     C. a     D. two

5. There are _____________ days in October.

A. twenty    B. thirty     C. twenty-eight    D. thirty-one

6. _____________ is your date of birth?

A. Where    B. When     C. What     D. Why

7. “This gift is for you” – “_____________”.

A. Okay, you are good.     C. Nice to meet you again

B. See you later.     D. That’s very kind. Thank you.

8. I get up early _____________ the morning.

A. at    B. in     C. on     D. for

1. B 2. C 3. A 4. B
5. D 6. C 7. D 8. B

Exercise 5: Hoàn thành đoạn hội thoại, sử dụng các từ cho trước

you     old     When     years     from     Happy    Malaysian     on

A: Hello. I’m Tom.

B: Hi, Tom. I’m Lily. Where are you (1)_____________?

A: I’m from Malaysia.

B: So your nationality is (2)_____________?

A: Exactly. And you?

B: I come from Korea. I’m Korean. How (3)_____________ are you?

A: I’m nine (4)_____________ old. What about you?

B: I’m nine, too. We are the same age.

A: (5)_____________ is your birthday?

B: It’s (6)_____________ the fifth of April. What is your date of birth?

A: It’s on March 1st.

B: Oh my god. Today is your birthday. (7)_____________ birthday to you!

A: Thank (8) _____________ so much.

1. from 2. Malaysian 3. old 4. years
5. When 6. on 7. Happy 8. you

Xem thêm Từ vựng, Ngữ pháp, Bài tập Tiếng Anh lớp 4 có đáp án hay khác:

Xem thêm các bài học Tiếng Anh 4 hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2010 ĐẠT 9-10 LỚP 4

Phụ huynh đăng ký khóa học lớp 4 cho con sẽ được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh Lớp 4 - cô Giang Ly

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Toán 4 - Cô Nguyễn Thị Ngọc

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Ôn luyện Toán 4 - cô Nguyễn Thùy Linh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài tổng hợp Từ vựng, Ngữ pháp, Bài tập Tiếng Anh lớp 4 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 4 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-4-whens-your-birthday.jsp