Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 6 có đáp ánC. TASK

Exercise 1: Chọn từ có cách phát âm

Quảng cáo

1. A. music    B. district     C. city     D. fire

2. A. walk    B. class     C. glasses     D. badminton

3. A. student    B. study     C. much     D. umbrella

4. A. name    B. same     C. game     D. lamp

1. D 2. A
3. A 4. D

Exercise 2: Điền từ để hỏi: when, where, what, which vào chỗ trống

1. ____________ time is it? It’s 5 o’clock.

2. ____________ is your birthday? It’s on November 12th.

3. ____________ is your name?

4. ____________ class are you in?

5. ____________ day is it today?

6. ____________ is his nationality?

7. ____________ is her school? It’s in Tran Hung Dao street.

8. ____________ is the name of their school?

Quảng cáo
1. What 2. When 3. What 4. Which
5. What 6. What 7. Where 8. What

Exercise 3: Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi

Hi. It’s my pleasure to meet you. My name is Sandra. I was born on the 6th of May. I’m in class 4C. I study at Marie Curie primary school. My school is in Tran Van Lai street, My Dinh ward, Nam Tu Liem district, Hanoi, Vietnam. It’s very big. There are 2000 students in my school, but there are only 25 students in my class. My teacher’s name is Mike. He is very funny.

1. When is Sandra’s birthday?

_______________________________________________________________.

2. Which class is she in?

_______________________________________________________________.

3. What is her school’s name?

_______________________________________________________________.

4. Where is her school?

_______________________________________________________________.

5. How many students are there in her class?

_______________________________________________________________.

6. What is her teacher’s name?

_______________________________________________________________.

Quảng cáo

1. It’s on the 6th of May.

2. She’s in class 4C.

3. Her school is Marie Curie primary school.

4. It’s in Tran Van Lai street.

5. There are 25 students in her class.

6. His name is Mike.

Exercise 4: Chọn đáp án đúng

1. I’m ______________ class 4B.

A. in     B. on     C. for     D. at

2. My school ______________ big and beautiful.

A. studies     B. is     C. of     D. the

3. What ______________ is it? It’s 6:30 a.m.

A. color     B. time    C. student    D. city

4. Our school is ______________ Thai Ha street.

A. to     B. with    C. from     D. in

5. I ______________ to school 5 days a week.

A. jump    B. take     C. ride     D. go

6. Annie ______________ at Nguyen Trai primary school.

A. teach     B. studies     C. play     D. runs

7. What is ______________ name of your school?

A. a     B. an     C. the     D. X

8. ______________ are you today? I’m very well, thanks.

A. Where     B. How     C. What     D. When

1. A 2. B 3. B 4. D
5. D 6. B 7. C 8. B
Quảng cáo

Exercise 5: Sắp xếp các câu sau thành câu hoàn chỉnh

1. Mai/ in/ I/ study/ same/ the/ school.

_______________________________________________________________.

2. What/ name/ your brother’s/ is/ the/ of/ school/?

_______________________________________________________________.

3. school/ My/ in /Oxford/ is/ Street.

_______________________________________________________________.

4. walk/ Can/ to/ you/ school?

_______________________________________________________________.

5. we/ is/ This/ go/ school/ way/ the.

_______________________________________________________________.

6. school/ My/ big/ is/ beautiful/ and.

_______________________________________________________________.

7. in/ What/ are/ class/ you/?

_______________________________________________________________.

8. 4B/ she/ in/ is/ class.

_______________________________________________________________.

9. is/in/ a/ school/ It/ big/ Street/ Nguyen du.

_______________________________________________________________.

10. at/ I/ Chu Van An/ School/ study/ primary.

_______________________________________________________________.

1. Mai and I study at the same school.

2. What is the name of your brother’s school?

3. My school is in Oxford street.

4. Can you walk to school?

5. This is the way we go to school.

6. My school is big and beautiful.

7. What class are you in?

8. She is in class 4B.

9. It is a big school in Nguyen Du street.

10. I study at Chu Van An primary school.

Exercise 6: Trả lời các câu hỏi sau về bản thân em

1. What day is it today?

_______________________________________________________________.

2. When is your birthday?

_______________________________________________________________.

3. Where is your house?

_______________________________________________________________.

4. What is the name of your school?

_______________________________________________________________.

5. Can you dance?

_______________________________________________________________.

Học sinh tự trả lời theo thông tin cá nhân của mình

Xem thêm Từ vựng, Ngữ pháp, Bài tập Tiếng Anh lớp 4 có đáp án hay khác:

Xem thêm các bài học Tiếng Anh 4 hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN, SÁCH ÔN TẬP DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài tổng hợp Từ vựng, Ngữ pháp, Bài tập Tiếng Anh lớp 4 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 4 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-6-wheres-your-school.jsp


Giải bài tập lớp 4 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên