Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 9 có đáp ánC. TASK

Exercise 1: Điền các động từ sau vào chỗ trống và chia ở dạng thức thích hợp

Quảng cáo
watch make listen play
do buy paint sing

1. What are you _____________ now?

2. I am___________________ to music.

3. They are ___________________ some pictures at present.

4. My brother is ___________________ some yellow bananas.

5. Are you ___________________ a video now? Yes, I am.

6. She isn’t ___________________ chess with her friends now.

7. Look! Tom is ___________________ a song.

8. Is your teacher ___________________ a kite?

1. doing 2. listening 3. painting 4. buying
5. watching 6. playing 7. singing 8. making

Exercise 2: Điền am/ is/ are vào chỗ trống

1. I _____________ watching a puppet show.

2. She _____________ doing exercise.

3. They _____________ painting now.

4. Ann and Lily _____________ skipping rope.

Quảng cáo

5. _____________ you jumping on the road?

6. _____________ he running at the moment?

7. We _____________ not playing volleyball now.

8. Watch out! The bus _____________ coming.

1. am 2. is 3. are 4. are
5. are 6. is 7. are 8. is

Exercise 3: Chọn đáp án đúng

1. He’s reading a book _____________ the classroom

A. in     B. on     C. of     D. through

2. Are you reading a text or _____________ a dictation?

A. listening    B. having    C. making     D. writing

3. _____________ are the pupils doing in the classroom?

A. When    B. What     C. Where     D. Who

4. At the blue table, they _____________ some boats.

A. make     B. makes    C. are making    D. is making

5. He’s making _____________ kite now.

A. a     B. an     C. the     D. X

6. Painting masks _____________ so exciting.

A. be     B. to     C. is     D. much

Quảng cáo

7. He’s _____________ at the puppet.

A. having     B. giving    C. drawing    D. looking

8. We are doing exercise in the school _____________.

A. gym     B. lab    C. room    D. yard

1. A 2. D 3. B 4. C
5. A 6. C 7. D 8. A

Exercise 4: TRUE or FALSE?

It’s Monday today. We are in the Vietnamese class. Now all the pupils are looking at the board and writing a dictation. But some students are talking about the coming football match. We are listening to the teacher, Mr. Steve. He is writing a poem on the black board. The birds are singing and the sun is shining. Some women are riding their bike to the nearby market. It’s so relaxing here.

1. Today is Sunday. ___________

2. It’s the Vietnamese class . ___________

3. All the pupils are talking. ___________

4. Mr. Steve is writing a poem on the black board. ___________

1. F 2. T 3. F 4. T
Quảng cáo

Exercise 5: Nhìn vào tranh và đặt các câu về các hoạt động bạn nữ đang làm

Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 9 có đáp án

1. She is sleeping.

2. She is brushing her teeth.

3. She is eating.

4. She is reading a comic book.

5. She is drawing.

6. She is playing tennis.

7. She is playing with her doll.

Xem thêm Từ vựng, Ngữ pháp, Bài tập Tiếng Anh lớp 4 có đáp án hay khác:

Xem thêm các bài học Tiếng Anh 4 hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN, SÁCH ÔN TẬP DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài tổng hợp Từ vựng, Ngữ pháp, Bài tập Tiếng Anh lớp 4 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 4 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-9-what-are-they-doing.jsp


Giải bài tập lớp 4 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên